Bestuur en organisatie Utrecht, stad van gezond stedelijk leven voor iedereen

Tot het jaar 2040 neemt het inwoneraantal naar verwachting met 80.000 toe. In Utrecht zetten we de kans die de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Utrecht als dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’.

Utrecht is een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Zo heeft Utrecht een prachtige historische binnenstad. Het vele groen en water in en om de stad draagt bij aan ontspanning dichtbij huis. Utrecht is een overzichtelijke stad met gevarieerde voorzieningen en voor ieder wat wils. Diversiteit, talent en saamhorigheid kenmerken de Utrechtse bevolking. In Utrecht zijn veel maatschappelijke partijen actief en is het aantal vrijwilligers ongekend hoog. De stad is het centrale trefpunt midden in het land en daarmee een ideale ontmoetingsplek. Dit alles maakt Utrecht volgens de EU dan ook tot één van de meest concurrerende regio’s van Europa. Utrechters, onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeente zijn niet voor niets trots op hun stad!

Ik vind het erg leuk om in Utrecht te wonen eigenlijk. (…) Ik denk dat dat voor mij de charme van Utrecht is, dat er heel veel verschillende soorten mensen wonen. Ik zie als jongere veel andere jongeren en dat houdt de stad heel dynamisch. Er gebeurt veel. Je kunt veel mensen ontmoeten en het is gewoon heel open.

Bron uitspraak: Belevingsonderzoek Ferro Explore!

Foto: Bas van Hattum

Utrecht groeit van 350.000 in 2018 naar 430.000 inwoners in 2040

De aantrekkingskracht van onze stad zorgt onvermijdelijk voor een flinke groei van het aantal inwoners. Tot het jaar 2040 neemt het inwoneraantal naar verwachting met 80.000 toe. Dat is best spannend. Want hoe zorgen we ervoor dat we het goede van de stad koesteren en tegelijk de toekomst omarmen? In Utrecht zetten we de kans die de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Utrecht als dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’.

Velen werken al hard aan de stad. Hierbij laten we ons inspireren door 5 principes die de Utrechtse manier van werken karakteriseren. Tegelijk komen er grote uitdagingen op de stad af. Die hebben we omschreven in 7 gezamenlijk geformuleerde opgaven voor de toekomst. Deze opgaven zijn een startpunt om op door te bouwen de komende jaren. Ieder goed initiatief uit de stad of regio is belangrijk. Doet u mee of hebt u vragen? Mail uw gegevens naar hetverhaal@utrecht.nl, dan nemen wij contact met u op.

Dit is Utrecht

Alles weten over de feiten en cijfers van Utrecht? Jaarlijks worden er in Utrecht veel onderzoeken uitgevoerd.

Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

Utrecht staat voor ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Een stad waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen. Een stad van gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde economie. Waar iedereen kan mee doen, en iedereen zich thuis mag voelen. In een gezonde stad hebben mensen een passende baan of opleiding of zijn ze op een andere manier actief bij de samenleving betrokken. Je kunt er prettig wonen in een schone omgeving en zo min mogelijk overlast. Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele functies van de stad. Een stad waar ontmoeting vanzelfsprekend is. Waar duurzaamheid de norm is. En waar we geld blijven verdienen, juist door aandacht te hebben voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

Foto: Ramon Mosterd
Foto: Renzo Gerritsen

De stad is heel groen. En niet alleen de stad, maar ook de omgeving. Dus als ik ga hardlopen kan ik bijvoorbeeld zo naar Amelisweerd en sta ik binnen een paar minuten in het bos. En soms kom ik zelfs een hert tegen! Ik vind dat heel uniek: dat ik midden in de stad woon, maar dat ik daar binnen 5 minuten kan zijn.

Bron uitspraak: Belevingsonderzoek, Ferro Explore!

Stad in ontwikkeling

Iedere dag werken we hieraan. Er komt steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers. We bouwen de grootste fietsenstalling van de wereld bij Utrecht Centraal. Bedrijven in de stad werken aan nieuwe mobiliteitsdiensten. Een revolutionair systeem rond elektrische deelauto’s - ook voor mensen met een smalle beurs - wordt op dit moment in de regio aangelegd. De zorgsector, sterk vertegenwoordigd in Utrecht, zet zich in om hulp en ondersteuning zo goed mogelijk aan huis te organiseren. Nieuwe technologieën ontwikkeld op het Utrecht Science Park worden daarbij benut. We werken aan andere manieren van schuldhulpverlening om mensen al in een vroeg stadium te helpen. De stad kent een bloeiend netwerk van sociaal ondernemers. Allemaal voorbeelden hoe inwoners, bedrijven instellingen de gezonde stad nu vorm geven.

