Gemeenteraad Hoe werkt de raad?

raadsleden in raadszaal

Besturen van de stad

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de stad. De gemeenteraadsleden hebben contact met inwoners, ondernemers en organisaties. Ze verzamelen ideeën, discussiëren daarover en nemen besluiten.

Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur van de stad) dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

De gemeenteraad heeft op 22 december 2016 zijn kijk op zijn toekomst Midden in de dynamiek van de stad vastgesteld. De raad wil meer digitaal, meer contact met de stad en meer samenwerking in de regio.

Integriteit

In de Jaarrapportage Integriteit 2016  laten raadsleden ieder op zijn of haar eigen manier zien, dat integriteit onderdeel is van hun wijze van werken. Via film en/of een korte tekst rapporteren zij over integriteit, hun nevenfuncties en eventuele geschenken die zij hebben ontvangen.

Gekozen

Inwoners van Utrecht kiezen de 45 raadsleden rechtstreeks. De Utrechtse gemeenteraad bestaat sinds de verkiezingen in maart 2014 uit 10 fracties (politieke partijen).

Coalitie

De partijen van D66, GroenLinks, VVD en SP vormen het college van Utrecht (dit zijn de coalitiepartijen). Zij hebben na de verkiezingen in 2014 een verbond gesloten. Uit zo’n verbond volgt een akkoord over de plannen voor de stad. Dat heet een coalitieakkoord

Oppositie

De partijen die niet in de coalitie zitten, zijn het soms oneens met de plannen. Ze voeren oppositie. Partijen die nu in de oppositie zitten, zijn, PvdA, CDA, Stadsbelang Utrecht, ChristenUnie, Student & Starter en Partij voor de Dieren.

  1. Raadsinformatie­bijeenkomst

    Informeren

  2. Raads­commissie

    Debatteren

  3. Raads­vergadering

    Besluiten

Inwoners praten mee tijdens een raadsinformatiebijeenkomst

Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over plannen, vraagt hij vaak aan mensen in de stad wat zij van de plannen vinden. Dit doet de gemeenteraad op een raadsinformatiebijeenkomst.

De raad belegt regelmatig bijeenkomsten. Over onderwerpen waar ze meer informatie over willen hebben. Bijvoorbeeld over stadsverwarming. Dan zijn meepraters welkom. Inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties.

Hier is het programma te zien.
Meer informatie over de raadsinformatiebijeenkomst? Klik hier.  

Raadscommissies

In de raadscommissie vormen raadsleden en soms fractiemedewerkers hun mening, en worden besluiten voorbereid. Dat doen zij door debat te voeren over voorstellen en allerlei andere onderwerpen. 

Er zijn twee commissies en een subcommissie:

Commissie Stad en Ruimte
Commissie Mens en Samenleving 
Subcommissie Controle en Financiën 

Raadsvergadering 

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over voorstellen en andere onderwerpen.

Over sommige voorstellen zijn de politieke partijen het al eens, voordat de raadsvergadering plaatsvindt. Dat noemt de raad een A-stuk: het voorstel wordt ter goedkeuring aangenomen, zonder dat de raad daar nog over praat. 
Er zijn ook voorstellen waar de politieke meningen nog verschillen. Daarover wordt in de raad een debat gevoerd, voordat de raad een besluit neemt.

Gast van de raad

Belangstellende Utrechters zijn van harte welkom om als Gast van de raad aanwezig te zijn bij een raadsvergadering. Voordat de vergadering begint, worden de gasten door drie raadsleden ontvangen. De raadsleden vertellen over hun raadswerk en beantwoorden vragen. Daarna volgt een korte rondleiding. In 2018 kunt u op donderdag 8 februari en 8 maart onze Gast van de raad zijn. Om u op te geven mailt u naar griffie.gemeenteraad@utrecht.nl.


Gemeenteraad vlog: Gast van de raad

Het is ontzettend leuk en interessant om een keertje 'gast van de raad' te zijn. Dat kunnen wíj wel zeggen maar is dat ook zo? Joyce en Marlijne zochten het voor je uit...

Bekijk de vlogs van de raad op YouTube


Griffie

De griffie bestaat uit medewerkers die de gemeenteraad ondersteunen bij de raadsinformatiebijeenkomsten, raadscommissies en de gemeenteraadsvergaderingen.   

Hulp en contact

Telefoon
030 - 286 10 69

Email
griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres
Korte Minrebroederstraat 2

Postadres
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht