Rekenkamer Utrecht Utrechts model

Rekenkamer Utrecht
De Rekenkamer Utrecht is per 1 januari 2005 door de gemeenteraad opgericht. De gemeente Utrecht kent echter al sinds 1997 een rekenkamerfunctie. De Rekenkamer Utrecht bestaat uit 3 leden, die geen enkele binding hebben met het bestuur van de gemeente (in de rubriek Samenstelling kunt u zien wie er zitting hebben in de Rekenkamer). Daarnaast beschikt de Rekenkamer over een eigen budget en stafbureau en besluit zij zelf welke onderzoeken worden uitgevoerd.

De Rekenkamer heeft de bevoegdheid bij de gemeente alle informatie op te vragen die zij nodig heeft voor haar onderzoek, maar ook bij instellingen met een financiële binding met de gemeente. Deze onderzoeksbevoegdheden zijn vastgelegd in de Gemeentewet en per gemeentelijke verordening geregeld. Download de verordening (pdf)

Onze Missie
De Rekenkamer wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van:

  • de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid;
  • de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en de organisatie;
  • de controle op de rechtmatigheid van het financiële beheer en de financiële verantwoording van de gemeente Utrecht en van de instellingen waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk door de gemeente Utrecht worden bekostigd.

De Rekenkamer let hierbij op goed bestuur. Dat betekent dat wij alert zijn op zaken als integriteit, democratische besluitvorming en publieke verantwoording.

Hoe wil de Rekenkamer dit doel bereiken?
De Rekenkamer wil haar doel bereiken door onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Het accent ligt daarbij op het leren en verbeteren. De Rekenkamer wil dus niet alleen laten zien wat er fout gaat, maar ook adviezen geven hoe het beter kan. De Rekenkamer richt zich met haar conclusies en aanbevelingen in de eerste plaats tot de Utrechtse gemeenteraad. Daarnaast brengt zij de onderzoeksresultaten onder de aandacht van de Utrechtse burgers. Zo wil de Rekenkamer de controlerende functie van de gemeenteraad versterken en tegelijkertijd voor de bevolking van de gemeente Utrecht zichtbaar maken wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Utrecht.