Rekenkamer Utrecht Lopend onderzoek

De Rekenkamer is momenteel met het volgende onderzoek bezig:


Participatiewet

Een van de uitgangspunten van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken dat naar vermogen doet. Wie niet zelfstandig de arbeidsmarkt kan betreden, kan een beroep doen op ondersteuning van de gemeente. De rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de gemeente Utrecht de Participatiewet uitvoert. Het onderzoek spitst zich toe op de ondersteuning en begeleiding richting werk. Het rekenkameronderzoek bestaat uit twee sporen: een beleidsanalyse en daarnaast verdiepende focusonderzoeken. 
Op 9 februari 2017 publiceerden wij als resultaat van spoor 1 de rekenkamerbrief beleidsbeschrijving werken naar vermogen. Op 19 december 2017 publiceerden wij het eerste focusonderzoek over jongeren met een arbeidsbeperking. Klik hier voor meer informatie

In februari 2018 is de Rekenkamer Utrecht gestart met het tweede focusonderzoek. Gekozen is voor onderzoek naar de ondersteuning van mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn in Utrecht ingedeeld in het 3e en 4e arrangement. Wij willen onderzoeken welke kenmerken deze uitkeringsgerechtigden hebben, welke ondersteuning aan hen geboden wordt, hoe zij de dienstverlening van de gemeente Utrecht ervaren, en of de beoogde prestaties en effecten voor deze doelgroep zijn gerealiseerd. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Heeft de gemeente Utrecht voldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente Utrecht voor uitkeringsgerechtigden in de arrangementen 3 en 4 doeltreffend en doelmatig is?

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


Onderzoek naar gemeentelijk vastgoed

In december 2017 is de Rekenkamer Utrecht gestart met het onderzoek naar het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht. Dit onderzoek is aangedragen tijdens het overleg van de rekenkamer met woordvoerders van de gemeenteraad. Zij gaven daarbij aan dat zij onvoldoende inzicht hadden in de resultaten van het gevoerde vastgoedbeleid. Het onderzoek zal bestaan uit twee delen: 1) een beleidsoverzicht en 2) een verdiepend onderzoek naar een nog te kiezen thema. Het onderzoeksplan voor het eerste deel is vastgesteld. Met het eerste deel van het onderzoek wil de rekenkamer inzicht verschaffen in de doelen van het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht en de informatie die de gemeenteraad ontvangt over de stand van zaken bij de realisatie van deze doelen. De opzet van het tweede deel zal in het tweede kwartaal van 2018 worden uitgewerkt en mede afhangen van de uitkomsten van deel 1.

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht

De Rekenkamer Utrecht is in april 2017 gestart met een onderzoek naar de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht. Wij willen met dit onderzoek inzicht verschaffen in de actuele problematiek van dak- en thuisloosheid in Utrecht, in de aanpak hiervan, en in de mogelijkheden die professionals en maatschappelijke organisaties zien om deze verder te verbeteren. We willen onderzoeken hoe de gemeente binnen het actuele wettelijke en financiële kader invulling heeft gegeven aan haar verantwoordelijkheid en welke keuzes daarbij zijn gemaakt om dak- en thuislozen te ondersteunen. Rekenkamer Utrecht voert dit onderzoek uit in samenwerking met de rekenkamers van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De centrale vraag in het onderzoek luidt: In hoeverre realiseert het gemeentebestuur een adequaat aanbod van en toegang tot de opvang voor (dreigend) dak- en thuislozen en neemt zij in voldoende mate de belemmeringen weg om door- en uit te stromen naar een stabiele woonsituatie?

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


De bovengenoemde onderwerpen staan ook beschreven in het Jaarplan 2017.


logo rekenkamer