Rekenkamer Utrecht Lopend onderzoek

De Rekenkamer is momenteel met het volgende onderzoek bezig:

Uithoflijn

De Uithoflijn is een gezamenlijk project van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht voor de aanleg van een sneltramverbinding vanaf Utrecht Centraal naar de Uithof. Gedurende de tweede helft van 2017 is bij de Gemeenteraad en Provinciale Staten bekend geworden dat de Uithoflijn vertraagd is en een kostenoverschrijding heeft opgelopen. Begin 2018 werd bekend dat de volledige exploitatie van de Uithoflijn is verschoven naar december 2019 en de extra kosten € 84 mln. bedragen.

Op verzoek van de Gemeenteraad en de Provinciale Staten doen de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer een gezamenlijk onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het project Uithoflijn.

Het doel van het onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats willen wij inzicht geven in de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van, en de informatievoorziening over het project Uithoflijn. In de tweede plaats willen wij aanbevelingen doen voor het vervolg van dit project en lessen trekken voor toekomstige projecten, waarbij ook sprake kan zijn van een gemeenschappelijk opdrachtgeverschap.

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


Participatiewet

Een van de uitgangspunten van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken dat naar vermogen doet. Wie niet zelfstandig de arbeidsmarkt kan betreden, kan een beroep doen op ondersteuning van de gemeente. De rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de gemeente Utrecht de Participatiewet uitvoert. Het onderzoek spitst zich toe op de ondersteuning en begeleiding richting werk. Het rekenkameronderzoek bestaat uit twee sporen: een beleidsanalyse en daarnaast verdiepende focusonderzoeken. 
Op 9 februari 2017 publiceerden wij als resultaat van spoor 1 de rekenkamerbrief beleidsbeschrijving werken naar vermogen. Op 19 december 2017 publiceerden wij het eerste focusonderzoek over jongeren met een arbeidsbeperking. Klik hier voor meer informatie

In februari 2018 is de Rekenkamer Utrecht gestart met het tweede focusonderzoek. Gekozen is voor onderzoek naar de ondersteuning van mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn in Utrecht ingedeeld in het 3e en 4e arrangement. Wij willen onderzoeken welke kenmerken deze uitkeringsgerechtigden hebben, welke ondersteuning aan hen geboden wordt, hoe zij de dienstverlening van de gemeente Utrecht ervaren, en of de beoogde prestaties en effecten voor deze doelgroep zijn gerealiseerd. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Heeft de gemeente Utrecht voldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente Utrecht voor uitkeringsgerechtigden in de arrangementen 3 en 4 doeltreffend en doelmatig is?

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


De bovengenoemde onderwerpen staan ook beschreven in het Jaarplan 2018.


 

logo rekenkamer