Rekenkamer Utrecht Publicaties 2017 - 2020

Opvolgingsonderzoek rekenkamerrapporten 2014-2018

Publicatiedatum: 23 juni 2020

Wij hebben voor 9 rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018 onderzocht in hoeverre de raadsbesluiten over onze aanbevelingen zijn opgevolgd en of deze ook voor de beoogde verbeteringen zorgen. Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeenteraad en college de rapporten van de rekenkamer serieus nemen en dat 60% van de aanbevelingen die de gemeenteraad opvolgt, helpt bij de oplossing van het achterliggende maatschappelijke probleem. Bij een derde van de aanbevelingen is het nog te vroeg om dit nu vast te stellen. Er zijn nog wel verbeterpunten aan het adres van college en raad en de rekenkamer trekt zelf ook een aantal lessen om de doorwerking van rekenkameronderzoek verder te versterken. Het college geeft in een reactie aan de rekenkamer aan de uitkomsten van het rapport te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen.

De raadsinformatiebijeenkomst en verdere behandeling van het rekenkamerrapport in raadscommissie en raadsvergadering zal na het zomerreces plaatsvinden.

Downloads:
- Rapport Opvolgingsonderzoek (pdf, 2.24 MB)
- Onderzoeksplan Opvolgingsonderzoek (pdf, 87 kB)
- Persbericht Opvolgingsonderzoek (pdf, 67 kB)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf, 216 kB)


Rekenkamerbrief Weten wat werkt

Publicatiedatum: 19 juni 2020

Brief over het bijstandsexperiment "Weten wat werkt". Deze brief is toegezegd bij de raadsbehandeling van het rekenkamerrapport over de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt getiteld "Werken aan perspectief". 

Downloads:
- Rekenkamerbrief Weten wat werkt (pdf, 170 kB)


Rekenkamerbrief Opvolging maatschappelijke opvang

Publicatiedatum: 3 juni 2020

Brief over de actuele stand van zaken van de uitvoering van de rekenkameraanbevelingen uit het rapport ‘Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten’ (2018). Deze brief is aan de raad gestuurd, omdat de raad 16 juni het Regioplan Maatschappelijke Opvang/Bescherm Wonen Utrecht-stad bespreekt. In de bijlage bij deze brief is een overzicht opgenomen van de aanbevelingen en welk effect hiermee is bereikt. 

Downloads:
- Rekenkamerbrief Opvolging maatschappelijke opvang (pdf, 260 kB)


Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020

Publicatiedatum: 19 maart 2020

In het gecombineerde Jaarverslag 2019/Jaarplan 2020 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken in 2019 en de behandeling daarvan in de raad. Verder belichten wij de financiën van de rekenkamer en het lopende en geplande onderzoek in 2020.

Downloads:
- Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 (pdf, 444 kB)


Regie op veiligheid en handhaving

Publicatiedatum: 17 maart 2020

Rekenkamer Utrecht heeft in de periode juni - december 2019 onderzoek gedaan naar de invulling van de regierol op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte door de gemeente Utrecht. De centrale vraag is: Hoe vult de gemeente Utrecht haar regierol met betrekking tot veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in en in hoeverre zorgt dit voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?

Rekenkamer Utrecht constateert dat de gemeente Utrecht haar wettelijke regierol op het gebied van veiligheid en handhaving in de openbare ruimte goed oppakt. Zo stelt de gemeenteraad iedere vier jaar doelen en ambities vast. En de burgemeester maakt met de politie en het openbaar ministerie afspraken over de lokale prioriteiten en de bestrijding van de criminaliteit. Ook legt hij jaarlijks verantwoording af van zijn handelen aan de gemeenteraad. Wel doet de rekenkamer aanbevelingen om alle ambities waar te kunnen maken: zorg per ambitie voor een hoeveelheid geld en personeel, maak verdere afspraken binnen de gemeente en met samenwerkingspartners, en zorg voor meer inzicht in de effecten van het beleid en de regie.

Een nadere toelichting op de conclusies en aanbevelingen is opgenomen in het rapport Regie op veiligheid en handhaving, evenals de onderliggende bevindingen. Het college van B en W heeft op 5 maart een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Presentatie rapport:
De rekenkamer presenteert het rapport aan de Utrechtse gemeenteraad op de raadsinformatiebijeenkomst van dinsdagavond 7 april 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen). Het rapport wordt vervolgens behandeld in de commissie Mens en Samenleving van 16 april 2020.

Downloads:
- Rapport Regie op veiligheid en handhaving (pdf, 1.93 MB)
- Onderzoeksplan veiligheid en handhaving rekenkamer (pdf, 54 kB)
- Infographic organisaties veiligheid en handhaving (pdf, 226 kB)
- Infographic raadsinstrumenten veiligheid en handhaving (pdf, 161 kB)
- Persbericht Regie op veiligheid en handhaving (pdf, 104 kB)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf, 164 kB)


Rekenkamerbrief Regeling Risicovolle Projecten

Publicatiedatum: 17 februari 2020

Bij de besluitvorming over het rekenkamerrapport over de Uithoflijn op 20 december 2018, nam de raad motie 2018/M278 aan die het college opdraagt in samenspraak met de raad een regeling voor grote en complexe projecten op te stellen. Op 10 februari 2020 stuurde het college een conceptversie van de Regeling Risicovolle Projecten (RRP) aan de rekenkamer met het verzoek hierop, in het kader van consultatie, te reageren.
De opvattingen van de rekenkamer over de conceptregeling zijn per brief aan raad en college verstrekt. Ook de raadswerkgroep Grote Projecten en de adviescommissie Controle en Financiën reageerden aan het college per brief op de conceptregeling.
 

Downloads:
- Rekenkamerbrief Consultatie Concept RRP (pdf, 116 kB)
- Reactie raadswerkgroep op Concept RRP (pdf, 3.96 MB)
- Reactie adviescommissie Controle en Financiën op Concept RRP (pdf, 138 kB)
- Brief college aan rekenkamer met verzoek consultatie (pdf, 665 kB)
- Raadsbrief Consultatie Concept RRP (pdf, 35.9 kB)
- Concept Regeling Risicovolle Projecten (pdf, 224 kB) en
   Bijlage bij de RRP: Risicovolle projecten in Utrecht 2020 (pdf, 169 kB)


Rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag Handicap

Publicatiedatum: 4 november 2019

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzocht bij 47 gemeenten of zij beleid hebben geformuleerd dat ervoor zorgt dat mensen met een beperking mee kunnen doen aan de samenleving. Het gaat om toegankelijkheidsbeleid in het algemeen en de doorwerking in sociaal beleid: maatschappelijke ondersteuning, jeugdbeleid en participatiebeleid. De verplichting daartoe is vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap en in de wet.

De NVRR heeft de resultaten van de Beleidsscan VN-verdrag handicap op 30 oktober 2019 gepubliceerd. In de rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag handicap geven wij een korte samenvatting van de uitkomsten voor de gemeente Utrecht.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Beleidsscan VN-verdrag Handicap (pdf, 443 kB)
- NVRR Beleidsscan VN-verdrag Handicap (pdf, 2.2 MB)
- Nieuwsbericht NVRR (website)


Rekenkamerbrief Plan van aanpak rekenkamerrapport Werken aan perspectief en Actieagenda Werkbeweging

Publicatiedatum: 23 september 2019

Op 15 juli 2019 heeft de raad de raadsbrief Plan van Aanpak rekenkameronderzoek Werken aan Perspectief ontvangen en is de Actieagenda Werkbeweging gepresenteerd. Met deze brief geeft de rekenkamer invulling aan de toezegging bij de raadsbehandeling van het rekenkamerrapport Werken aan Perspectief (26 maart 2019) om onze visie te geven op beide documenten. Op 3 oktober is een raadsinformatiebijeenkomst over de Actieagenda gepland.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rekenkamerrapport Werken aan Perspectief en Actieagenda Werkbeweging (pdf, 56 kB)


Rekenkamerbrief Informatie vastgoed 2019

Publicatiedatum: 19 juni 2019

Op 16 mei 2019 heeft de raad diverse documenten over gemeentelijk vastgoed ontvangen, waaronder het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2019 en de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2019-2023. Wij willen de raad graag ondersteunen in haar kaderstellende rol door een analyse van de verstrekte documenten en een toelichting op de gevraagde investeringsbeslissingen. Daarnaast informeren we de raad via deze brief over de voortgang in de uitvoering van de aanbevelingen van ons rekenkamerrapport Zicht op vastgoed (24 mei 2018).

