Onderzoek en cijfers Samen voor Overvecht

De gemeente Utrecht houdt de voortgang van de wijkaanpak Samen voor Overvecht nauwkeurig bij. Eind mei is de nieuwe monitorrapportage uitgekomen.

In oktober 2020 is de eerste monitorrapportage voor Samen voor Overvecht uitgebracht en in mei 2021 de tweede. Dit gaan we jaarlijks herhalen. Vanaf 2021 is de monitorrapportage gekoppeld aan de voortgangsrapportage (met de resultaten van het actieprogramma) van Samen voor Overvecht.

Met onze partners en bewoners bekijken en duiden we de cijfers in kenniskringen. Deze input is ook in de monitor opgenomen.

Enkele resultaten

Perspectief voor de Jeugd versterken

  • 60% van de peuters in Overvecht heeft een indicatie voor voorschoolse educatie (VE). In het afgelopen jaar zien we dat het aandeel peuters dat ook daadwerkelijk geplaatst is op een voorschool, is afgenomen.

Plezierig wonen in een meer gemengde wijk

  • Overvecht kent een eenzijdige woningvoorraad. Het merendeel (66%) van de woningvoorraad in Overvecht bestaat uit sociale huurwoningen, in Utrecht is dit 35%. Van de tot nu geplande woningen tot en met 2040 zal 57% bestaan uit sociale huurwoningen. Een deel hiervan bestaat ook uit sociale huur voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld studentenwoningen en woningen voor ouderen. Tot 2040 zullen er nog zo’n 5.000 woningen extra gebouwd moeten worden in Over­vecht, boven op de huidige planvoorraad, met als doel menging van verschillende woonvormen.

Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

  • Overvecht is de wijk met de meeste klantdossiers bij het buurtteam. Het buurtteam bereikt dus veel mensen in de wijk, maar ook zijn er bewoners die hulp mijden, omdat die hulp niet aansluit of omdat er verhalen rondgaan.

Veilige buurten

  • In Overvecht is in 2020 het aantal meldingen van jeugdoverlast met 50% gestegen. Dat is minder dan in heel Utrecht waar het 71% steeg.

Meedoen en Ondernemen

  • Er zijn relatief veel bijstands- en arbeidsongeschikt­heidsuitkeringen in Overvecht. Het aandeel werkloos­heidsuitkeringen is op hetzelfde niveau als voor heel Utrecht. Tussen december 2019 en juni 2020 is aantal WW-uitkeringen in Overvecht met bijna 200 personen (50%) gestegen. Vergeleken met stads breed een groei van ongeveer een kwart. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in Overvecht tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 met 41 (1,7%) gestegen. Vergelij­ken met in heel Utrecht een groei van 5% in die periode.

Hulp en contact Onderzoek en cijfers