Rekenkamer Utrecht Publicaties 2021 - 2024

Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport De Balans Opmaken

Publicatiedatum: 6 september 2022

Op 5 juli ontving de gemeenteraad de raadsbrief Plan van Aanpak n.a.v. advies Rekenkamer ‘De Balans Opmaken’. Het college biedt met een beknopt plan van aanpak inzicht in de verdere implementatie van het raadsbesluit. Met deze brief geeft de rekenkamer haar visie op dit plan van aanpak.

Downloads: 
- Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport De Balans Opmaken


Rekenkamerbrief onderzoek NVRR naar uitvoering Wob

Publicatiedatum: 1 juni 2022

In 2021 heeft de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit onderzoek is uitgevoerd onder 93 decentrale overheden, waaronder 82 gemeenten. De Rekenkamer Utrecht heeft hieraan meegedaan.

In deze brief brengen wij enkele punten onder de aandacht die uit de dataverzameling voor Utrecht naar voren zijn gekomen en die met het overkoepelende beeld zijn vergeleken.

Downloads: 
- Rekenkamerbrief onderzoek NVRR naar uitvoering Wob


Jaarverslag 2021

Publicatiedatum: 29 maart 2022

In het Jaarverslag 2021 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken in 2021 en de behandeling daarvan in de raad. Verder belichten wij de bedrijfsvoering en financiën van de rekenkamer.

Downloads:
- Jaarverslag 2021


Rekenkamerbrief bij Plan van Aanpak rapport Grip op energietransitie

Publicatiedatum: 28 maart 2022

Op 8 maart ontving de raad de raadsbrief Plan van Aanpak naar aanleiding van advies Rekenkamer ‘Grip op energietransitie’. Het college beschrijft daarin hoe zij de opvolging van het raadsbesluit wil vormgeven. Met deze rekenkamerbrief geeft de rekenkamer haar visie op dit plan van aanpak van het college.

Downloads: 
- Rekenkamerbrief bij Plan van Aanpak rapport Grip op energietransitie


Energietransitie

Publicatiedatum: 21 februari 2022

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de energietransitie. Het derde en laatste deel van dit onderzoek gaat over de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Dit onderzoek is nu afgerond.

We concluderen dat deze opgave, die is vastgelegd in de Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed, nauwelijks van de grond komt. Met het geld uit de Versnellingsopgave zijn tot nu toe twee gebouwen verduurzaamd, terwijl de doelstelling tot 2023 57 gebouwen omvat. Daarnaast concluderen we dat met deze opgave doelen worden nagestreefd die financieel en inhoudelijk onvoldoende onderbouwd en daarmee niet realistisch zijn. De doelstelling om het gemeentelijk kernvastgoed tot 2040 te verduurzamen is op de huidige manier haalbaar noch betaalbaar. Ook stellen we vast dat de gemeente geen grip heeft op de opgave. Zo kan de voor de uitvoering verantwoordelijke vastgoedorganisatie (VGU) geen inzicht geven in de planning en voortgang, en is de besteding van middelen ondoorzichtig. Dat leidt er ook toe dat de gemeenteraad over deze voortgang niet inzichtelijk wordt geïnformeerd en daardoor haar controlerende taak niet naar behoren kan uitvoeren.

De aanbevelingen kunnen worden samengevat in de volgende drie punten:

 • Herijk het plan voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed;
 • Bereken hoeveel extra geld nodig is voor de gestelde doelen;
 • Informeer de raad tijdig en inzichtelijk.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Onbegonnen werk. Onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht’. Het college van B en W heeft op 15 februari 2022 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Downloads:

 


Economisch Beleid

Publicatiedatum: 2 februari 2022

Rekenkamer Utrecht deed onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: ‘In welke mate is het economisch beleid van de gemeente Utrecht sinds 2018 effectief geweest, zijn de hulpbronnen uit de stad en de regio door de gemeente benut om de doelen van het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen te behalen, en hoe heeft de gemeente(raad) daarop (bij)gestuurd?’

