Rekenkamer Utrecht Publicaties 2021 - 2024

Rekenkamerbrief Energietransitie

Publicatiedatum: 1 februari 2021

De gemeente Utrecht werkt met het uitvoeringsprogramma energietransitie aan verschillende klimaatdoelen. De rekenkamer heeft het uitvoeringsprogramma onderzocht, met als centrale vraag: Hoe toereikend is de informatievoorziening van het uitvoeringsprogramma voor de gemeenteraad om de resultaten op hoofdlijnen te kunnen beoordelen? Wij doen in de brief een aantal suggesties voor verbetering.

Downloads:
- Rekenkamerbrief energietransitie
- Publiekssamenvatting


Rekenkamerbrieven Geheimhouding

Publicatiedatum: 25 januari 2021

In samenwerking met de Rekenkamer Metropool Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam, de Rekenkamer Den Haag gingen wij na hoe de gemeenteraden van de G4-steden omgaan met geheimhouding.
De analyse is gebaseerd op recent uitgevoerd onderzoek naar geheimhouding in Amsterdam, en geheimhouding in Den Haag, quick scans in Rotterdam en Utrecht en ervaringen van de rekenkamers in allerlei onderzoeken in de vier gemeenten. Uit de analyse blijken tekortkomingen in de praktijk van het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Het momenteel bij de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur lost deze tekortkomingen niet op. De uitkomsten van de analyse zijn vastgelegd in twee brieven, hier te downloaden:

- Rekenkamerbrief Gemeenteraden en geheimhouding, G4-gemeenten vergeleken,
   gericht aan de gemeenteraden van de G4 gemeenten.
- Rekenkamerbrief Verbetersuggesties voor oplegging, bekrachtiging en opheffing geheimhouding,
   gericht aan de Tweede Kamer met suggesties om wet- en regelgeving aan te passen.


Rekenkamerbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’

Publicatiedatum: 19 januari 2021

Met de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’ informeerde het college de gemeenteraad op 8 december 2020 over de wijze waarop zij de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte neemt. Met de bijgevoegde rekenkamerbrief delen wij onze visie op de vorm en inhoud van dit plan van aanpak van het college met de raad.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’