Downloads:
- Rekenkamerbrief Informatie vastgoed 2019 (pdf, 421 kB)


Rekenkamerbrief Toegankelijkheid stemlokalen

Publicatiedatum: 20 mei 2019

Op grond van de Kieswet moeten vanaf 1 januari 2019 alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Aanleiding voor Rekenkamer Utrecht om tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart te onderzoeken hoe toegankelijk de stemlokalen in de gemeente Utrecht zijn. Er zijn 74 stemlokalen gecontroleerd. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Utrecht veel inspanning heeft gepleegd om de stemlokalen toegankelijk te maken. Toch is het doel van (bijna) 100% toegankelijke stemlokalen nog niet binnen handbereik. De rekenkamer constateert dat met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen de toegankelijkheid van veel stemlokalen verbeterd kan worden.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Toegankelijkheid stemlokalen (pdf, 1.54 MB)
- Persbericht Toegankelijkheid stemlokalen (pdf, 255 kB)

Update reactie college van B en W:
Het college van B en W heeft op 6 november 2019 in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op de rekenkamerbrief over de toegankelijkheid van de stemlokalen. In deze brief legt het college uit welke maatregelen zijn - en nog worden - getroffen om de toegankelijkheid van stemlokalen verder te verbeteren. 


Werken aan perspectief

Publicatiedatum: 26 maart 2019

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen of mee te laten doen in de maatschappij, moet de gemeente Utrecht meer aandacht hebben voor hun persoonlijke situatie en individuele zorgvraag. Dit is een van de uitkomsten van het rekenkamerrapport "Werken aan perspectief". De rekenkamer onderzocht welke kenmerken uitkeringsgerechtigden hebben en hoe de gemeente invulling geeft aan de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij heeft de rekenkamer aan uitkeringsgerechtigden zelf gevraagd hoe zij de dienstverlening en hun persoonlijke situatie ervaren.

De rekenkamer presenteerde het rapport op 4 april aan de gemeenteraad op een openbare raadsinformatiebijeenkomst. Op 18 april en 7 mei is rapport besproken in de commissie Mens en Samenleving. Besluitvorming was vervolgens in de raadsvergadering van 9 mei 2019. Er werden 6 moties ingediend. 5 moties zijn ingetrokken (na toezeggingen van de wethouder) en een motie werd afgewezen. Er is een amendement aangenomen om het beslispunt 2B uit de raadsvoorstel te schrappen (het bezien van de huidige indeling van uitkeringsgerechtigden in 4 arrangementen). Als redenen zijn genoemd dat andere aanbevelingen reeds pleiten voor meer maatwerk en dat er geen tijd besteed moet worden aan onderzoek naar de indeling in arrangementen maar vooral in de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden. Met het overnemen van Motie 51 is daarnaast geborgd dat de inzet van instrumenten los wordt gekoppeld van de arrangementsindeling. 
Het college komt voor de zomer met een nieuwe beleidsnota (actieprogramma werkbeweging) vergezeld van een plan van aanpak voor de uitvoering van het raadsbesluit.

Downloads:
- Rapport Werken aan perspectief (pdf, 1.8 MB)
- Tabellenboek Werken aan perspectief, telefonische enquête uitkeringsgerechtigden (pdf, 186 kB)
- Persbericht Werken aan perspectief (pdf, 43 kB)
- Presentatie raadsinformatiebijeenkomst (pdf, 4.8 MB)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf, 85 kB)
- Raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf, 702 kB)


Rekenkamerbrief raadsbesluit Beperkt in beeld

Publicatiedatum: 26 maart 2019

Het rekenkamerrapport Beperkt in beeld (december 2017) gaat over de begeleiding naar werk van jongeren met een arbeidsbeperking. Dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid op grond van de Participatiewet. Op 31 januari 2019 informeerde het college de raad over de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport Beperkt in Beeld. De rekenkamer deelt haar eigen opvattingen over de door het college geschetste voortgang door middel van deze rekenkamerbrief.

Downloads:
- Rekenkamerbrief raadsbesluit Beperkt in beeld (pdf, 89 kB)


Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019

Publicatiedatum: 26 maart 2019

In het gecombineerde Jaarverslag 2018/Jaarplan 2019 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken in 2018 en de behandeling daarvan in de raad. Verder belichten wij de financiën van de rekenkamer en het lopende en geplande onderzoek in 2019.

Downloads:
- Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 (pdf, 180 kB)


Rapport Uithoflijn "Samen sturen"

Publicatiedatum: 4 december 2018 (update 3 september 2019)

De Randstedelijke Rekenkamer en Rekenkamer Utrecht hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing en informatievoorziening van het project Uithoflijntram. De rekenkamers presenteerden het rapport "Samen sturen" op maandag 3 december aan gemeenteraadsleden en provinciale statenleden.

De hoofdconclusie is dat de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het project Uithoflijn en de informatievoorziening belangrijke tekortkomingen vertoonden. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben bij de gezamenlijke aansturing van het project onvoldoende invulling gegeven aan het principe ‘beste voor het project’. Het college van B en W en Gedeputeerde Staten onderschrijven de aanbevelingen.

Op dinsdagavond 11 december is een gezamenlijke openbare informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden belegd. Tijdens deze bijeenkomst konden raads- en statenleden vragen stellen aan de rekenkamers over het rapport. Het rapport is behandeld in de commissie Stad en Ruimte van 13 december 2018 en van 18 december 2018. Vervolgens in de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2018. Provinciale Staten vergaderden 17 december 2018 over het rapport.

Downloads:
- Rapport "Samen sturen" (pdf, 5.2 MB)
- Infographic Tijdlijn realisatie Uithoflijn (pdf, 205 kB)
- Persbericht "Samen sturen" (pdf, 45 kB)
- Presentatie aan gemeenteraadsleden en provinciale statenleden 3 dec. (pdf, 846 kB)
- Raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf, 1 MB)
- Motie (nr. 278) lessen voor grote projecten (pdf, 956 kB)
- Amendement (nr. 69) opdracht voor de griffie (pdf, 433 kB)

Update 3 september 2019: rapport Procap over verdeling risico’s en meerkosten

Vanwege het recente opheffen van de geheimhouding van diverse documenten over de Uithoflijn, kan de rapportage over het deelonderzoek van Procap beschikbaar worden gesteld. Het rapport is door provincie en gemeente getoetst aan de Wet openbaarheid van bestuur wat heeft geresulteerd in het onleesbaar maken van een aantal passages ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokken medewerkers en bedrijfsgevoelige gegevens.
- Rapport "Onderzoek risico's en meerkosten Uithoflijn" (pdf, 9.44 MB)
 


Rekenkamerbrief plan van aanpak daklozenopvang

Publicatiedatum: 8 november 2018

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten, stuurde het college op 18 oktober 2018 een Raadsbrief en plan van aanpak aan de raad. Hierin meldt het college hoe opvolging wordt gegeven aan de door de raad overgenomen aanbevelingen van de rekenkamer. In een rekenkamerbrief brengen wij verschillende aandachtspunten over het plan van aanpak bij de gemeenteraad onder de aandacht.

Downloads:
- Rekenkamerbrief plan van aanpak daklozenopvang (pdf, 90 kB)


Daklozenopvang: knel in de keten

Publicatiedatum: 24 mei 2018

De rekenkamer onderzocht de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht. De gemeente biedt een groot deel van de dak- en thuislozen laagdrempelige opvang en zorg. Toch lukt het bij een aanzienlijk deel van de doelgroep niet om duurzaam herstel te realiseren. 

De rekenkamer presenteert het rapport aan de Utrechtse gemeenteraad op de raadsinformatiebijeenkomst van donderdag 31 mei 2018 van 09.30-10.30 uur. Het rapport wordt behandeld in de commissie Mens en Samenleving van 28 juni 2018 (20:10 uur). In de raadsvergadering van 5 juli 2018 nam de gemeenteraad de aanbevelingen unaniem over.

De rekenkamers van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam voerden een vergelijkbaar onderzoek uit. De belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten zijn in een gezamenlijke brief van de G4 rekenkamers aan de gemeenteraden gestuurd.

Downloads:
- Rapport Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten (pdf, 7.3 MB)
- Persbericht Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten (pdf, 37 kB)
- Raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf, 89 kB)

- G4 brief aan gemeenteraden (pdf, 240 kB)
- G4 persbericht (pdf, 100 kB)
- G4 brief aan staatssecretaris (pdf, 143 kB)
- G4 brief aan vaste Kamercommissie (pdf, 139 kB)

- Link naar Rapport Rekenkamer Amsterdam
- Link naar Rapport Rekenkamer Den Haag
- Link naar Rapport Rekenkamer Rotterdam


Zicht op vastgoed. Doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed

Publicatiedatum: 24 mei 2018

Rekenkamer Utrecht heeft in de periode van januari tot april 2018 onderzoek gedaan naar het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht. De centrale vraag is: wat zijn de gestelde doelen voor het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht en ontvangt de gemeenteraad voldoende informatie om de voortgang bij het realiseren van deze doelen te kunnen beoordelen?

De rekenkamer concludeert dat de informatie die de raad ontvangt onvoldoende is om te beoordelen hoe de behaalde resultaten zich verhouden ten opzichte van de gestelde vastgoeddoelen. Daardoor is niet bekend in hoeverre de geformuleerde doelen worden bereikt. Bovendien is niet overzichtelijk en concreet vastgelegd welke doelen de gemeenteraad met het gemeentelijk vastgoedbeleid wil bereiken. Dit bemoeilijkt aansturing van het beleid en controle en rapportage van de resultaten.

Een nadere toelichting op deze conclusies is opgenomen in het rapport "Zicht op vastgoed", evenals de onderliggende bevindingen. Het college van B en W heeft op 12 juni een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Presentatie rapport:
De rekenkamer presenteert het rapport aan de Utrechtse gemeenteraad op de raadsinformatiebijeenkomst van donderdag 31 mei 2018 van 10.30-11.30 uur (tijdstip onder voorbehoud van wijzigingen). Het rapport is behandeld in de commissie Stad en Ruimte op 14 juni 2018. Behandeling in de gemeenteraad was op 5 juli 2018.

Downloads:
- Eindrapport Zicht op vastgoed (pdf, 1.8 MB)
- Persbericht (pdf, 79 kB)
- Raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf, 533 kB)
- Bestuurlijke Reactie op Rekenkamerrapport Zicht op vastgoed (pdf, 2.92 MB)


Jaarverslag 2017

Publicatiedatum: 12 februari 2018

In het Jaarverslag gaan wij in op de activiteiten en publicaties van de rekenkamer in 2017. Daarnaast bevat het Jaarverslag een overzicht van de financiën van de rekenkamer.

Downloads:
- Jaarverslag 2017 (pdf 121 kb)


Jaarplan 2018

Publicatiedatum: 22 december 2017

In het Jaarplan 2018 (pdf, 235 kB) belichten wij lopend onderzoek, voorgenomen onderzoek in 2018, onze overige activiteiten en de begroting van de rekenkamer.


Beperkt in beeld

Publicatiedatum: 19 december 2017

De Rekenkamer Utrecht onderzocht hoe de gemeente Utrecht jongeren met een arbeidsbeperking toerust voor deelname aan de arbeidsmarkt en ondersteunt bij het vinden van werk of een passende vervolgopleiding. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van en in samenwerking met de rekenkamer. 

De gemeente Utrecht onderneemt veel activiteiten om jongeren met een arbeidsbeperking toe te rusten voor de arbeidsmarkt en hen te ondersteunen bij het vinden van een baan of vervolgopleiding. De doelgroep is echter beperkt in beeld. Er is meer regie en samenwerking - binnen de gemeente en met externe partners - nodig om er voor te zorgen dat er geen jongeren tussen wal en schip belanden. Ook het zicht op de inzet en resultaten van het beleid is beperkt, waardoor uitspraken over doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid niet mogelijk zijn.  

De rekenkamer presenteerde het rapport aan de Utrechtse gemeenteraad op de raadsinformatiebijeenkomst van donderdag 11 januari 2018. Na behandeling in de commissievergadering Mens en Samenleving op 25 januari 2018, werden alle aanbevelingen in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2018 integraal overgenomen. Het college is gevraagd binnen 6 weken een plan van aanpak aan de raad te sturen.  