De Utrechtse economie presteert goed; de werkloosheid is laag en de stad kende de afgelopen periode een hoge economische groei. Het is alleen niet duidelijk in welke mate de gemeente Utrecht bijdraagt aan de goed presterende economie. Enerzijds komt dit door veranderingen die in de afgelopen raadsperiode hebben plaatsgevonden. We zien anderzijds dat er sprake is van structurele oorzaken waardoor de effectiviteit van het beleid niet is vast te stellen.

Wij doen zes aanbevelingen, waaronder:

 • Stel een samenhangend overzicht van de gemeentelijke inzet op.
 • Evalueer of genomen maatregelen en ingezette instrumenten effectief zijn, ook om onderbouwde keuzes te maken voor de toekomst.
 • Verbeter de verbinding binnen en buiten de opgave, gebruik dit om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de ontwikkelingen en ontwikkel er een helder economisch profiel mee.   

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘De balans opmaken. Een onderzoek naar de effectiviteit van het economisch beleid van de gemeente Utrecht’. Het college van B & W heeft op 18 januari 2022 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport is tijdens een technische bijeenkomst op 12 april 2022 aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd. De gehouden presentatie is via de onderstaande link te downloaden. Vervolgens is op donderdag 21 april 2022 het rapport behandeld in de commissie Onderwijs, Werk en Economie en op 19 mei 2022 in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Downloads:


Energietransitie

Publicatiedatum: 2 december 2021

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de energietransitie. Het tweede deel van dit onderzoek is afgerond, waarin twee concrete projecten zijn onderzocht. De centrale onderzoeksvraag was: Hoe verliep de uitvoering van de projecten Zon op dak en het Stimuleren van particuliere woningeigenaren uit het programma Energietransitie, en wat zijn de behaalde resultaten?

De energietransitie is een complexe maatschappelijke opgave waarvoor het noodzakelijk is dat de gemeente een visie ontwikkelt, doelen stelt, monitort, evalueert en projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie bijstelt. De onderzochte projecten laten zien dat dit nog onvoldoende gebeurt. Hierdoor is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de projecten niet vast te stellen. Juist bij een uitvoeringsprogramma in ontwikkeling is het belangrijk om structureel te letten op de doeltreffendheid van de aanpak. De rekenkamer ziet dat dit bij sommige onderzochte projecten al gebeurt en ziet aanwijzingen dat dit de effectiviteit van die projecten vergroot.

We doen acht aanbevelingen, waaronder:

 • Zorg voor een samenhangende visie en goede onderbouwing van de 50 à 60 projecten in het Uitvoeringsprogramma Energietransitie.
 • Besteed meer aandacht aan monitoring en evaluatie, zodat de doeltreffendheid van de projecten beter inzichtelijk kan worden gemaakt.
 • Stel vast hoe invulling wordt gegeven aan participatie van burgers in de projecten van het Uitvoeringsprogramma Energietransitie. Verzamel op structurele wijze feedback van burgers.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het rapport ‘Grip op energietransitie. Een onderzoek naar de beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente bij concrete projecten’. Het college van B en W heeft op 19 november 2021 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Downloads:
- Rapport Grip op energietransitie
- Onderzoeksplan energietransitie
- Persbericht
- Raadsvoorstel
- Publiekssamenvatting
 


Rekenkamerbrief Voortgang Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen

Publicatiedatum: 16 november 2021

Op 29 september 2021 informeerde het college de raad met de raadsbrief Voortgang plan van aanpak rekenkameronderzoek ‘Leren om mee te kunnen doen’ over de stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak, dat de raad op 19 januari 2021 ontving. Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op deze raadsbrief van het college.

