Rekenkamer Utrecht Lopend onderzoek

De Rekenkamer is momenteel met het volgende onderzoek bezig:

Toegankelijkheid stembureaus

Rekenkamer Utrecht onderzoekt de toegankelijkheid van stembureaus in de gemeente Utrecht voor mensen met een lichamelijke beperking. Met ingang van 1 januari 2019 schrijft de Kieswet voor dat de gemeente er voor moet zorgen dat alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. In 2019 vinden er twee verkiezingen plaats: voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 20 maart en voor het Europees Parlement op 23 mei.

De centrale vraag in het onderzoek luidt: Zorgt de gemeente Utrecht ervoor dat alle kiezers met een lichamelijke beperking kunnen stemmen?
De rekenkamer besteedt daarbij aandacht aan drie aspecten:

  • de toegankelijkheid van de stembureaus voor mensen met een lichamelijke beperking;
  • de informatie over de toegankelijkheid van stembureaus aan de kiezers; en
  • de informatie over de toegankelijkheid van de stembureaus aan de gemeenteraad.

De rekenkamer onderzoekt de toegankelijkheid van ten minste 50 van de 172 stembureaus. Wij hanteren hierbij als uitgangspunt de Toegankelijkheidscriteria voor stembureaus van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het kan echter ook zo zijn dat kiezers andere dingen als belangrijk ervaren dan de huidige criteria van het ministerie. Voor de rekenkamer is doorslaggevend of kiezers met een lichamelijke beperking in staat zijn zelfstandig hun stem uit te brengen.

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan


Participatiewet

Een van de uitgangspunten van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken dat naar vermogen doet. Wie niet zelfstandig de arbeidsmarkt kan betreden, kan een beroep doen op ondersteuning van de gemeente. De rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de gemeente Utrecht de Participatiewet uitvoert. Het onderzoek spitst zich toe op de ondersteuning en begeleiding richting werk. Het rekenkameronderzoek bestaat uit twee sporen: een beleidsanalyse en daarnaast verdiepende focusonderzoeken. 
Op 9 februari 2017 publiceerden wij als resultaat van spoor 1 de rekenkamerbrief beleidsbeschrijving werken naar vermogen. Op 19 december 2017 publiceerden wij het eerste focusonderzoek over jongeren met een arbeidsbeperking. Klik hier voor meer informatie

In februari 2018 is de Rekenkamer Utrecht gestart met het tweede focusonderzoek. Gekozen is voor onderzoek naar de ondersteuning van mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn in Utrecht ingedeeld in het 3e en 4e arrangement. Wij willen onderzoeken welke kenmerken deze uitkeringsgerechtigden hebben, welke ondersteuning aan hen geboden wordt, hoe zij de dienstverlening van de gemeente Utrecht ervaren, en of de beoogde prestaties en effecten voor deze doelgroep zijn gerealiseerd. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Heeft de gemeente Utrecht voldoende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente Utrecht voor uitkeringsgerechtigden in de arrangementen 3 en 4 doeltreffend en doelmatig is?

Voor meer informatie, klik hier voor het onderzoeksplan.


De bovengenoemde onderwerpen staan ook beschreven in het Jaarplan 2018.


 

logo rekenkamer