Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Zuidgebouw Stationsgebied

Ontwerpbestemmingsplan Zuidgebouw, Stationsgebied en ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en 110c van de Wet geluidhinder bekend dat met ingang van 18 september 2015 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt:

  • het ontwerpbestemmingsplan Zuidgebouw, Stationsgebied vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPZUIDGEBOUWSTATIO-ON01.gml
  • het ontwerpbesluit Wet geluidhinder HW1130.


Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen direct ten zuidoosten van Utrecht Centraal Station en omvat het Zuidgebouw en tram- en busstation dat daar onder wordt gerealiseerd. De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de Moreelsebrug aan de zuidzijde, de OV-terminal en het openbaar gebied van het Stationsplein Oost aan de noordzijde, het openbaar gebied van de Stationsallee aan de oostzijde en de toekomstige HOV-(tram)baan aan de westzijde.

In het bestemmingsplan Zuidgebouw worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden ten behoeve van het Zuidgebouw en het tram- en busstation vastgelegd. Het multifunctionele Zuidgebouw bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen zoals kantoren, horeca en leisure. Het gebouw krijgt een maximaal bruto vloeroppervlak van 18.500 m². Het Zuidgebouw wordt gebouwd bovenop een tafelconstructie die tevens het dak van het toekomstig tram- en busstation vormt.


Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk 4 Besluit geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege spoorweglawaai overschreden.


Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen van vrijdag 18 september 2015 tot en met donderdag 29 oktober 2015 ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar:


Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling,
afdeling Gebiedsontwikkeling
Ter attentie van de heer drs. ing. R.W.C Crusio
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidgebouw, Stationsgebied.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860278) een afspraak maken tot 3 werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.

U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.