Toekomst

Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen is een waarde waarmee we elkaar uitnodigen om de lat hoog te leggen. We zetten de groei en onze sterke uitgangspunten in om samen een nog gezondere stad en regio te maken. We willen samen leren met andere steden in Nederland en daarbuiten. Met oog voor de grote uitdagingen die de stad raken.

5 principes voor gezond stedelijk leven

De opgaven waarmee we de toekomst ingaan, vragen verschillende dingen, zoals het zoeken naar nieuwe kansen en oplossingen, het maken van lastige keuzen en volharding. We houden daarbij steeds in de gaten of we de goede dingen doen op weg naar ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Om ons daarbij te helpen, uit te dagen en te inspireren hebben we 5 principes geformuleerd.

  1. Utrecht koestert kwaliteit. We groeien met behoud van wat sinds tijden Utrecht Utrecht maakt. Utrecht: grote stad met menselijk gezicht.
  2. Utrecht verbindt. In onze regio doet iedereen ertoe en kan iedereen meedoen. We zorgen met elkaar voor wie dat nodig heeft.
  3. Utrecht beweegt en 'vergroent'. We maken meer ruimte voor lopen, fietsen en groene plekken en verbindingen.
  4. Utrecht vernieuwt. Vernieuwen zit in onze genen. We leggen de lat hoog: wat we nu doen moet in de toekomst van waarde zijn.
  5. Utrecht nodigt uit. Samen komen we verder. Op weg naar ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ is ieders inbreng van belang.
Foto: Jurjen Drenth
Foto: Ruth Catsburg

Zeven opgaven voor de toekomst

De sterke uitgangspositie van Utrecht maakt ons niet blind voor de grote uitdagingen waar de stad over langere tijd voor staat. Inwoners maken zich zorgen over zaken als de stijgende huizenprijzen, gezondheidsverschillen per buurt, de groeiende stad met toenemend verkeer en verlies van kleinschaligheid, kans op een stabiel inkomen, of de toegang tot zorg. We hebben deze zorgen vertaald in zeven grote opgaven voor de toekomst. Stuk voor stuk opgaven waarop onze ambitie als stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ van toepassing is.

Verdichten en vergroenen in balans

Veel mensen trekken naar de stad om hier te komen wonen. Als we genoeg goede nieuwe woningen bijbouwen, blijft de stad betaalbaar. Tegelijkertijd sparen we de groene omgeving van de stad door in de bestaande stad te bouwen. Oude industriegebieden in de stad transformeren we naar woon- en werkgebieden (zoals de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier). Het is een uitdaging om naast extra woningen tegelijk genoeg aangename en groene plekken in de stad te maken, om elkaar te ontmoeten, te bewegen of te sporten. Rekening houden met klimaatverandering is daarbij belangrijk om wateroverlast en extreme hitte te voorkomen. Dit gaat zowel om bestaande als nieuwe buurten in de stad. Een prettige inrichting van de woonomgeving draagt bij aan de gezondheid van haar bewoners.

Concretisering systeemsprong mobiliteit

Utrecht is de meest centraal gelegen en snelst groeiende stad van Nederland. Dat betekent dat het woon-werk verkeer van en naar de stad nog fors gaat toenemen. De capaciteit van het nieuwe Utrecht Centraal loopt als we nu niets doen in de nabije toekomst tegen haar grenzen aan. Op de ringwegen worden files langer. Dit stelt de regio voor de dure taak om de groei van de stad mogelijk te maken met nieuwe oplossingen voor mobiliteit. Hierbij willen we ruim baan geven aan gezonde en schone vormen van vervoer. We stimuleren gebruik van (elektrische) deelauto’s en geven prioriteit aan hoogwaardig Openbaar Vervoer als aanvulling op lopen en fietsen om zo de stad bereikbaar en gezond te houden. Deze opgave raakt alle partijen in de stad, juist ook onderwijsinstellingen en werkgevers.

Utrecht klimaatneutraal

Steeds meer bewoners en ondernemers wekken zelf energie op en besparen slim. We zijn vandaag al druk bezig met de energie van morgen. Utrecht werkt aan een klimaatneutrale stad en heeft hierin een hoge ambitie. Dat gaat uiteraard niet vanzelf. Duizenden woningen per jaar zullen drastisch moeten worden geïsoleerd, en elektriciteit op basis van zonne- en windenergie moet samen met een duurzame warmtevoorziening het gas vervangen. Dit kost veel geld. Maar het levert ook veel op: nieuwe banen voor installateurs, slimme uitvindingen bij bedrijven, comfortabele woningen en een gezonde stad. De uitdaging is hoe we samen met bijvoorbeeld bedrijven, woningeigenaren en onderwijsinstellingen in nieuwe oplossingen gaan investeren. We hebben iedereen nodig om dit zo snel mogelijk te realiseren

Gezondheid, veerkracht en kansen voor iedereen

Gezondheid is voor veel mensen het belangrijkste dat er is. Gezondheid gaat over meer dan niet ziek zijn. Het gaat ook over met tegenslag om kunnen gaan, en je eigen leven op een goede manier in kunnen richten. Dat leven wordt voor veel mensen steeds ingewikkelder. Er zijn behoorlijke verschillen in gezondheid in de stad. Die verschillen zijn per buurt soms flink groot en ook hardnekkig. Gezondheid hangt bovendien vaak  samen met zaken als opleidingsniveau en inkomen. We willen dat iedereen een gezond leven kan leiden en zijn of haar talenten kan benutten. De groei van de stad is een kans om gezondheidsverschillen per buurt terug te dringen. Bij alles wat we doen letten we speciaal op de gevolgen voor de inwoners die hierin op achterstand staan. Het is een uitdaging om aan te sluiten bij wat mensen zelf doen en zelf kunnen. En als dat niet lukt, om ze een steuntje in de rug te bieden. Het voorkomen van schulden helpt bijvoorbeeld om mensen gezond te houden en stelt ze beter in staat om naar school te gaan, een baan te zoeken of voor anderen te zorgen. We zijn scherp op gelijke kansen en gaan discriminatie tegen.

Alle zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

Om ervoor te zorgen dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, wordt zorg en ondersteuning steeds meer dichtbij huis georganiseerd. We zoeken naar vormen van samenleven waar iedereen de hulp kan geven en ontvangen die nodig is, en waar professionele ondersteuning flexibel en snel beschikbaar is. Bijvoorbeeld door nieuwe woonzorgcombinaties, en een sterk sociaal netwerk in de buurt waar buurtteams, scholen, welzijnswerkers, huisartsen en ook specialisten elkaar weten te vinden. Ook nieuwe technologieën kunnen het leven van mensen die zorg nodig hebben prettiger maken.

Werk van de toekomst voor iedereen

De Utrechtse regio doet het economisch goed. We hebben veel troefkaarten in handen, zoals een jonge, hoogopgeleide bevolking, een centrale ligging in het land en de aanwezigheid van veel onderwijsinstellingen. De economie verandert echter snel. De toename van het aantal banen loopt achter bij de bevolkingsgroei. Tegelijk roepen bedrijven nu al om personeel dat er niet is, zoals verpleegkundigen of ict'ers. Dat betekent bijvoorbeeld dat scholen, bedrijven en werknemers zelf moeten  investeren in leven lang leren. Of voor universiteit, hogeschool en beroepsopleidingen om nieuwe ideeën in de stad toe te passen. Veel mensen doen vrijwilligerswerk, of ze nu een baan hebben of niet. Ook dat telt. De vraag is hoe we zicht houden op een zinvol leven, ook als het (even) niet lukt om mee te komen in een veranderende arbeidsmarkt.

Digitale stad toegankelijk voor iedereen

Social media, sensoren, cybercrime, blockchain: de digitale wereld is niet meer weg te denken. De grote uitdaging is hoe we ons leven in de stad er zo prettig mogelijk mee maken en de risico’s zoveel mogelijk beperken. Digitalisering biedt veel kansen, bijvoorbeeld voor beter ophalen van vuilnis, gemakkelijk parkeren en vroegtijdige aanpak van schulden. Dit vraagt om een slimme kijk op nieuwe technologieën zoals 5G internet en digitale platforms. Universele standaarden en oplossingen moeten ons helpen, en mogen geen belemmering vormen voor onze eigen manier van leven. Ook in de digitale stad moet het menselijke gezicht van Utrecht zichtbaar blijven en moeten we aandacht hebben voor inwoners die moeilijk mee kunnen komen in de digitale wereld. Dat vraagt wat van ons, zeker als het aankomt op verstandig omgaan met privacy.

Foto: Jurjen Drenth
Foto: Willem Mes

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur