Bestuur en organisatie Utrecht, stad van gezond stedelijk leven voor iedereen

Tot het jaar 2040 neemt het inwoneraantal naar verwachting met ongeveer 107.000 toe. In Utrecht zetten we de kans die de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Utrecht als dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’.

Utrecht is een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Zo heeft Utrecht een prachtige historische binnenstad. Het vele groen en water in en om de stad draagt bij aan ontspanning dichtbij huis. Utrecht is een overzichtelijke stad met gevarieerde voorzieningen en voor ieder wat wils. Diversiteit, talent en saamhorigheid kenmerken de Utrechtse bevolking. In Utrecht zijn veel maatschappelijke partijen actief en is het aantal vrijwilligers ongekend hoog. De stad is het centrale trefpunt midden in het land en daarmee een ideale ontmoetingsplek. Dit alles maakt Utrecht volgens de EU dan ook tot 1 van de meest concurrerende regio’s van Europa. Utrechters, onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeente zijn niet voor niets trots op hun stad!

Ik vind het erg leuk om in Utrecht te wonen eigenlijk. (…) Ik denk dat dat voor mij de charme van Utrecht is, dat er heel veel verschillende soorten mensen wonen. Ik zie als jongere veel andere jongeren en dat houdt de stad heel dynamisch. Er gebeurt veel. Je kunt veel mensen ontmoeten en het is gewoon heel open.

Bron uitspraak: Belevingsonderzoek Ferro Explore!

Utrecht groeit van 350.000 in 2018 naar bijna 455.000 inwoners in 2040

De aantrekkingskracht van onze stad zorgt onvermijdelijk voor een flinke groei van het aantal inwoners. Tot het jaar 2040 neemt het inwoneraantal naar verwachting met ongeveer 107.000 toe. Dat is best spannend. Want hoe zorgen we ervoor dat we het goede van de stad koesteren en tegelijk de toekomst omarmen? In Utrecht zetten we de kans die de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Utrecht als dé stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’.

Velen werken al hard aan de stad. Hierbij laten we ons inspireren door 5 principes die de Utrechtse manier van werken karakteriseren. Tegelijk komen er grote uitdagingen op de stad af. Die hebben we omschreven in gezamenlijk geformuleerde opgaven voor de toekomst. Deze opgaven zijn een startpunt om op door te bouwen de komende jaren. Ieder goed initiatief uit de stad of regio is belangrijk. Doet u mee of hebt u vragen? Mail uw gegevens naar strategie@utrecht.nl, dan nemen wij contact met u op.

Dit is Utrecht

Alles weten over de feiten en cijfers van Utrecht? Jaarlijks worden er in Utrecht veel onderzoeken uitgevoerd.

Gezond stedelijk leven voor iedereen

Utrecht staat voor ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’. Een stad waar gezondheid centraal staat in alles wat we doen. Een stad van gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving, werkend aan een gezonde economie. Waar iedereen kan mee doen, en iedereen zich thuis mag voelen. In een gezonde stad hebben mensen een passende baan of opleiding of zijn ze op een andere manier actief bij de samenleving betrokken. Je kunt er prettig wonen in een schone omgeving en zo min mogelijk overlast. Een omgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl, aanzet tot beweging en levendig is door de recreatieve en culturele functies van de stad. Een stad waar ontmoeting vanzelfsprekend is. Waar duurzaamheid de norm is. En waar we geld blijven verdienen, juist door aandacht te hebben voor Gezond stedelijk leven voor iedereen.

De stad is heel groen. En niet alleen de stad, maar ook de omgeving. Dus als ik ga hardlopen kan ik bijvoorbeeld zo naar Amelisweerd en sta ik binnen een paar minuten in het bos. En soms kom ik zelfs een hert tegen! Ik vind dat heel uniek: dat ik midden in de stad woon, maar dat ik daar binnen 5 minuten kan zijn.

Bron uitspraak: Belevingsonderzoek, Ferro Explore!

Stad in ontwikkeling

Iedere dag werken we hieraan. Er komt steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers. We bouwen de grootste fietsenstalling van de wereld bij Utrecht Centraal. Bedrijven in de stad werken aan nieuwe mobiliteitsdiensten. Een revolutionair systeem rond elektrische deelauto’s - ook voor mensen met een smalle beurs - wordt op dit moment in de regio aangelegd. De zorgsector, sterk vertegenwoordigd in Utrecht, zet zich in om hulp en ondersteuning zo goed mogelijk aan huis te organiseren. Nieuwe technologieën ontwikkeld op het Utrecht Science Park worden daarbij benut. We werken aan andere manieren van schuldhulpverlening om mensen al in een vroeg stadium te helpen. De stad kent een bloeiend netwerk van sociaal ondernemers. Allemaal voorbeelden hoe inwoners, bedrijven instellingen de gezonde stad nu vorm geven.

Toekomst

Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen is een waarde waarmee we elkaar uitnodigen om de lat hoog te leggen. We zetten de groei en onze sterke uitgangspunten in om samen een nog gezondere stad en regio te maken. We willen samen leren met andere steden in Nederland en daarbuiten. Met oog voor de grote uitdagingen die de stad raken.

