Gemeenteberichten Uitleg van begrippen uit de gemeenteberichten

De gemeente Utrecht neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die u aangaan. De besluiten brengen wij samen in de Gemeenteberichten.

Hieronder vindt u een toelichting op de begrippen die we in de berichten noemen.


Bekendmaking aanvragen en besluiten

De gemeente is verplicht om plannen bekend te maken. Zo kunt u weten welke vergunningen uw buurtgenoten aanvragen. En welke besluiten de overheid neemt.

De bekendmakingen staan behalve op pagina met gemeenteberichten ook op de site met bekendmakingen van de overheid. U kunt ze ook op de kaart zoeken.

Wilt u op de hoogte blijven van alle vergunningaanvragen in uw buurt? Meld u dan aan voor de e-mailservice.


Beroep en bezwaar

Tegen een besluit van de gemeente over een omgevingsvergunning kunt u zich verzetten.

Gaat het om een vergunning waarvoor wij de normale aanpak ('reguliere procedure') hebben gevolgd? Dan kunt u binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken.

Gaat het om een vergunning waarvoor wij de uitgebreide aanpak ('uitgebreide procedure') hebben gevolgd? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de Rechtbank Midden-Nederland.

De 6 weken gaan in op de dag waarop u het besluit kunt inzien. Een dag na de bekendmaking op overheid.nl kunt u daarvoor terecht in het stadskantoor, Stadsplateau 1, telefoon 14 030.

Gaat het om een ander besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad van Utrecht? Ook dan kunt u in veel gevallen bezwaar maken tegen dit besluit.


Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een beleidsstuk, meestal met een plattegrond, dat de bestemming van een gebied vastlegt. Wilt u een ontwerpbestemmingsplan bekijken? Dat kan bij de balie van het stadskantoor, Stadsplateau 1, telefoon 14 030.


Omgevingsvergunning

Voor allerlei activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Denk aan:

  • bouwen
  • slopen
  • het aanbrengen van reclame aan een gebouw
  • het beginnen van een bedrijf of het veranderen daarvan
  • het veranderen van een monument
  • het kappen van een boom
  • het maken van een uitrit
  • het brandveilig in gebruik nemen van een gebouw waar veel mensen komen

Stukken inzien

Voordat u uw mening geeft ('zienswijze') of bezwaar maakt, kunt u meestal de aanvraag, de stukken bij de aanvraag en ons voornemen of besluit bekijken. De stukken liggen, tenzij we anders aangeven, bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadskantoor, Stadsplateau 1, telefoon 14 030. 


Verkeersbesluit

Verkeersbesluiten gaan over het aanleggen, veranderen of afsluiten van wegen of paden. Of over het aanleggen, veranderen of weghalen van verkeersborden of wegmarkeringen.

U kunt verkeersbesluiten inzien bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadskantoor , Stadsplateau 1, telefoon 14 030. 

Wet bodembescherming

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit over bodemverontreiniging of bodemsanering? Dan hebt u 6 weken de tijd om in beroep te gaan. In beroep gaan kost geld. U kunt alleen in beroep gaan als u eerder uw mening hebt gegeven (als u een 'zienswijze' hebt ingestuurd). Of als u kunt aantonen dat u geen zienswijze kon insturen.

Stuur uw beroepschrift naar:
Raad van State
Voorzitter afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 AE Den Haag

U kunt geen bezwaar maken tegen een Besluit uniforme saneringen (BUS). U kunt het wel laten weten als u vindt dat een saneringsplan niet onder het BUS valt.

Wilt u in bezwaar gaan tegen een besluit over evaluatieverslagen of nazorgplannen? Dat kan binnen 6 weken bij het college van burgemeester en wethouders.

Zienswijze

U kunt soms uw mening geven over een aanvraag van een vergunning of een ontwerpbesluit van de gemeente. Dat noemen we een zienswijze. U kunt ook uw mening geven over een nieuw bestemmingsplan.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur