Onderzoek en cijfers Bevolking, wonen en bouwen

Hieronder vindt u onderzoek over Utrecht. Voor zover niet anders vermeld, zijn de publicaties van de gemeente. 

Actuele cijfers vindt u in WistUData.

logo WistUdata

Bevolkingsprognose 2017

21-12-2017 | De bevolkingsprognose is een voorspelling van de groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. We gaan uit van  actuele verwachtingen  op het gebied van woningbouw
Bekijk het rapport Bevolkingsprognose 2017 (pdf, 1,1 MB)

Op 1 januari 2017 telde Utrecht 343.134 inwoners. De verwachting is dat Utrecht in 2025 meer dan 400.000 inwoners heeft. Dit is 2 jaar eerder dan de voorspelling van vorig jaar. Dat heeft te maken met de verwachtingen en plannen op het gebied van woningbouw. Er zijn plannen om te investeren in verschillende bouwlocaties in de stad.

Alle 10 Utrechtse wijken zullen tussen 2017 en 2040 meer inwoners krijgen. De voorspelling is dat Leidsche Rijn de grootste wijk wordt in 2040. De wijk Zuidwest volgt op de voet.


Rapport Bevolkingsprognose 2016

16-12-2016 |De Bevolkingsprognose is een voorspelling van de groei van de bevolking in Utrecht tot 2040. We gaan uit van de meest actuele voorspelling op het gebied van woningbouw en de demografische (bevolkingsopbouw) ontwikkelingen.

Bekijk het Rapport Bevolkingsprognose 2016 (PDF, 473kB)

Op 1 januari 2016 telde Utrecht 338.986 inwoners. De verwachting is dat Utrecht in 2028 de grens van 400.000 inwoners passeert. Dit is 4 jaar eerder dan de prognosecijfers vorig jaar lieten zien. Dat heeft te maken met de verwachtingen en ambities op het gebied van woningbouw. Er zijn ambities uitgesproken om te investeren in verschillende bouwlocaties in de stad.

In de komende vijf jaar vindt de grootste groei plaats (+32.804 inwoners). Daarna neemt de jaarlijkse groei langzaam af. Utrecht Zuidwest (+18.617) en Leidsche Rijn (+18.261) laten naar verwachting de sterkste groei zien.


Evaluatie pilot buurtbudgetten

Team buurtbudgetten

02-11-2016 | In 2015 startte in Lombok en Lunetten een pilot buurtbudgetten. Bewoners keken samen met de gemeente of er geld vrij was voor bijvoorbeeld veiligheid, groen(onderhoud), handhaving of verkeer in hun buurt. Doel was om burgers mee te laten denken over de uitgaven en te onderzoeken of het werken met buurtbudgetten kan bijdragen aan een hoger niveau van burgerparticipatie, met meer invloed en verantwoordelijkheid voor burgers. De pilots zijn in het voorjaar van 2016 afgerond en geëvalueerd.
Bekijk de Evaluatie Pilot Buurtbudgetten (pdf 916 kB)

Enkele conclusies

 • Het bleek moeilijk om budgetten op korte termijn op buurtniveau inzichtelijk te krijgen, omdat de gemeente op stedelijk niveau begroot. Maar de pilots hebben veel andere nuttige en bruikbare inzichten opgeleverd. Zo hebben bewoners meer inzicht gekregen in de begroting en werkwijze van de gemeente.
 • In termen van meer transparantie en betrokkenheid is de pilot geslaagd. Ook als leermiddel heeft de pilot concrete leerpunten opgeleverd over de opzet, organisatie, samenwerking en communicatie bij dit soort trajecten. Belangrijkste leerpunt is dat bewoners en gemeente vooraf en tijdens het proces meer met elkaar moeten praten, afstemmen en vastleggen.
 • Zowel bewoners als gemeente willen directer samenwerken en geven aan dat kortere lijnen in de toekomst beter kunnen werken.
 • De pilots verdienen een vervolg en krijgen dat ook. Actieve bewoners van Lunetten hebben duidelijk behoefte om mee te denken over de verdeling van financiële middelen in de wijk. Ze willen als gehele kerngroep door met budgetmonitoring. De pilot in Lombok wordt afgerond met de mogelijkheid om een aantal ideeën en initiatieven verder te brengen.
 • Bewoners en gemeente willen graag de samenwerking verstevigen. De opbrengsten en leerpunten van de pilots vormen een goede basis om die samenwerking een nieuwe impuls te geven.  

kaartje met gebied noordvleugel nederland

Monitor woningbouw Noordvleugel

Juni 2016 | In juni 2016 is de 3e editie verschenen van de Monitor woningproductie Noordvleugel. Het is een verkorte versie van de reguliere monitor, met voornamelijk een overzicht van de kwantitatieve gegevens. In 2017 zal er weer een complete en reguliere monitor verschijnen met nieuwe beschikbare cijfers en met meer kwalitatieve afwegingen over bijvoorbeeld woningtypologieën en passendheid van woonmilieus.

De derde editie van de Monitor woningproductie Noordvleugel geeft een recent beeld van de ontwikkelingen op de woning(bouw)markt. De monitor laat zien dat de productie weer in een stijgende lijn zit, maar er zal nog veel moeten gebeuren om tegemoet te kunnen komen aan de grote vraag naar woningen in de Noordvleugel (Metropoolregio Amsterdam + NV-Utrecht), met name in de grotere stedelijke gebieden. Deze woningbouw (tussen 2010 en 2040 zijn 444.000 woningen nodig) is noodzakelijk om de huishoudensgroei op te vangen en de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel (en daarmee van Nederland) te behouden en verder te versterken. In de monitor staan de productie van en de vraag naar woningen centraal, uitgesplitst naar kwantiteit en kwaliteit. De Noordvleugel en het rijk werken nauw samen om deze monitor op te stellen die eenmaal per jaar uitkomt. De beleidsmatige conclusies en gevolgen van deze monitor worden in het najaar van 2016 tussen rijk en regio besproken.

Bekijk de monitor woningproductie Noordvleugel (pdf, 1,26 MB)


Staafgrafiek

Bevolkingsprognose 2015

14-12-2015 | Bevolkingsprognose 2015 is een voorspelling van de ontwikkeling van de bevolking in Utrecht tot 2035. We gaan hier uit van de meest actuele woningbouwvoorspelling en demografische (bevolkingsopbouw) ontwikkelingen.

Hieronder een aantal uitkomsten:

 • inwonertal van Utrecht blijft groeien en gaat voorbij 400.000-grens in 2032. Op 1 januari 2015 telde Utrecht 334.295 inwoners
 • sterkste groei vindt plaats in de komende vijf jaar (+ 26.500 inwoners). Daarna neemt de jaarlijkse groei langzaam af
 • bevolkingsgroei tot 2035 vindt plaats in de nieuwbouwlocaties in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (+ 27.000 inwoners) en in de rest van de stad (+ 40.000 inwoners)

Bekijk het hele bevolkingsprognose 2015 (pdf, 1,4 MB)


Utrecht Monitor

Utrecht Monitor 2015

Juni 2015
In de Utrecht Monitor 2015 (pdf, 8,3 MB) wordt gekeken hoe de stad zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld op de vier hoofdthema’s: bevolking, fysieke leefomgeving, economie en sociale leefomgeving. Aan de hand van bewonerspeilingen, beleidsonderzoeken, registratiegegevens en benchmarks steekt de Monitor ‘de thermometer in de stad’.


De stad: magneet, roltrap en spons

Mei 2015
Onderzoeksflits over het rapport De stad: magneet, roltrap en spons van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Het rapport geeft een overzicht van recente bevolkingsontwikkelingen in stedelijke regio’s, die worden omschreven door middel van drie metaforen:

 • magneet (de stad trekt als een magneet jongeren aan die zich in de stad vestigen voor werk en opleiding),
 • roltrap (de stad fungeert als sociaaleconomische roltrap)
 • spons (het aantal inwoners stijgt, terwijl er nauwelijks wordt bijgebouwd).

In de Onderzoeksflits  (pdf, 578 kB) wordt ook specifiek ingezoomd op de Utrechtse trends.


organisch bouwen

MIRT onderzoek Noordvleugel

‘Organisch’ Bouwen is hot. Er wordt veel over gesproken en geschreven, mede doordat het op een organische manier ontwikkelen als middel wordt gezien om vastzittende ontwikkelingslocaties weer op gang, of een stap verder te brengen. In dit rapport (pdf, 3MB) worden verschillende betekenissen en consequenties van organisch bouwen in de Noordvleugel uiteengezet aan de hand van 10 referentieprojecten, een literatuurstudie en een bijeenkomst met experts.


Speelplaats Stanleylaan Noord

Krachtwijkenmonitor

Krachtwijkenmonitor 2014 (pdf, 2,3 MB)

In deze monitor worden de ontwikkelingen in de krachtwijken gevolgd die in de 5 wijkactieplannen zijn vastgesteld.

Krachtwijkenmonitor 2013 (pdf, 1,8 MB)


  kaart regio's Utrecht

  Regionale Woningmarktmonitor 2013

  juli 2013 

  Deze Regionale Woningmarktmonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in de U10 (De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht, Zeist en Vianen).

  Regionale woningmarktmonitor 2013 (pdf, 13,8 MB)


  Sfeerbeeld Oudegracht

  Nieuwsflits leefbaarheid en leefklimaat

  juli 2013 

  In de Leefbaarometer wordt voor Nederland een stabiele gematigde verbetering van de leefbaarheid gemeten. Er is sprake van een positieve ontwikkeling in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Groningen. In de periode 2010-2012 heeft de leefbaarheid zich het positiefst ontwikkeld in de 40 aandachtswijken. In deze wijken was ook de grootste winst te behalen. 


  fietsers

  Utrecht en hoogopgeleiden

  maart 2013 

  Om meer zicht te krijgen op hun gebruik van voorzieningen in Utrecht en op hun binding aan de stad, is een enquête gehouden onder de groep van 52.000 voltijd studenten. In totaal hebben 570 studenten aan het onderzoek meegedaan, waarvan er 480 ook in Utrecht wonen.

  Utrecht en hoogopgeleiden (pdf, 1,2 MB)


  Stationsgebied kranen

  5-meting stationsgebied

  december 2012 

  Voor het 5e achtereenvolgende jaar zijn gebruikers van het Stationsgebied gevraagd naar hun bekendheid met en mening over de plannen en uitvoering van de vernieuwing van het Stationsgebied.

  Een belangrijke uitkomst is: driekwart van de Utrechters en tweederde van de niet-Utrechters is (zeer) positief over de plannen. Dat is ruim 10% hoger dan vorig jaar.

  Rapportage 5-meting Stationsgebied 2012 (pdf, 231 kB)

  Hulp en contact Onderzoek en cijfers

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  onderzoek@utrecht.nl