Downloads:
- Eindrapport "Beperkt in beeld" (pdf, 2.8 MB)
- Persbericht (pdf, 29 kB)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf, 94 kB)
- Raadsbesluit (pdf, 476 kB)
- Rapport Panteia "Focusonderzoek jongeren met een arbeidsbeperking" (pdf, 1.2 MB) 


Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen

Publicatiedatum: 23 november 2017

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een ernstige beperking. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) beoogt mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen en te laten participeren in de samenleving. Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer Utrecht inzicht in de ervaringen van deze groep inwoners en hun mantelzorgers.

De rekenkamer concludeert dat er in Utrecht veel voorzieningen zijn die het mogelijk maken voor inwoners met een ernstige beperking om langer zelfstandig thuis te wonen, maar het aanbod is ontoereikend. De informatievoorziening is onvoldoende en er wordt een te groot beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid. Veel mantelzorgers voelen zich (te) zwaar belast en zouden beter moeten worden ondersteund. Ook de toegankelijkheid van bestaande wegen en gebouwen moet beter. De rekenkamer vindt dat de gemeente stevig regie moet voeren en de informatievoorziening aan deze inwoners moet verbeteren. In Utrecht wonen 30.000 mensen met een ernstige beperking. Door bevolkingsgroei en vergrijzing zal dit aantal fors stijgen. De gemeente moet meer inspelen op de gevolgen daarvan, vooral voor de woningmarkt en de inrichting van de openbare ruimte.

De rekenkamer heeft de gemeenteraad over het rapport geïnformeerd op de openbare bijeenkomst van donderdag 30 november 2017. Vervolgens is het 14 december besproken in de raadscommissie Mens en Samenleving. Op 21 december is het rapport behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Daarbij heeft de gemeenteraad unaniem met het raadsvoorstel ingestemd. Het college van B en W gaat een uitvoeringsplan opstellen.  

Downloads:
- Eindrapport Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen (pdf, 3.8 MB)
- Persbericht (pdf, 46 kB)
- Publieksbrochure met een korte samenvatting (pdf, 9.2 MB)
- Uitkomsten huisbezoeken inwoners met een ernstige beperking (tabellenboek, internetbijlage (pdf, 511 kB)
- Uitkomsten interviews mantelzorgers (tabellenboek, internetbijlage) (pdf, 299 kB)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf, 196 kB)
- Raadsbesluit (pdf, 486 kB)

Ter voorbereiding van dit onderzoek heeft Christiaan Bakker, student van Hogeschool Windesheim, een verkenning naar dit onderwerp uitgevoerd onder begeleiding van de rekenkamer. Bekijk zijn scriptie (pdf, 1.5 MB).  


Jaarverslag 2016

Publicatiedatum: 24 februari 2017

In het Jaarverslag gaan wij in op de activiteiten en publicaties van de rekenkamer in 2016. Daarnaast bevat het Jaarverslag een overzicht van de financiën van de rekenkamer.

Downloads:
- Jaarverslag 2016 (pdf)


Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen

Publicatiedatum: 9 februari 2017

De beleidsbeschrijving "Werken naar vermogen" is het resultaat van spoor 1 van het rekenkameronderzoek naar de Participatiewet dat najaar 2016 van start ging. De beleidsbeschrijving biedt informatie over de wijze waarop de gemeente Utrecht vorm heeft gegeven aan de wettelijke taak om mensen - naar vermogen - toe te leiden naar werk. De beleidsbeschrijving gaat achtereenvolgens in op beleid, doelen, prestaties en kosten en biedt daarnaast een overzicht van ingezette instrumenten werkdienstverlening. De beleidsbeschrijving is primair een informatief product en bevat geen conclusies of aanbevelingen. Er is daarom geen besluitvorming in de raad vereist. Wel benoemen wij in de aanbiedingsbrief bij de beleidsbeschrijving een aantal zaken die ons zijn opgevallen bij het samenstellen van de beleidsbeschrijving en waarvan wij het van belang vinden dat de gemeenteraad er kennis van kan nemen.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen (pdf)
- Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen (pdf)


Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein

Publicatiedatum: 19 januari 2017

De rekenkamer gaat in deze brief van 19 januari 2017 in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over 3 decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekregen en welke rapportages de raad zijn toegestuurd. De rekenkamer ziet dat samenhang en consistentie nog te wensen overlaten en benoemt een aantal aandachtspunten ter versterking van monitoring en verantwoording.
 
Downloads:
- Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein (pdf)