5 principes voor gezond stedelijk leven

De opgaven waarmee we de toekomst ingaan, vragen verschillende dingen, zoals het zoeken naar nieuwe kansen en oplossingen, het maken van lastige keuzen en volharding. We houden daarbij steeds in de gaten of we de goede dingen doen op weg naar ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’. Om ons daarbij te helpen, uit te dagen en te inspireren hebben we 5 principes geformuleerd.

  1. Utrecht koestert kwaliteit. We groeien met behoud van wat sinds tijden Utrecht Utrecht maakt. Utrecht: grote stad met menselijk gezicht.
  2. Utrecht verbindt. In onze regio doet iedereen ertoe en kan iedereen meedoen. We zorgen met elkaar voor wie dat nodig heeft.
  3. Utrecht beweegt en 'vergroent'. We maken meer ruimte voor lopen, fietsen en groene plekken en verbindingen.
  4. Utrecht vernieuwt. Vernieuwen zit in onze genen. We leggen de lat hoog: wat we nu doen moet in de toekomst van waarde zijn.
  5. Utrecht nodigt uit. Samen komen we verder. Op weg naar ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ is ieders inbreng van belang.

Opgaven voor de toekomst

De sterke uitgangspositie van Utrecht maakt ons niet blind voor de grote uitdagingen waar de stad over langere tijd voor staat. Inwoners maken zich zorgen over zaken als de stijgende huizenprijzen, gezondheidsverschillen per buurt, de groeiende stad met toenemend verkeer en verlies van kleinschaligheid, kans op een stabiel inkomen, of de toegang tot zorg. We hebben deze zorgen vertaald in grote opgaven voor de toekomst. Stuk voor stuk opgaven waarop onze ambitie als stad van ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ van toepassing is.

Verdichten en vergroenen in balans

Veel mensen trekken naar de stad om hier te komen wonen. Als we genoeg goede nieuwe woningen bijbouwen, blijft de stad betaalbaar. Tegelijkertijd sparen we de groene omgeving van de stad door in de bestaande stad te bouwen. Oude industriegebieden in de stad transformeren we naar woon- en werkgebieden (zoals de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier). Het is een uitdaging om naast extra woningen tegelijk genoeg aangename en groene plekken in de stad te maken om elkaar te ontmoeten, te bewegen of te sporten. Rekening houden met klimaatverandering is daarbij belangrijk om wateroverlast en extreme hitte te voorkomen. Dit gaat zowel om bestaande als nieuwe buurten in de stad. We moeten nu in actie komen: de groei van de stad en het klimaat hebben geen geduld. Daarom maken we stevige keuzes om de stad gezond, aantrekkelijk en leefbaar te houden. Bewoners, bezoekers, werkgevers en werknemers vragen we ook om stil te staan bij hun keuzes. We willen dat iedereen die in Utrecht de deur uitstapt in een prettige en gezonde omgeving terechtkomt.

Woningmarkt in balans

We streven naar een meer evenwichtige verdeling van woningen in verschillende typen en prijscategorieën in de stad. Het toevoegen van veel extra woningen is daarom noodzakelijk in onze stad. Belangrijk hierbij is te werken aan een woonbalans per wijk.  We verhogen het tempo van de bouw van nieuwe woningen en dagen onszelf, corporaties en marktpartijen uit om invulling te geven aan onze ambities op het gebied van voldoende betaalbare woningen, circulair bouwen, mobiliteit, duurzaamheid en een groene openbare ruimte.

Duurzame mobiliteit

Utrecht groeit. Mensen wonen en komen hier graag, maar de ruimte blijft hetzelfde. De schaarse ruimte die er is willen we vooral gebruiken voor ontmoeten, verblijven, spelen en het prettig verplaatsen door de stad. Daarom maken we stevige keuzes om de stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Bewoners, bezoekers en werknemers vragen we ook om stil te staan bij hun keuzes: kun je bijvoorbeeld ook de fiets in plaats van de auto, buiten de spits reizen, een andere route nemen? We bieden daarbij hulp en alternatieven.

Als we nu niets doen, loopt de capaciteit van het nieuwe Utrecht Centraal gauw weer tegen haar grenzen aan. Op de ringwegen worden files langer. Dit stelt de regio voor de dure taak om de groei van de stad mogelijk te maken. De uitdaging in de stad is om het autobewegingen terug te dringen. Dit vraag stevige keuzes op het gebied van verkeer en nieuwe oplossingen voor mobiliteit. We geven daarom ruim baan aan gezonde en schone vormen van vervoer die zo min mogelijk ruimte in nemen. We geven prioriteit aan hoogwaardig openbaar vervoer als aanvulling op lopen en fietsen om zo de stad bereikbaar en gezond te houden. Deze opgave raakt alle partijen in de stad, juist ook onderwijsinstellingen en werkgevers. De echte impact maken we samen, ook jij; jouw gedrag bepaalt ook of we het verschil gaan maken.

Duurzame energie

Steeds meer bewoners en ondernemers wekken zelf energie op en besparen slim op hun energieverbruik. We zijn vandaag al druk bezig met de energie van morgen. Utrecht werkt aan een klimaatneutrale stad en heeft hierin een hoge ambitie. Dat gaat niet vanzelf. Duizenden woningen per jaar moeten worden geïsoleerd. Het gas vervangen we door elektriciteit op te wekken met zonne- en windenergie. Dit levert naast duurzame maatregelen ook veel nieuwe banen voor installateurs op, slimme uitvindingen bij bedrijven, comfortabele woningen en een gezonde stad. Maar dit kost ook veel geld. De uitdaging is hoe we samen met bijvoorbeeld bedrijven, woningeigenaren en onderwijsinstellingen in nieuwe oplossingen gaan investeren.

Gezondheid, veerkracht en gelijke kansen

Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Het gaat over meer dan niet ziek zijn. Gezondheid gaat ook over veerkracht. Bijvoorbeeld de manier waarop mensen met tegenslag om kunnen gaan. Of de wijze waarop je eigen leven op jouw manier in kunt richten. Het leven wordt voor veel mensen steeds ingewikkelder. Er zijn behoorlijke verschillen in gezondheid in de stad. Die verschillen zijn per buurt soms groot en ook hardnekkig. Gezondheid hangt bovendien vaak samen met zaken als opleidingsniveau en inkomen. We willen dat iedereen een gezond leven kan leiden en zijn of haar talenten kan benutten. De groei van de stad is een kans om gezondheidsverschillen per buurt terug te dringen. Bij alles wat we doen letten we speciaal op de gevolgen voor de inwoners die op achterstand staan. Het is een uitdaging om aan te sluiten bij wat mensen zelf doen en zelf kunnen. En als dat niet lukt, om ze een steuntje in de rug te bieden. Het voorkomen van schulden helpt bijvoorbeeld om mensen gezond te houden. Financieel gezond leven stelt een ieder beter in staat om naar school te gaan, een baan te zoeken of voor anderen te zorgen. We zijn scherp op gelijke kansen en gaan discriminatie tegen.

Zorg dichtbij en op maat

Om ervoor te zorgen dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, worden zorg en ondersteuning steeds meer dichtbij huis georganiseerd. We werken aan vormen van samenleven waar iedereen de hulp kan geven en ontvangen die nodig is, en waar professionele ondersteuning flexibel en snel beschikbaar is. Bijvoorbeeld door nieuwe woon-zorgcombinaties, en een sterk sociaal netwerk in de buurt waar buurtteams, scholen, welzijnswerkers, huisartsen en ook specialisten elkaar beter weten te vinden. We passen zoveel mogelijk nieuwe technologieën die het leven van mensen die zorg nodig hebben prettiger kunnen maken.

Werk voor iedereen

De Utrechtse regio doet het economisch goed. We hebben veel troefkaarten in handen, zoals een jonge, goed opgeleide bevolking, onze centrale ligging in het land en de aanwezigheid van veel onderwijsinstellingen. De economie verandert snel. De toename van het aantal banen loopt achter bij de bevolkingsgroei. Tegelijk roepen bedrijven nu om personeel dat er niet is, zoals verpleegkundigen of ICT'ers. Ook weten we dat beroepen van nu er in de toekomst niet meer zijn en het werk voor veel mensen blijft veranderen. Dit vraag iets van ons allemaal. Door actieve samenwerking tussen werkgevers, onderwijs en overheid gaan we hier actief mee aan de slag. Ook (toekomstige) werknemers spelen hier zelf een rol in. Een leven lang leren geldt voor iedereen op zijn of haar eigen manier. Hierbij hoort wat ons betreft zeker ook de grote groep vrijwilligers die Utrecht telt. Zonder hen kunnen we niet. Veel mensen doen vrijwilligerswerk, of ze nu een baan hebben of niet. Ook dat telt. Wij willen dat alle Utrechters kans hebben op werk nu en in de toekomst.

Digitale stad

Social media, sensoren, cybercrime, blockchain: de digitale wereld is niet meer weg te denken. De grote uitdaging is hoe we ons leven in de stad er zo prettig mogelijk mee maken en de risico’s zoveel mogelijk beperken. Digitalisering biedt veel kansen, bijvoorbeeld voor beter ophalen van vuilnis, gemakkelijk parkeren en vroegtijdige aanpak van schulden. Dit vraagt om een slimme kijk op nieuwe technologieën zoals 5G-internet en digitale platforms. Universele standaarden en oplossingen moeten ons helpen, zonder ons te belemmeren in onze eigen manier van leven. Ook in de digitale stad moet het menselijke gezicht van Utrecht zichtbaar blijven en moeten we aandacht hebben voor inwoners die moeilijk mee kunnen komen in de digitale wereld. Dat vraagt wat van ons, zeker als het aankomt op verstandig omgaan met privacy.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur