Rekenkamer Utrecht Publicaties 2017 - 2020

Jaarverslag 2017

Publicatiedatum: 12 februari 2018

In het Jaarverslag gaan wij in op de activiteiten en publicaties van de rekenkamer in 2017. Daarnaast bevat het Jaarverslag een overzicht van de financiën van de rekenkamer.

Downloads:
- Jaarverslag 2017 (pdf 121 kb)


Jaarplan 2018

Publicatiedatum: 22 december 2017

In het Jaarplan 2018 (pdf 235 kb) belichten wij lopend onderzoek, voorgenomen onderzoek in 2018, onze overige activiteiten en de begroting van de rekenkamer.


Beperkt in beeld

Publicatiedatum: 19 december 2017

De Rekenkamer Utrecht onderzocht hoe de gemeente Utrecht jongeren met een arbeidsbeperking toerust voor deelname aan de arbeidsmarkt en ondersteunt bij het vinden van werk of een passende vervolgopleiding. Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van en in samenwerking met de rekenkamer. 

De gemeente Utrecht onderneemt veel activiteiten om jongeren met een arbeidsbeperking toe te rusten voor de arbeidsmarkt en hen te ondersteunen bij het vinden van een baan of vervolgopleiding. De doelgroep is echter beperkt in beeld. Er is meer regie en samenwerking - binnen de gemeente en met externe partners - nodig om er voor te zorgen dat er geen jongeren tussen wal en schip belanden. Ook het zicht op de inzet en resultaten van het beleid is beperkt, waardoor uitspraken over doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid niet mogelijk zijn.  

De rekenkamer presenteerde het rapport aan de Utrechtse gemeenteraad op de raadsinformatiebijeenkomst van donderdag 11 januari 2018. Na behandeling in de commissievergadering Mens en Samenleving op 25 januari 2018, werden alle aanbevelingen in de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2018 integraal overgenomen. Het college is gevraagd binnen 6 weken een plan van aanpak aan de raad te sturen.  

Downloads:
- Eindrapport "Beperkt in beeld" (pdf 2.8 mb)
- Persbericht (pdf 29 kb)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf 94 kb)
- Raadsbesluit (pdf 476 kb)
- Rapport Panteia "Focusonderzoek jongeren met een arbeidsbeperking" (pdf 1.2 mb) 


Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen

Publicatiedatum: 23 november 2017

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg voor mensen met een ernstige beperking. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) beoogt mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen en te laten participeren in de samenleving. Met dit onderzoek geeft de Rekenkamer Utrecht inzicht in de ervaringen van deze groep inwoners en hun mantelzorgers.

De rekenkamer concludeert dat er in Utrecht veel voorzieningen zijn die het mogelijk maken voor inwoners met een ernstige beperking om langer zelfstandig thuis te wonen, maar het aanbod is ontoereikend. De informatievoorziening is onvoldoende en er wordt een te groot beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid. Veel mantelzorgers voelen zich (te) zwaar belast en zouden beter moeten worden ondersteund. Ook de toegankelijkheid van bestaande wegen en gebouwen moet beter. De rekenkamer vindt dat de gemeente stevig regie moet voeren en de informatievoorziening aan deze inwoners moet verbeteren. In Utrecht wonen 30.000 mensen met een ernstige beperking. Door bevolkingsgroei en vergrijzing zal dit aantal fors stijgen. De gemeente moet meer inspelen op de gevolgen daarvan, vooral voor de woningmarkt en de inrichting van de openbare ruimte.

De rekenkamer heeft de gemeenteraad over het rapport geïnformeerd op de openbare bijeenkomst van donderdag 30 november 2017. Vervolgens is het 14 december besproken in de raadscommissie Mens en Samenleving. Op 21 december is het rapport behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Daarbij heeft de gemeenteraad unaniem met het raadsvoorstel ingestemd. Het college van B&W gaat een uitvoeringsplan opstellen.  

Downloads:
- Eindrapport Langer zelfstandig thuis wonen met ernstige beperkingen (pdf 3.8 mb)
- Persbericht (pdf 46 kb)
- Publieksbrochure met een korte samenvatting (pdf 9.2 mb)
- Uitkomsten huisbezoeken inwoners met een ernstige beperking (tabellenboek, internetbijlage (pdf 511 kb)
- Uitkomsten interviews mantelzorgers (tabellenboek, internetbijlage) (pdf 299 kb)
- Raadsvoorstel over het rekenkamerrapport (pdf 196 kb)
- Raadsbesluit (pdf 486 kb)

Ter voorbereiding van dit onderzoek heeft Christiaan Bakker, student van Hogeschool Windesheim, een verkenning naar dit onderwerp uitgevoerd onder begeleiding van de rekenkamer. Klik hier voor zijn scriptie (pdf 1.5 mb).  


Jaarverslag 2016

Publicatiedatum: 24 februari 2017

In het Jaarverslag gaan wij in op de activiteiten en publicaties van de rekenkamer in 2016. Daarnaast bevat het Jaarverslag een overzicht van de financiën van de rekenkamer.

Downloads:
- Jaarverslag 2016 (pdf)


Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen

Publicatiedatum: 9 februari 2017

De beleidsbeschrijving "Werken naar vermogen" is het resultaat van spoor 1 van het rekenkameronderzoek naar de Participatiewet dat najaar 2016 van start ging. De beleidsbeschrijving biedt informatie over de wijze waarop de gemeente Utrecht vorm heeft gegeven aan de wettelijke taak om mensen - naar vermogen - toe te leiden naar werk. De beleidsbeschrijving gaat achtereenvolgens in op beleid, doelen, prestaties en kosten en biedt daarnaast een overzicht van ingezette instrumenten werkdienstverlening. De beleidsbeschrijving is primair een informatief product en bevat geen conclusies of aanbevelingen. Er is daarom geen besluitvorming in de raad vereist. Wel benoemen wij in de aanbiedingsbrief bij de beleidsbeschrijving een aantal zaken die ons zijn opgevallen bij het samenstellen van de beleidsbeschrijving en waarvan wij het van belang vinden dat de gemeenteraad er kennis van kan nemen.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen (pdf)
- Beleidsbeschrijving Werken naar vermogen (pdf)


Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein

Publicatiedatum: 19 januari 2017

De rekenkamer gaat in deze brief van 19 januari 2017 in op de wijze waarop monitoring en verantwoording over drie decentralisaties in het sociaal domein (Meedoen naar Vermogen, Zorg voor Jeugd en Participatiewet) vorm hebben gekregen en welke rapportages de raad zijn toegestuurd. De rekenkamer ziet dat samenhang en consistentie nog te wensen overlaten en benoemt een aantal aandachtspunten ter versterking van monitoring en verantwoording.
 
Downloads:
- Rekenkamerbrief Informatievoorziening sociaal domein (pdf)