Onderzoek en cijfers Zorg en welzijn

Hieronder vindt u onderzoek over Utrecht. Voor zover niet anders vermeld zijn de publicaties van de gemeente.

Actuele cijfers vindt u in WistUData.


Volksgezondheidsmonitor 2016

kinderen aan tafel

Inzicht in de gezondheidssituatie van alle Utrechters is nodig om ons samen in te kunnen zetten voor een gezonde stad. De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) biedt een breed zicht op gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Naar de website www.volksgezondheidsmonitor.nl.


Wonen, Welzijn en Zorg in de U10

Dit rapport voor de U10-regio bevat een voorraad-vraagvergelijking voor de sectoren verpleging & verzorging (V&V), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GZ). In de vraagberekeningen voor deze sectoren is uitgegaan van het Regeerakkoord, waarin het voornemen tot extramuralisering van de zorgzwaartes 1 t/m 4 is opgenomen. De in het Zorgakkoord van april 2013 aangebrachte nuanceringen op het Regeerakkoord zijn nog niet verwerkt. Lees het rapport voor de U10-regio.


Monitor Buurtteams 2015

Monitor Buurtteams 2015 vormt een monitorverslag van het functioneren van de 18 buurtteams Sociaal in Utrecht. Het beschrijft de problemen die spelen op de verschillende leefdomeinen bij de cliënten van de buurtteams Sociaal. Ook geeft het een beeld van de ontwikkeling die we zien in zelfredzaamheid van cliënten op verschillende leefdomeinen en van werkwijze van de medewerkers van de buurtteams Sociaal.

Bekijk de Monitor Buurtteams 2015 (pdf, 1,6 MB)


Cirkel met grafisch overzicht Sociale Index

Sociale Index 2014

Juli 2015

De Sociale Index geeft een beeld van de 'sociale kwaliteit' van de stad Utrecht. In één oogopslag is te zien in welke (sub)wijken het goed gaat op sociaal gebied en waar het minder goed gaat.

De Sociale Index  (pdf, 7 MB)


Utrecht Monitor

Utrecht Monitor 2015

Juni 2015
In de Utrecht Monitor 2015 (pdf, 8,3 MB) kijken we hoe de stad zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld op de 4 hoofdthema’s bevolking, fysieke leefomgeving, economie en sociale leefomgeving. Aan de hand van bewonerspeilingen, beleidsonderzoeken, registratiegegevens en benchmarks steekt de Monitor ‘de thermometer in de stad’.


Man met kind achter computer

Onderzoek naar digitale vaardigheden Utrechters

Mei 2015
Digitale vaardigheden is een onderwerp dat breed leeft. In Utrecht heeft de gemeenteraad opdracht gegeven onderzoek te doen naar de digitale vaardigheden van de inwoners van de stad. Ongeveer 30% van de Utrechters heeft moeite met het gebruik van digitale dienstverlening, zoals online aanvragen doen en afspraken maken.

Naar het onderzoek Utrechters digivaardig? (pdf, 6,3Mb)


Meerjarenprognose kinderopvang

Maart 2014

Om zicht te houden op de behoefte en aanbod voor de kinderopvang, peuterspeelzalen, voorscholen, dagopvang, en buitenschoolse opvang laat de gemeente elke paar jaar prognoses uitvoeren. In oktober 2013 is het definitief rapport opgeleverd voor de periode 2012-2025.

Meerjarenprognose kinderopvang


Meedoen naar vermogen

Voetballende jongens

De buurtteams 'Krachtig' en 'Jeugd en gezin' draaien sinds het voorjaar van 2012 op volle toeren. De ervaringen zijn positief. Eind 2012 heeft de afdeling Onderzoek een 2 tussenevaluaties uitgebracht. In deze rapportages is te lezen hoe de uitgangspunten voor de werkwijze in de praktijk worden toegepast en welke effecten dat heeft. Ook is de cliënttevredenheid onderzocht.


Armoedemonitor 2013

bankafschrift met munstukken

December 2013

Dit is de 7e Armoedemonitor van Utrecht. De monitor geeft een beschrijving van het aantal huishoudens dat in armoede leeft en besteedt aandacht aan het gebruik, het bereik en het effect van de financiële regelingen voor minima. Er is apart aandacht besteed aan kinderen in armoede en aan schuldhulpverlening.

Naar boven

Hulp en contact Onderzoek en cijfers

Telefoon

14 030

E-mail

onderzoek@utrecht.nl