Rekenkamer Utrecht Jeugdhulp in ontwikkeling: toelichting risico's

Wat zijn de belangrijkste risico's die de rekenkamer heeft aangetroffen?

 

Onzekerheid of alle jeugdigen die dat nodig hebben in 2015 tijdig de juiste hulp krijgen.
Mogelijke oorzaken zijn: onzekerheid of voldoende zorg is ingekocht, waardoor wachtlijsten kunnen ontstaan; afbouw van oude vormen van jeugdzorg terwijl nieuwe hulpvormen nog in ontwikkeling zijn; minder gezinnen dan verwacht die op eigen kracht opvoedproblemen oplossen; buurtteams Jeugd en Gezin die per 1 januari 2015 nog niet overal opgebouwd zijn. Als het niet lukt tijdig de juiste zorg te bieden, kunnen de problemen van jeugdigen verergeren.

Onzekerheid of de gemeente daadwerkelijk op de kosten van de jeugdhulp zal besparen.
De gemeente moet de landelijke bezuinigingen opvangen (3% in 2015; 7,6% in 2017). Het moet in de praktijk nog blijken of de vraag naar dure aanvullende zorg afneemt door meer preventie en de nieuwe werkwijze met de buurtteams Jeugd en Gezin. Het aantal cliënten dat een beroep doet op jeugdhulp is onzeker. De gemeente heeft maatregelen om kosten te beheersen nog onvoldoende uitgewerkt.

Veel maatregelen van de gemeente staan nog in de kinderschoenen. In hoeverre deze tot verbetering of besparing leiden wordt op termijn duidelijk.

De rekenkamer vindt het belangrijk dat de gemeenteraad de vinger aan de pols houdt, zodat hij op tijd kan bijsturen als dat nodig is. Daarom moet de gemeenteraad zeker twee keer per jaar geïnformeerd worden over de voortgang, de ontwikkeling van de risico’s en de bereikte resultaten. Het college heeft dat toegezegd.