Downloads: 
- Rekenkamerbrief Voortgang Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen


Rekenkamerbrief Vervolg Regeling Risicovolle Projecten

Publicatiedatum: 8 november 2021

Op 17 september 2021 ontving de raad over de Regeling risicovolle projecten (RRP) een raadsvoorstel en raadsbrief met diverse startdocumenten en voortgangsrapportages van een aantal projecten. Deze documenten volgen op de besluitvorming over deze Regeling in de raad van 17 juni 2021. De rekenkamer geeft in deze rekenkamerbrief haar zienswijze en richt zich daarbij op de algemene toepassing van de RRP en niet op specifieke inhoudelijke aspecten van de desbetreffende projecten.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Vervolg Regeling Risicovolle Projecten


Rekenkamerbrief Plan van aanpak informatieveiligheid

Publicatiedatum: 2 september 2021

Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: “Is de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd?”. Wij keken daarbij naar 3 aspecten: organisatie/proces, mens en techniek. Het rapport ‘Zo sterk als de zwakste schakel’ is gepubliceerd op 7 april en tijdens een technische bijeenkomst op 13 april 2021 aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd. Vervolgens werd het op 29 april 2021 behandeld in de commissie Mens & Samenleving en op 3 juni 2021 in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. Op 9 juli 2021 ontving de raad de raadsbrief Plan van aanpak bij het rekenkameronderzoek. Het college informeert de raad daarmee over de wijze waarop zij het raadsbesluit over de aanbevelingen van de rekenkamer wil uitvoeren. In deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op dit plan van aanpak van het college.

Downloads: 
Rekenkamerbrief Plan van aanpak informatieveiligheid


Jaarplan 2021-2022

Publicatiedatum: 24 juni 2021

In het Jaarplan 2021-2022 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken voor de periode 2021-2022. We bespreken in het plan zowel het lopende onderzoek, alsook het nieuw geplande onderzoek.

Downloads:
- Jaarplan 2021-2022


Rekenkamerbrief Regeling Risicovolle Projecten

Publicatiedatum: 11 mei 2021

Op 19 april 2021 ontving de raad het Raadsvoorstel Regeling risicovolle projecten. Daarmee is een volgende stap gezet op het traject dat is gestart met het aannemen van de motie Lessen voor grote en complexe projecten (M2018/278) bij de besluitvorming over het rekenkamerrapport Samen sturen op 20 december 2018. In deze rekenkamerbrief geven wij op hoofdlijnen onze zienswijze op de voorliggende regeling en bijgevoegde documenten.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Regeling Risicovolle Projecten


Informatieveiligheid

Publicatiedatum: 7 april 2021

Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht. De centrale onderzoeksvraag is: “Is de informatieveiligheid bij de gemeente Utrecht voldoende gewaarborgd?”. Wij keken daarbij naar 3 aspecten: organisatie/proces, mens en techniek.

Wij constateren dat, ondanks de verschillende maatregelen die de gemeente Utrecht heeft getroffen, de informatieveiligheid nog niet voldoende gewaarborgd is. De governance is versterkt, de middelen en capaciteit zijn uitgebreid en er zijn risico’s in kaart gebracht en geprioriteerd. Toch wijzen testresultaten op het gebied van mens en techniek, en de stand van de uitvoering van het beleid uit dat er verbetering nodig is. Daarom doet de rekenkamer 7 aanbevelingen, waaronder:

 • Neem de benodigde maatregelen tegen technische risico’s die bekend zijn,
 • Investeer structureel in het informatiebewustzijn van medewerkers,
 • Voer alle nodige risicoanalyses uit, en
 • Verbeter het toezicht op informatieveiligheid in de thuiswerksituatie.

De volledige conclusies, aanbevelingen en onderliggende bevindingen zijn opgenomen in het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport “Zo sterk als de zwakste schakel”. Het college van B en W heeft op 25 maart 2021 een bestuurlijke reactie op het rapport gegeven.

Het rapport is tijdens een technische bijeenkomst op 13 april 2021 aan de Utrechtse gemeenteraad gepresenteerd. Vervolgens werd het op 29 april 2021 behandeld in de commissie Mens & Samenleving en op 3 juni 2021 in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Downloads:
- Bestuurlijk rapport Zo sterk als de zwakste schakel
- Onderzoeksrapport Zo sterk als de zwakste schakel
- Onderzoeksplan informatieveiligheid
- Persbericht
- Raadsvoorstel
- Publiekssamenvatting
- Presentatie technische bijeenkomst


Jaarverslag 2020

Publicatiedatum: 22 maart 2021

In het Jaarverslag 2020 gaan wij in op onze activiteiten en onderzoeken in 2020 en de behandeling daarvan in de raad. Verder belichten wij de financiën van de rekenkamer.

