Rekenkamer Utrecht Nieuws

  

Reactie college B&W op rekenkamerbrief toegankelijkheid stemlokalen (06-11-2019)

Het college van B&W heeft op 6 november 2019 in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op de rekenkamerbrief over de toegankelijkheid van de stemlokalen.


Rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag Handicap (04-11-2019)

Rekenkamer Utrecht heeft deelgenomen aan een beleidsscan van het VN-verdrag Handicap door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Deze scan is uitgevoerd in 47 gemeenten. De uitkomsten daarvan zijn nu beschikbaar. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rapport Uithoflijn genomineerd voor Goudvink 2019 (01-11-2019)

Het rapport 'Samen sturen', over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn (tram 22), is genomineerd voor de NVRR Goudvink 2019.  De winnaar van de Goudvink 2019 wordt op 29 november bekend gemaakt.   


Educatie basisvaardigheden volwassenen (30-09-2019)

Rekenkamer Utrecht is van start gegaan met een onderzoek naar de educatie van basisvaardigheden voor volwassenen (taal, rekenen en digitale vaardigheid).
Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging (23-09-2019)

De rekenkamer geeft haar visie op het plan van aanpak voor de uitvoering van het raadsbesluit over rekenkamerrapport "Werken aan perspectief" en de Actieagenda Werkbeweging. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Uithoflijn - Update rapport deelonderzoek Procap (03-09-2019)

De rapportage van het deelonderzoek naar de verdeling van risico’s en meerkosten tussen de gemeente/provincie en de hoofdaannemer traminfrastructuur (BAM) is - na opheffing van geheimhouding van onderliggende documenten - vanaf heden te downloaden. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Informatie vastgoed (19-06-2019)

De rekenkamer informeert de raad over de voortgang van het college met de aanbevelingen om de informatie aan de raad over het gemeentelijk vastgoed te verbeteren en geeft een toelichting op de aan de raad voorgestelde investeringen in gemeentelijk vastgoed. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Veiligheid en handhaving (03-06-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een onderzoek naar de veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht. Bekijk het onderzoeksplan.


Rekenkamerbrief Toegankelijkheid stemlokalen (20-05-2019)

De stemlokalen in de gemeente Utrecht zijn ondanks inspanningen van de gemeente te weinig toegankelijk. Met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan de toegankelijkheid van veel stemlokalen verbeterd worden. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Opvolgingsonderzoek 2014-2018 (08-04-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een opvolgingsonderzoek rekenkamerrapporten 2014-2018. Bekijk het onderzoeksplan.


Werken aan perspectief (26-03-2019)

De rekenkamer onderzocht de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeente Utrecht en uitvoeringspartners én hoe uitkeringsgerechtigden dit zelf ervaren. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief raadsvoorstel Beperkt in beeld (26-03-2019)

De rekenkamer informeert de raad over de voortgang van het college met de aanbevelingen om de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking te verbeteren. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 (26-03-2019)

In het Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 is beschreven welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamer uitvoerde in 2018. Daarnaast belichten wij lopend onderzoek, voorgenomen activiteiten en onderzoeken in 2019 en de begroting van de rekenkamer.


Toegankelijkheid stembureaus (04-03-2019)

De Rekenkamer Utrecht is gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van de stembureaus in de gemeente Utrecht. Bekijk het onderzoeksplan.


Uithoflijn (04-12-2018)

Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer publiceren het gezamenlijke rapport "Samen sturen. Onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing voor de realisatie van de Uithoflijn". Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rekenkamerbrief Plan van aanpak daklozenopvang (08-11-2018)

De rekenkamer brengt opmerkingen en aandachtspunten over het Plan van aanpak daklozenopvang van het college bij de raad onder de aandacht. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Hulp bij maatwerk genomineerd voor Goudvink 2018 (08-11-2018)

Het Utrechtse rekenkamerrapport Hulp bij maatwerk (2016) over het beleid voor hulp bij het huishouden, is genomineerd voor de NVRR Goudvink 2018. Andere genomineerden zijn Rekenkamer Oost-Nederland (Handvatten PS voor netwerksturing) en Rekenkamercommissie Soest (Evaluatie Hart van de Heuvelrug). De NVRR maakt op 30 november de winnaar bekend.   


Afscheid rekenkamerlid Gerard Bukkems (01-10-2018)

Na bijna 12 jaar stopt Gerard Bukkems per 1 oktober 2018 als bestuurslid van de Rekenkamer Utrecht. In de gemeenteraadsvergadering van 20 september is hier bij stilgestaan door de burgemeester dhr. Van Zanen, en door de 'nestor' van de raad, dhr. Van Corler. Er werd veel waardering uitgesproken voor de inzet van Gerard in de afgelopen jaren voor de verbetering van het lokale bestuur.    


Uithoflijn (12-06-2018)

De Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer zijn gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de Uithoflijn. Bekijk het onderzoeksplan.  


Daklozen Utrecht knel in de keten (24-05-2018)

De rekenkamer constateert dat de opvang en zorg voor een aanzienlijk deel van de daklozen ontoereikend is. Voor meer informatie, zie Publicaties.


Rapport Zicht op vastgoed (24-05-2018)

Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht. Voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek, zie Publicaties


Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (12-02-2018)

Wij zijn gestart een focusonderzoek naar de ondersteuning van mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn ingedeeld in het 3e en 4e "arrangement". Bekijk het onderzoeksplan.  


Jaarverslag rekenkamer 2017 (12-02-2018)

In het Jaarverslag 2017 is beschreven welke onderzoeken en activiteiten de rekenkamer uitvoerde in 2017.   


Onderzoek gemeentelijk vastgoedbeleid (12-02-2018)

In dit eerste onderzoeksdeel gaat de rekenkamer na welke doelen de gemeente nastreeft met het vastgoedbeleid en hoe de raad op de hoogte blijft over de realisatie van deze doelen. Bekijk het onderzoeksplan.  


Jaarplan rekenkamer 2018 (22-12-2017)

In het Jaarplan 2018 (pdf) is onder andere vermeld welke onderzoeken de rekenkamer in 2018 uit gaat voeren.   


Jongeren met een arbeidsbeperking beperkt in beeld (19-12-2017)

De rekenkamer onderzocht welke activiteiten de gemeente Utrecht onderneemt om er voor te zorgen dat  jongeren met een arbeidsbeperking (die arbeidsvermogen hebben) zijn toegerust voor deelname aan de arbeidsmarkt. De uitvoering van het beleid voor deze doelgroep kent nog niet voldoende samenhang en is op onderdelen nog niet uitgekristalliseerd. Daarnaast is de doelgroep beperkt in beeld bij de gemeente. Voor meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek, zie Publicaties.


Langer zelfstandig thuis wonen (23-11-2017)

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een ernstige beperking. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) heeft als doel het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en dat zij kunnen participeren in de samenleving. Wat vinden inwoners met ernstige beperkingen van de voorzieningen en ondersteuning die zij krijgen? En wat zijn de ervaringen van mantelzorgers? De rekenkamer bracht dat in kaart. De uitkomsten staan in het rapport Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen. Zie Publicaties.


Opvang en zorg voor daklozen (24-04-2017)

In april 2017 zijn wij gestart met een onderzoek naar de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht. De centrale vraag in het onderzoek luidt: In hoeverre realiseert het gemeentebestuur een adequaat aanbod van en toegang tot de opvang voor (dreigend) dak- en thuislozen en neemt zij in voldoende mate de belemmeringen weg om door- en uit te stromen? Voor meer informatie zie de rubriek Lopend Onderzoek.


Jaarverslag 2016 (24-02-2017)

In het Jaarverslag 2016 (pdf) kijken wij terug op de activiteiten, publicaties en financiën van de rekenkamer in 2016.  


Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen (09-02-2017)

Op welke wijze heeft de gemeente Utrecht vorm gegeven aan de wettelijke taak van de Participatiewet om mensen – naar vermogen – toe te leiden naar werk? De rekenkamer stelde een beleidsbeschrijving op die in gaat op beleid, doelen, prestaties en kosten, en deelde aandachtspunten met de gemeenteraad (bekijk meer informatie).  


Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein (19-01-2017)

De rekenkamer gaat in deze brief van 19 januari 2017 in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over 3 decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekregen en welke rapportages de raad zijn toegestuurd. De rekenkamer ziet dat samenhang en consistentie nog te wensen overlaten en benoemt een aantal aandachtspunten ter versterking van monitoring en verantwoording (Bekijk de brief).  


Jaarplan rekenkamer 2017 (22-12-2016)

In het Jaarplan 2017 (pdf) is onder andere vermeld welke onderzoeken de rekenkamer in 2017 uit gaat voeren.   


Langer zelfstandig thuis wonen (16-12-2016)

De rekenkamer Utrecht is in december 2016 gestart met een onderzoek naar Langer zelfstandig thuis wonen. De centrale vraag in het onderzoek luidt: Is het in Utrecht beschikbare aanbod van ondersteuning en voorzieningen voor inwoners met een ernstige beperking en hun mantelzorgers voldoende om het langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken? Meer informatie over de opzet van het onderzoek vindt u in het onderzoeksplan. Zie ook de pagina lopend onderzoek. 


Jongeren met een arbeidsbeperking (06-12-2016)

Welke activiteiten onderneemt de gemeente Utrecht om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren met een arbeidsbeperking zijn toegerust op deelname aan de arbeidsmarkt en ondersteund worden bij het vinden van werk? De rekenkamer is eind november gestart met een focusonderzoek naar jongeren met een arbeidsbeperking. Bekijk het onderzoeksplan.  


Rekenkamer Utrecht wint Goudvink 2016 (17-11-2016)

De Goudvink is de prijs van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) voor het beste rekenkameronderzoek. Het doel van de prijs is om het werk van rekenkamers meer bekendheid te geven en om rekenkamers van elkaar te laten leren en elkaar enthousiast te maken over een bepaalde aanpak of wijze van werken. 4 rekenkamers werden genomineerd voor de prijs. Op 17 november jl. heeft Mario van den Berg tijdens de Samenwerkingsdag van de NVRR en de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Een paleis voor de muziek’ kort gepresenteerd. Na stemming hebben de aanwezige leden van de NVRR de inzending van Utrecht uitgeroepen tot winnaar.


Rekenkamers de straat op tijdens landelijke spotdag (10-10-2016)

Het contact tussen gemeenten en burgers loopt steeds meer via internet. Maar hoe gebruiksvriendelijk zijn de formulieren op de website van de gemeente? Medewerkers van Rekenkamer Utrecht gingen op 10 oktober de straat op om burgers te vragen naar hun mening daarover. 
Wij deden dit in het kader van de landelijke 'Spotdag', die is georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR) en de Algemene Rekenkamer. Ook 18 andere rekenkamers verspreid over het land deden mee. De rekenkamers vroegen inwoners om het digitale formulier van de gemeente uit te testen waarmee zij gebreken in de openbare ruimte kunnen melden. Denk aan losliggende stoeptegels, kapotte lantarenpalen of zwerfafval. Dat leverde een duidelijk beeld op van de gebruiksvriendelijkheid van het digitale formulier. De mensen die meewerkten aan het onderzoek deden allerlei suggesties om het formulier verder te verbeteren. De gemeente kan de bevindingen van de ‘Spotdag’ gebruiken om haar digitale dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken. Op 5 december 2016 informeerde de rekenkamer de gemeenteraad per brief over de uitkomsten (bekijk de brief).
 


Onderzoeksplan Participatiewet (06-10-2016)

De rekenkamer is gestart met een onderzoek naar de Participatiewet. Het onderzoek spitst zich toe op de ondersteuning en begeleiding richting werk. Bekijk het onderzoeksplan. Zie ook de pagina lopend onderzoek


Hulp bij het huishouden (06-09-2016)

De gemeente Utrecht wijzigde per 2015 het beleid voor hulp bij het huishouden - een Wmo voorziening waar meer dan 5.500 Utrechters gebruik van maken. Veel klanten kregen minder uren hulp. Wat betekent dat voor een schoon en leefbaar huis? De rekenkamer deed in 2016 onderzoek naar het Utrechtse beleid in de praktijk. De uitkomsten staan in het rapport Hulp bij maatwerk. Zie Publicaties.


Uw mening