Rekenkamer Utrecht Publicaties 2017 - 2020

Rapport Uithoflijn "Samen sturen"

Publicatiedatum: 4 december 2018

De Randstedelijke Rekenkamer en Rekenkamer Utrecht hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing en informatievoorziening van het project Uithoflijntram. De rekenkamers presenteerden het rapport "Samen sturen" op maandag 3 december aan gemeenteraadsleden en provinciale statenleden.

De hoofdconclusie is dat de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het project Uithoflijn en de informatievoorziening belangrijke tekortkomingen vertoonden. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben bij de gezamenlijke aansturing van het project onvoldoende invulling gegeven aan het principe ‘beste voor het project’. Het college van B en W en Gedeputeerde Staten onderschrijven de aanbevelingen.

Op dinsdagavond 11 december is een gezamenlijke openbare informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden belegd. Tijdens deze bijeenkomst konden raads- en statenleden vragen stellen aan de rekenkamers over het rapport. Het rapport is behandeld in de commissie Stad en Ruimte van 13 december 2018 en van 18 december 2018. Vervolgens in de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2018. Provinciale Staten vergaderden 17 december 2018 over het rapport.

Downloads:
- Rapport "Samen sturen" (pdf, 5.2 MB)
- Infographic Tijdlijn realisatie Uithoflijn (pdf, 205 kB)
- Persbericht "Samen sturen" (pdf, 45 kB)
- Presentatie aan gemeenteraadsleden en provinciale statenleden 3 dec. (pdf, 846 kB)
- Raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf, 1 MB)
- Motie (nr. 278) lessen voor grote projecten (pdf, 956 kB)
- Amendement (nr. 69) opdracht voor de griffie (pdf, 433 kB)


Rekenkamerbrief plan van aanpak daklozenopvang

Publicatiedatum: 8 november 2018

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten, stuurde het college op 18 oktober 2018 een Raadsbrief en plan van aanpak aan de raad. Hierin meldt het college hoe opvolging wordt gegeven aan de door de raad overgenomen aanbevelingen van de rekenkamer. In een rekenkamerbrief brengen wij verschillende aandachtspunten over het plan van aanpak bij de gemeenteraad onder de aandacht.

Downloads:
- Rekenkamerbrief plan van aanpak daklozenopvang (pdf, 90 kB)


Daklozenopvang: knel in de keten

Publicatiedatum: 24 mei 2018

De rekenkamer onderzocht de opvang en zorg voor daklozen in Utrecht. De gemeente biedt een groot deel van de dak- en thuislozen laagdrempelige opvang en zorg. Toch lukt het bij een aanzienlijk deel van de doelgroep niet om duurzaam herstel te realiseren. 

De rekenkamer presenteert het rapport aan de Utrechtse gemeenteraad op de raadsinformatiebijeenkomst van donderdag 31 mei 2018 van 09.30-10.30 uur. Het rapport wordt behandeld in de commissie Mens en Samenleving van 28 juni 2018 (20:10 uur). In de raadsvergadering van 5 juli 2018 nam de gemeenteraad de aanbevelingen unaniem over.

De rekenkamers van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam voerden een vergelijkbaar onderzoek uit. De belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten zijn in een gezamenlijke brief van de G4 rekenkamers aan de gemeenteraden gestuurd.

Downloads:
- Rapport Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten (pdf, 7.3 MB)
- Persbericht Opvang en zorg voor daklozen in Utrecht: knel in de keten (pdf, 37 kB)
- Raadsbesluit over het rekenkamerrapport (pdf, 89 kB)

- G4 brief aan gemeenteraden (pdf, 240 kB)
- G4 persbericht (pdf, 100 kB)
- G4 brief aan staatssecretaris (pdf, 143 kB)
- G4 brief aan vaste Kamercommissie (pdf, 139 kB)

- Link naar Rapport Rekenkamer Amsterdam
- Link naar Rapport Rekenkamer Den Haag
- Link naar Rapport Rekenkamer Rotterdam


Zicht op vastgoed. Doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed

Publicatiedatum: 24 mei 2018

Rekenkamer Utrecht heeft in de periode van januari tot april 2018 onderzoek gedaan naar het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht. De centrale vraag is: wat zijn de gestelde doelen voor het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht en ontvangt de gemeenteraad voldoende informatie om de voortgang bij het realiseren van deze doelen te kunnen beoordelen?

De rekenkamer concludeert dat de informatie die de raad ontvangt onvoldoende is om te beoordelen hoe de behaalde resultaten zich verhouden ten opzichte van de gestelde vastgoeddoelen. Daardoor is niet bekend in hoeverre de geformuleerde doelen worden bereikt. Bovendien is niet overzichtelijk en concreet vastgelegd welke doelen de gemeenteraad met het gemeentelijk vastgoedbeleid wil bereiken. Dit bemoeilijkt aansturing van het beleid en controle en rapportage van de resultaten.

Een nadere toelichting op deze conclusies is opgenomen in het rapport "Zicht op vastgoed", evenals de onderliggende bevindingen. Het college van B en W heeft op 12 juni een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Presentatie rapport:
De rekenkamer presenteert het rapport aan de Utrechtse gemeenteraad op de raadsinformatiebijeenkomst van donderdag 31 mei 2018 van 10.30-11.30 uur (tijdstip onder voorbehoud van wijzigingen). Het rapport is behandeld in de commissie Stad en Ruimte op 14 juni 2018. Behandeling in de gemeenteraad is op 12 juli 2018.

Downloads:
- Eindrapport Zicht op vastgoed (pdf, 1.8 MB)
- Persbericht (pdf, 79 kB)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf, 125 kB)
- Bestuurlijke Reactie op Rekenkamerrapport Zicht op vastgoed (pdf, 2.92 MB)


Jaarverslag 2017

Publicatiedatum: 12 februari 2018

In het Jaarverslag gaan wij in op de activiteiten en publicaties van de rekenkamer in 2017. Daarnaast bevat het Jaarverslag een overzicht van de financiën van de rekenkamer.

Downloads:
- Jaarverslag 2017 (pdf 121 kb)


Jaarplan 2018

Publicatiedatum: 22 december 2017

In het Jaarplan 2018 (pdf, 235 kB) belichten wij lopend onderzoek, voorgenomen onderzoek in 2018, onze overige activiteiten en de begroting van de rekenkamer.


Beperkt in beeld

Publicatiedatum: 19 december 2017

De Rekenkamer Utrecht onderzocht hoe de gemeente Utrecht jongeren met een arbeidsbeperking toerust voor deelname aan de arbeidsmarkt en ondersteunt bij het vinden van werk of een passende vervolgopleiding. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van en in samenwerking met de rekenkamer. 

De gemeente Utrecht onderneemt veel activiteiten om jongeren met een arbeidsbeperking toe te rusten voor de arbeidsmarkt en hen te ondersteunen bij het vinden van een baan of vervolgopleiding. De doelgroep is echter beperkt in beeld. Er is meer regie en samenwerking - binnen de gemeente en met externe partners - nodig om er voor te zorgen dat er geen jongeren tussen wal en schip belanden. Ook het zicht op de inzet en resultaten van het beleid is beperkt, waardoor uitspraken over doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid niet mogelijk zijn.  

De rekenkamer presenteerde het rapport aan de Utrechtse gemeenteraad op de raadsinformatiebijeenkomst van donderdag 11 januari 2018. Na behandeling in de commissievergadering Mens en Samenleving op 25 januari 2018, werden alle aanbevelingen in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2018 integraal overgenomen. Het college is gevraagd binnen 6 weken een plan van aanpak aan de raad te sturen.  

Downloads:
- Eindrapport "Beperkt in beeld" (pdf, 2.8 MB)
- Persbericht (pdf, 29 kB)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf, 94 kB)
- Raadsbesluit (pdf, 476 kB)
- Rapport Panteia "Focusonderzoek jongeren met een arbeidsbeperking" (pdf, 1.2 MB) 


Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen

Publicatiedatum: 23 november 2017

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een ernstige beperking. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) beoogt mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen en te laten participeren in de samenleving. Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer Utrecht inzicht in de ervaringen van deze groep inwoners en hun mantelzorgers.