Downloads:
- Jaarverslag 2020


Rekenkamerbrief Meldingen Openbare Ruimte

Publicatiedatum: 4 maart 2021

In de zomer van 2020 is de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) een onderzoek gestart naar de afhandeling van meldingen openbare ruimte (MOR). Inwoners en ondernemers kunnen bij de gemeente melding maken van gebreken in de openbare ruimte. Denk hierbij aan rondzwervend of verkeerd aangeboden afval, kapotte wegen, stoepen, straatverlichting of ander straatmeubilair of andere vormen van overlast. Ook de Rekenkamer Utrecht deed mee met dit onderzoek en met deze brief informeren wij u over de belangrijkste uitkomsten.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
- Sideletter MOR'en van morgen
- Utrecht factsheet (grote gemeenten)
- Utrecht factsheet (alle deelnemende gemeenten)


Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen

Publicatiedatum: 4 maart 2021

Op 19 januari 2021 informeerde het college de raad met de raadsbrief Plan van aanpak rekenkameronderzoek ‘Leren om mee te kunnen doen’ over de wijze waarop zij het raadsbesluit over de aanbevelingen van de rekenkamer wil uitvoeren. Met deze rekenkamerbrief geven wij onze visie op dit plan van aanpak van het college.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Plan van Aanpak rapport Leren om mee te kunnen doen


Rekenkamerbrief Energietransitie

Publicatiedatum: 1 februari 2021

De gemeente Utrecht werkt met het uitvoeringsprogramma energietransitie aan verschillende klimaatdoelen. De rekenkamer heeft het uitvoeringsprogramma onderzocht, met als centrale vraag: Hoe toereikend is de informatievoorziening van het uitvoeringsprogramma voor de gemeenteraad om de resultaten op hoofdlijnen te kunnen beoordelen? Wij doen in de brief een aantal suggesties voor verbetering.

Downloads:
- Rekenkamerbrief energietransitie
- Publiekssamenvatting


Rekenkamerbrieven Geheimhouding

Publicatiedatum: 25 januari 2021

In samenwerking met de Rekenkamer Metropool Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam, de Rekenkamer Den Haag gingen wij na hoe de gemeenteraden van de G4-steden omgaan met geheimhouding.
De analyse is gebaseerd op recent uitgevoerd onderzoek naar geheimhouding in Amsterdam, en geheimhouding in Den Haag, quick scans in Rotterdam en Utrecht en ervaringen van de rekenkamers in allerlei onderzoeken in de 4 gemeenten. Uit de analyse blijken tekortkomingen in de praktijk van het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding. Het momenteel bij de Tweede Kamer voorliggende wetsvoorstel Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur lost deze tekortkomingen niet op. De uitkomsten van de analyse zijn vastgelegd in 2 brieven, hier te downloaden:

- Rekenkamerbrief Gemeenteraden en geheimhouding, G4-gemeenten vergeleken,
   gericht aan de gemeenteraden van de G4 gemeenten.
- Rekenkamerbrief Verbetersuggesties voor oplegging, bekrachtiging en opheffing geheimhouding,
   gericht aan de Tweede Kamer met suggesties om wet- en regelgeving aan te passen.


Rekenkamerbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’

Publicatiedatum: 19 januari 2021

Met de raadsbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’ informeerde het college de gemeenteraad op 8 december 2020 over de wijze waarop zij de aanbevelingen van de rekenkamer ter harte neemt. Met de bijgevoegde rekenkamerbrief delen wij onze visie op de vorm en inhoud van dit plan van aanpak van het college met de raad.

Downloads:
- Rekenkamerbrief Vervolg Rekenkamerrapport ‘Regie op Veiligheid en Handhaving’