Monitor Statushouders

De Monitor Statushouders U16-gemeenten geeft inzicht in wat de 16 gemeenten in de regio Utrecht doen voor statushouders op het gebied van huisvesting, inburgering en participatie.

Bekijk de volledige Monitor Statushouders U16-gemeenten online

Samenvatting Monitor Statushouders U16-gemeenten

U16: Regionale samenwerking

  • In de U16-gemeenten wordt samengewerkt op het gebied van huisvesting en integratie van statushouders.
  • In de U16-gemeenten zijn momenteel 2 opvanglocaties voor asielzoekers: Utrecht Joseph Haydnlaan (590 opvangplekken) en Leersum 'de Hoogstraat’ (525 opvangplekken).

Start Doorgaande Lijn

  • Statushouders die in de regio worden opgevangen, worden ook gehuisvest in de regio. Dat is een van de speerpunten in de gezamenlijke aanpak van de U16-gemeenten op het gebied van asiel en integratie. Het beleid rondom de Doorgaande Lijn is hierop afgestemd.
  • Voor een goed verloop van de Doorgaande Lijn is een zo hoog mogelijke regionale doorstroming vanuit regionale AZC’s naar regiogemeenten gewenst. In 2018 is 67% van de aan de U16-gemeenten gekoppelde statushouders afkomstig uit U16-AZC's. Dit aandeel ligt nog steeds beneden de doelstelling uit het plan van aanpak van 90%. 
  • In 2018 is er bij ruim 80 statushouders een assessment afgenomen tijdens het verblijf in het AZC. Bijna elke maand wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij statushouders een assessment doen.

Werk en inburgering

  • In de U16 deed 86% van de statushouders die inburgeringsplichtig werden in 2013 tot 2015, het inburgeringsexamen op taalniveau A2. Dit is het minimale niveau waarop examen gedaan kan worden. Taalniveau B1 wordt door 4% behaald, B2 door 5%. 
  • Van de statushouders die inburgeringsplichtig werden in 2013 tot en met 2017 zijn er in de U16 nog 2.933 met een inburgeringsplicht. 
  • De gemiddelde inburgeringstijd in de U16 is tussen de 32 en 33 maanden. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Huisvesting

  • In 2018 was de opgave van de U16-gemeenten om 1.243 statushouders te huisvesten. Er zijn in dat jaar 1.183 plaatsingen gerealiseerd. Het restant dat wordt meegenomen met de taakstelling van 2019 is 36.
  • Taakstelling en realisatie. De taakstelling voor de eerste helft van 2019 is voor Nederland vastgesteld op 8.000 plaatsingen. De U16-gemeenten nemen hiervan 436 voor hun rekening. Met de achterstand van 2018 erbij komt dit uit op een taakstelling van 472 voor de eerste 6 maanden van 2019.

Andere versies

Hulp en contact Onderzoek en cijfers