Bestemmingsplannen Zuidgebouw, Stationsgebied en besluit hogere waarden

Bestemmingsplan Zuidgebouw, Stationsgebied en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder, bekend dat met ingang van 25 februari 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt:

  • het op 11 februari 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Zuidgebouw, Stationsgebied vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPZUIDGEBOUWSTATIO-VA01.gml
  • het besluit (HW 1130) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 4 Besluit geluidhinder

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen direct ten zuidoosten van Utrecht Centraal Station en omvat het Zuidgebouw en tram- en busstation dat daar onder wordt gerealiseerd. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Moreelsebrug aan de zuidzijde, de OV-terminal en het openbaar gebied van het Stationsplein Oost aan de noordzijde, het openbaar gebied van de Stationsallee aan de oostzijde en de toekomstige HOV-(tram)baan aan de westzijde.

In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het gebouw krijgt een maximaal bruto vloeroppervlak van 18.500 m². Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege spoorweglawaai overschreden.

Besluit hogere waarden Zuidgebouw, Stationsgebied (pdf, 1,1 MB)

Wijzigingen

Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Het bouwvlak van de bestemming Gemengd is verkleind waarbij tevens een maatvoeringsvlak is opgenomen
  • Er is een functieaanduiding ‘ontsluiting uitgesloten’ opgenomen

In de regels van het bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Artikel 3.1 is aangepast waarbij de totale oppervlaktemaat voor de bestemming Gemengd onder a. is gewijzigd van 16.500 m2 gewijzigd naar 15.000 m2 en de bepaling onder g. is geschrapt
  • Artikel 4 lid 1 onder i  is toegevoegd: ‘ter plaatse van de aanduiding ‘ ontsluiting uitgesloten’ is het niet toegestaan de gronden te gebruiken ter ontsluiting op de aangrenzende bestemming Verkeer met functieaanduiding ‘brug’’
  • De algemene parkeerregel in Artikel 9 is geactualiseerd

Inzien

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 25 februari 2016 gedurende 6 weken, dus tot en met 6 april 2016 ter inzage in:

Het Stadskantoor
Stadsplateau 1, 5e verdieping,
3521 AZ, Utrecht
(open tijdens kantooruren)

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen de besluitvorming beroep worden ingesteld door:

  • (i) belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de gemeenteraad hebben gewend
  • (ii) belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht
  • (iii) belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluiten bijgevoegd te worden.

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van de besluiten  niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om 'voorlopige voorziening' ingediend worden bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het instellen van beroep of een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail of anderszins digitaal beroep in te stellen.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen de besluiten. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.