Rekenkamer Utrecht Lopend onderzoek

De Rekenkamer is momenteel met het volgende onderzoek bezig:

Educatie basisvaardigheden volwassenen

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de educatie van basisvaardigheden voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheid). Wij willen inzicht geven in de manier waarop het budget voor de educatie van basisvaardigheden voor volwassenen wordt besteed en welke resultaten worden bereikt. Ook zullen we nagaan welke mogelijkheden de gemeente heeft om (inzicht in) de resultaten van het beleid waar nodig te verbeteren.

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


Veiligheid en handhaving

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met het onderzoek naar veiligheid en handhaving. Wij willen nagaan hoe de gemeente Utrecht haar regierol op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte invult en hoe dit zorgt voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering. Daarbij willen wij ook ingaan op de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad op dit terrein.

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


NVRR-onderzoek VN-Verdrag Handicap in het sociaal domein

Rekenkamer Utrecht neemt deel aan een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) naar het toegankelijkheidsbeleid. Dit onderzoek is in mei 2019 gestart. De NVRR onderzoekt de mate waarin de overheid beleid heeft geformuleerd dat ervoor zorgt dat mensen met een beperking mee kunnen doen aan de samenleving. De verplichting daartoe is vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens, dat toeziet op de naleving van het VN-Verdrag Handicap. Aan het onderzoek doen 40 rekenkamers mee. De NVRR hoopt de resultaten medio juli beschikbaar te stellen aan het College van de Rechten van de Mens en de deelnemende rekenkamers. Afhankelijk van de uitkomsten zullen wij nagaan wat de meest geschikte manier is om de gemeenteraad van Utrecht daarover te informeren.


Opvolgingsonderzoek rekenkameronderzoeken 2014-2018

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een opvolgingsonderzoek naar de doorwerking van rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018. Wij gaan in hoeverre de raadsbesluiten over de conclusies en aanbevelingen van onze rapporten zijn uitgevoerd. Ook onderzoeken wij de factoren die de doorwerking van rekenkameronderzoek bevorderen of juist belemmeren.

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


Uw mening