De rekenkamer concludeert dat er in Utrecht veel voorzieningen zijn die het mogelijk maken voor inwoners met een ernstige beperking om langer zelfstandig thuis te wonen, maar het aanbod is ontoereikend. De informatievoorziening is onvoldoende en er wordt een te groot beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid. Veel mantelzorgers voelen zich (te) zwaar belast en zouden beter moeten worden ondersteund. Ook de toegankelijkheid van bestaande wegen en gebouwen moet beter. De rekenkamer vindt dat de gemeente stevig regie moet voeren en de informatievoorziening aan deze inwoners moet verbeteren. In Utrecht wonen 30.000 mensen met een ernstige beperking. Door bevolkingsgroei en vergrijzing zal dit aantal fors stijgen. De gemeente moet meer inspelen op de gevolgen daarvan, vooral voor de woningmarkt en de inrichting van de openbare ruimte.

De rekenkamer heeft de gemeenteraad over het rapport geïnformeerd op de openbare bijeenkomst van donderdag 30 november 2017. Vervolgens is het 14 december besproken in de raadscommissie Mens en Samenleving. Op 21 december is het rapport behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Daarbij heeft de gemeenteraad unaniem met het raadsvoorstel ingestemd. Het college van B&W gaat een uitvoeringsplan opstellen.  

Downloads:
- Eindrapport Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen (pdf, 3.8 MB)
- Persbericht (pdf, 46 kB)
- Publieksbrochure met een korte samenvatting (pdf, 9.2 MB)
- Uitkomsten huisbezoeken inwoners met een ernstige beperking (tabellenboek, internetbijlage (pdf, 511 kB)
- Uitkomsten interviews mantelzorgers (tabellenboek, internetbijlage) (pdf, 299 kB)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf, 196 kB)
- Raadsbesluit (pdf, 486 kB)

Ter voorbereiding van dit onderzoek heeft Christiaan Bakker, student van Hogeschool Windesheim, een verkenning naar dit onderwerp uitgevoerd onder begeleiding van de rekenkamer. Klik hier voor zijn scriptie (pdf, 1.5 MB).  


Jaarverslag 2016

Publicatiedatum: 24 februari 2017

In het Jaarverslag gaan wij in op de activiteiten en publicaties van de rekenkamer in 2016. Daarnaast bevat het Jaarverslag een overzicht van de financiën van de rekenkamer.

Downloads:
- Jaarverslag 2016 (pdf)


Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen

Publicatiedatum: 9 februari 2017

De beleidsbeschrijving "Werken naar vermogen" is het resultaat van spoor 1 van het rekenkameronderzoek naar de Participatiewet dat najaar 2016 van start ging. De beleidsbeschrijving biedt informatie over de wijze waarop de gemeente Utrecht vorm heeft gegeven aan de wettelijke taak om mensen - naar vermogen - toe te leiden naar werk. De beleidsbeschrijving gaat achtereenvolgens in op beleid, doelen, prestaties en kosten en biedt daarnaast een overzicht van ingezette instrumenten werkdienstverlening. De beleidsbeschrijving is primair een informatief product en bevat geen conclusies of aanbevelingen. Er is daarom geen besluitvorming in de raad vereist. Wel benoemen wij in de aanbiedingsbrief bij de beleidsbeschrijving een aantal zaken die ons zijn opgevallen bij het samenstellen van de beleidsbeschrijving en waarvan wij het van belang vinden dat de gemeenteraad er kennis van kan nemen.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen (pdf)
- Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen (pdf)


Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein

Publicatiedatum: 19 januari 2017

De rekenkamer gaat in deze brief van 19 januari 2017 in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over drie decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekregen en welke rapportages de raad zijn toegestuurd. De rekenkamer ziet dat samenhang en consistentie nog te wensen overlaten en benoemt een aantal aandachtspunten ter versterking van monitoring en verantwoording.
 
Downloads:
- Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein (pdf)