Rekenkamer Utrecht Publicaties 2021 - 2024

Energietransitie

Publicatiedatum: 2 december 2021

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de energietransitie. Het tweede deel van dit onderzoek is afgerond, waarin twee concrete projecten zijn onderzocht. De centrale onderzoeksvraag was: Hoe verliep de uitvoering van de projecten Zon op dak en het Stimuleren van particuliere woningeigenaren uit het programma Energietransitie, en wat zijn de behaalde resultaten?

De energietransitie is een complexe maatschappelijke opgave waarvoor het noodzakelijk is dat de gemeente een visie ontwikkelt, doelen stelt, monitort, evalueert en projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie bijstelt. De onderzochte projecten laten zien dat dit nog onvoldoende gebeurt. Hierdoor is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de projecten niet vast te stellen. Juist bij een uitvoeringsprogramma in ontwikkeling is het belangrijk om structureel te letten op de doeltreffendheid van de aanpak. De rekenkamer ziet dat dit bij sommige onderzochte projecten al gebeurt en ziet aanwijzingen dat dit de effectiviteit van die projecten vergroot.

We doen acht aanbevelingen, waaronder:

  • Zorg voor een samenhangende visie en goede onderbouwing van de 50 à 60 projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie.
  • Besteed meer aandacht aan monitoring en evaluatie, zodat de doeltreffendheid van de projecten beter inzichtelijk kan worden gemaakt.
  • Stel vast hoe invulling wordt gegeven aan participatie van burgers in de projecten van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. Verzamel op structurele wijze feedback van burgers.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten’. Het college van B en W heeft op 19 november 2021 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Downloads:
- Rapport Grip op energietransitie
- Onderzoeksplan energietransitie
- Persbericht
- Raadsvoorstel
- Publiekssamenvatting
 


Rekenkamerbrief Voortgang Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen

Publicatiedatum: 16 november 2021

Op 29 september 2021 informeerde het college de raad met de raadsbrief Voortgang plan van aanpak rekenkameronderzoek ‘Leren om mee te kunnen doen’ over de stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak, dat de raad op 19 januari 2021 ontving. Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op deze raadsbrief van het college.

Downloads: 
- Rekenkamerbrief Voortgang Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen


Rekenkamerbrief Vervolg Regeling Risicovolle Projecten

Publicatiedatum: 8 november 2021

Op 17 september 2021 ontving de raad over de Regeling risicovolle projecten (RRP) een raadsvoorstel en raadsbrief met diverse startdocumenten en voortgangsrapportages van een aantal projecten. Deze documenten volgen op de besluitvorming over deze Regeling in de raad van 17 juni 2021. De rekenkamer geeft in deze rekenkamerbrief haar zienswijze en richt zich daarbij op de algemene toepassing van de RRP en niet op specifieke inhoudelijke aspecten van de desbetreffende projecten.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Vervolg Regeling Risicovolle Projecten


Rekenkamerbrief Plan van aanpak informatieveiligheid

Publicatiedatum: 2 september 2021

Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: “Is de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd?”. Wij keken daarbij naar 3 aspecten: organisatie/proces, mens en techniek. Het rapport ‘Zo sterk als de zwakste schakel’ is gepubliceerd op 7 april en tijdens een technische bijeenkomst op 13 april 2021 aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd. Vervolgens werd het op 29 april 2021 behandeld in de commissie Mens & Samenleving en op 3 juni 2021 in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. Op 9 juli 2021 ontving de raad de raadsbrief Plan van aanpak bij het rekenkameronderzoek. Het college informeert de raad daarmee over de wijze waarop zij het raadsbesluit over de aanbevelingen van de rekenkamer wil uitvoeren. In deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op dit plan van aanpak van het college.

Downloads: 
Rekenkamerbrief Plan van aanpak informatieveiligheid


Jaarplan 2021-2022

Publicatiedatum: 24 juni 2021

In het Jaarplan 2021-2022 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken voor de periode 2021-2022. We bespreken in het plan zowel het lopende onderzoek, alsook het nieuw geplande onderzoek.

Downloads:
- Jaarplan 2021-2022


Rekenkamerbrief Regeling Risicovolle Projecten

Publicatiedatum: 11 mei 2021

Op 19 april 2021 ontving de raad het Raadsvoorstel Regeling risicovolle projecten. Daarmee is een volgende stap gezet op het traject dat is gestart met het aannemen van de motie Lessen voor grote en complexe projecten (M2018/278) bij de besluitvorming over het rekenkamerrapport Samen sturen op 20 december 2018. In deze rekenkamerbrief geven wij op hoofdlijnen onze zienswijze op de voorliggende regeling en bijgevoegde documenten.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Regeling Risicovolle Projecten


Informatieveiligheid

Publicatiedatum: 7 april 2021

Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: “Is de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd?”. Wij keken daarbij naar 3 aspecten: organisatie/proces, mens en techniek.

