Rekenkamer Utrecht Werkwijze

De Rekenkamer volgt bij het onderzoek een vast stappenplan, dat bestaat uit: 

De Rekenkamer hecht groot belang aan een transparante en zorgvuldige werkwijze. De werkwijze, procedures en kwaliteitsbeleid van de Rekenkamer zijn in diverse documenten vastgelegd (link).

D
e wijze waarop wij omgaan met privacygevoelige informatie (zoals persoonsgegevens) is vastgelegd in onze privacyverklaring (pdf).

Als u niet tevreden bent over het handelen van de Rekenkamer, dan kunt u hierover een klacht indienen. Voor meer informatie: klachtenregeling Rekenkamer Utrecht (pdf).


Onderwerpselectie
De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt, wanneer zij dat doet en hoe zij het onderzoek aanpakt. Voor de keuze van de onderwerpen maakt zij wel gebruik van de suggesties van de raad en de Utrechtse bevolking. 

Bij deze onderwerpselectie spelen verschillende criteria een rol, zoals:

  • het onderzoek heeft een toegevoegde waarde: het levert informatie op waarover de raad nog niet beschikt;
  • het onderwerp draagt risico's van ondoelmatigheid of ondoeltreffendheid in zich;
  • het onderwerp heeft een groot maatschappelijk en/of financieel belang.

Bij de keuze wordt ook gelet op spreiding: opeenvolgende onderzoeken vinden zo min mogelijk op hetzelfde beleidsterrein of bij dezelfde dienst of instelling plaats. De Rekenkamer stelt aan het eind van ieder jaar het onderzoeksprogramma voor het volgende jaar vast. 

Naar boven

Uitvoering van onderzoek
De uitvoering van een onderzoek start met een aankondiging van het onderzoek bij diegenen die bestuurlijk en ambtelijk eindverantwoordelijk zijn voor het onderwerp. De Rekenkamer laat het onderzoek door de eigen ambtelijke staf uitvoeren. Wanneer specifieke expertise nodig is voor het onderzoek huurt de Rekenkamer deze in bij externe bureaus.

Naar boven

Hoor- en wederhoorprocedure en rapportage
Als het feitenonderzoek is afgerond en het onderzoeksrapport is opgemaakt, wordt deze door de ambtelijk eindverantwoordelijken op feitelijke juistheid gecontroleerd. Eventuele onjuistheden worden gecorrigeerd. Daarna voegt de Rekenkamer haar conclusies en aanbevelingen toe aan het rapport. Dit hoofdrapport wordt vervolgens voor bestuurlijk hoor en wederhoor aan het college van B en W gezonden. De bestuurlijke reactie wordt in zijn geheel opgenomen in het eindrapport. De Rekenkamer reageert hierop in een nawoord. 

Het definitieve rapport bevat:

  • de onderzoeksrapportage met bevindingen
  • de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer
  • de bestuurlijke reactie van het college van B en W
  • het nawoord van de Rekenkamer

De Rekenkamer stelt het raadsadvies op met haar conclusies en aanbevelingen. De raad besluit vervolgens of de aanbevelingen in de geadviseerde vorm als opdracht aan het college worden gegeven.

Naar boven

Presentatie van rekenkamerrapporten op de raadsinformatiebijeenkomst 
De Rekenkamer presenteert haar rapport op een raadsinformatiebijeenkomst (RIB). Op deze bijeenkomst is er voor raadsleden de gelegenheid onderzoekstechnische en inhoudelijke vragen te stellen over het rapport.

Naar boven

Behandeling rekenkamerrapporten in de raadscommissie
Na presentatie van het rapport op de raadsinformatiebijeenkomst vindt de politieke discussie over het rapport en het raadsadvies plaats in een raadscommissie. In welke van de 2 commissies dit gebeurt – de commissie Stad en Ruimte of de commissie Mens en Samenleving – hangt af van het onderwerp van het onderzoek. De Rekenkamer neemt in principe niet actief deel aan deze vergadering, tenzij zij hiertoe wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld omdat er nog technische vragen over het rapport zijn.

De commissie kan het college van burgemeester en wethouders vragen zijn bestuurlijke reactie op het rapport toe te lichten.

Tot slot spreekt de commissie zich uit over het raadsadvies van de Rekenkamer: wil de commissie het raadsadvies aanpassen, het als hamerstuk voor de raadsvergadering agenderen (A-punt) of het politieke debat in de raadsvergadering continueren (B-punt)? De voorzitter van de raadscommissie is de formele indiener van het agendapunt in de raadsvergadering.

Naar boven

Behandeling Rekenkamerrapporten in de raad 
Na de behandeling van het rapport in de raadscommissie vindt in de raad de politieke besluitvorming plaats over het raadsadvies. Ook aan deze vergadering neemt de Rekenkamer geen deel, tenzij er nog technische vragen over het rapport zijn. De voorzitter van de Rekenkamer is aanwezig om deze te beantwoorden. Het is aan de raad om te bepalen welke politiek-bestuurlijke gevolgen aan de uitkomsten van het onderzoek worden verbonden.

Naar boven

Nazorg
Ongeveer een half jaar na publicatie van een rekenkamerrapport voeren wij een nagesprek met de verantwoordelijke ambtenaren op de terreinen die wij onderzochten, om na te gaan in hoeverre wordt gewerkt aan het uitvoeren van de raadsbesluiten die betrekking hebben op het onderzoek. Nagesprekken kunnen ook worden gevoerd met raadsleden, of met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met inwoners van Utrecht. Ongeveer 2 jaar na het onderzoek kan de Rekenkamer een vervolgonderzoek uitvoeren als hiervoor noodzaak is. 

In Amendement 2010/A030 is door de raad bepaalt dat het college jaarlijks bij de Verantwoording (Jaarstukken) moet laten zien wat de stand van zaken is van de uitvoering van raadsbesluiten, die zijn genomen naar aanleiding van rekenkamerrapporten.

Naar boven

Vervolgonderzoek
Als de raad de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer overneemt, zal het college de raad informeren over de wijze waarop het aan deze conclusies en aanbevelingen gevolg geeft. Indien uitvoering uitblijft is het de taak van de raad om het college hierop te wijzen. Ook de Rekenkamer volgt in hoeverre de overgenomen aanbevelingen worden uitgevoerd. Anderhalf à 2 jaar na publicatie gaat de Rekenkamer na of aan de aanbevelingen opvolging is gegeven en rapporteert hierover aan de raad.

Naar boven

Verantwoording
De Rekenkamer legt jaarlijks in haar jaarverslag verantwoording af over haar onderzoeken en overige activiteiten.

Naar boven

Documenten beleid en werkwijze Rekenkamer:
Het beleid, de procedures en de werkwijzen van de Rekenkamer Utrecht zijn in verschillende documenten vastgelegd: de Verordening Rekenkamer Utrecht, het Reglement van orde voor de vergadering, de Gedragscode voor de leden van de rekenkamer, de Spelregel behandeling rekenkamerrapporten en het Kwaliteitshandvest G4+1 Rekenkamers. Het kwaliteitshandvest vormt de basis voor kwaliteitstoetsing- en verbetering door evaluatie en onderlinge visitatie.

Download de Verordening Rekenkamer Utrecht (pdf)

Download het Reglement van orde voor de vergadering (pdf)

Download de Gedragscode voor de leden van de rekenkamer (pdf)

Download de Spelregel behandeling rekenkamerrapporten (pdf)

Download het Kwaliteitshandvest G4+1 Rekenkamers (pdf)

Naar boven