2019-231 Actieve openbaarmaking overzicht klachten en meldingen Amsterdamsestraatweg

In verband met de nieuwe beslissing op bezwaar  over de maatregel collectieve sluitingstijden Amsterdamsestraatweg, is een overzicht opgesteld van klachten en meldingen in het gebied waarop de maatregel ziet over een periode van (ca.) 1,5 jaar voor inwerkintreding van de maatregel tot (ca.) 9 maanden daarna. Het overzicht geeft een beeld van de aard en omvang van de gemelde overlast.

Wij hebben besloten het overzicht actief openbaar te maken op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

In het overzicht zitten (herleidbare) persoonsgegevens van melders, betrokkenen en behandelaars. Deze gegevens zijn onleesbaar gemaakt op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 lid 2 sub e Wob).

Overzicht klachten en meldingen Amsterdamsestraatweg