Wij constateren dat, ondanks de verschillende maatregelen die de gemeente Utrecht heeft getroffen, de informatieveiligheid nog niet voldoende gewaarborgd is. De governance is versterkt, de middelen en capaciteit zijn uitgebreid en er zijn risico’s in kaart gebracht en geprioriteerd. Toch wijzen testresultaten op het gebied van mens en techniek, en de stand van de uitvoering van het beleid uit dat er verbetering nodig is. Daarom doet de rekenkamer 7 aanbevelingen, waaronder:

  • Neem de benodigde maatregelen tegen technische risico’s die bekend zijn,
  • Investeer structureel in het informatiebewustzijn van medewerkers,
  • Voer alle nodige risicoanalyses uit, en
  • Verbeter het toezicht op informatieveiligheid in de thuiswerksituatie.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport “Zo sterk als de zwakste schakel”. Het college van B en W heeft op 25 maart 2021 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport is tijdens een technische bijeenkomst op 13 april 2021 aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd. Vervolgens werd het op 29 april 2021 behandeld in de commissie Mens & Samenleving en op 3 juni 2021 in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Downloads:
- Bestuurlijk rapport Zo sterk als de zwakste schakel
- Onderzoeksrapport Zo sterk als de zwakste schakel
- Onderzoeksplan informatieveiligheid
- Persbericht
- Raadsvoorstel
- Publiekssamenvatting
- Presentatie technische bijeenkomst


Jaarverslag 2020

Publicatiedatum: 22 maart 2021

In het Jaarverslag 2020 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken in 2020 en de behandeling daarvan in de raad. Verder belichten wij de financiën van de rekenkamer.

Downloads:
- Jaarverslag 2020


Rekenkamerbrief Meldingen Openbare Ruimte

Publicatiedatum: 4 maart 2021

In de zomer van 2020 is de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) een onderzoek gestart naar de afhandeling van meldingen openbare ruimte (MOR). Inwoners en ondernemers kunnen bij de gemeente melding maken van gebreken in de openbare ruimte. Denk hierbij aan rondzwervend of verkeerd aangeboden afval, kapotte wegen, stoepen, straatverlichting of ander straatmeubilair of andere vormen van overlast. Ook de Rekenkamer Utrecht deed mee met dit onderzoek en met deze brief informeren wij u over de belangrijkste uitkomsten.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
- Sideletter MOR'en van morgen
- Utrecht factsheet (grote gemeenten)
- Utrecht factsheet (alle deelnemende gemeenten)


Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen

Publicatiedatum: 4 maart 2021

Op 19 januari 2021 informeerde het college de raad met de raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek ‘Leren om mee te kunnen doen’ over de wijze waarop zij het raadsbesluit over de aanbevelingen van de rekenkamer wil uitvoeren. Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op dit plan van aanpak van het college.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen


Rekenkamerbrief Energietransitie

Publicatiedatum: 1 februari 2021

De gemeente Utrecht werkt met het uitvoeringsprogramma energietransitie aan verschillende klimaatdoelen. De rekenkamer heeft het uitvoeringsprogramma onderzocht, met als centrale vraag: Hoe toereikend is de informatievoorziening van het uitvoeringsprogramma voor de gemeenteraad om de resultaten op hoofdlijnen te kunnen beoordelen? Wij doen in de brief een aantal suggesties voor verbetering.

Downloads:
- Rekenkamerbrief energietransitie
- Publiekssamenvatting


Rekenkamerbrieven Geheimhouding

Publicatiedatum: 25 januari 2021

In samenwerking met de Rekenkamer Metropool Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam, de Rekenkamer Den Haag gingen wij na hoe de gemeenteraden van de G4-steden omgaan met geheimhouding.
De analyse is gebaseerd op recent uitgevoerd onderzoek naar geheimhouding in Amsterdam, en geheimhouding in Den Haag, quick scans in Rotterdam en Utrecht en ervaringen van de rekenkamers in allerlei onderzoeken in de 4 gemeenten. Uit de analyse blijken tekortkomingen in de praktijk van het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Het momenteel bij de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur lost deze tekortkomingen niet op. De uitkomsten van de analyse zijn vastgelegd in 2 brieven, hier te downloaden:

- Rekenkamerbrief Gemeenteraden en geheimhouding, G4-gemeenten vergeleken,
   gericht aan de gemeenteraden van de G4 gemeenten.
- Rekenkamerbrief Verbetersuggesties voor oplegging, bekrachtiging en opheffing geheimhouding,
   gericht aan de Tweede Kamer met suggesties om wet- en regelgeving aan te passen.


Rekenkamerbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’

Publicatiedatum: 19 januari 2021

Met de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’ informeerde het college de gemeenteraad op 8 december 2020 over de wijze waarop zij de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte neemt. Met de bijgevoegde rekenkamerbrief delen wij onze visie op de vorm en inhoud van dit plan van aanpak van het college met de raad.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’