Parken en plantsoenen Bijeenkomst werkgroep 21 juni

Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep op 21 juni zijn deze punten over het ontwerp besproken:

 • talud
 • padenstructuur
 • soorten bomen
 • soorten beplanting

Per onderwerp is aangegeven welke afspraken zijn gemaakt.

Keuze talud

 • Het spoortalud heeft een helling van 1:2. In het FO is ter hoogte van de Thomas a Kempisweg een flauwer talud opgenomen. Dit om het spoortalud meer te betrekken bij het park. De voorkeur van de omwonenden gaat uit naar een minder flauw talud dan in het FO is opgenomen omdat hiermee naar alle waarschijnlijkheid meer bomen kunnen worden gespaard. Daarnaast zal hierdoor de wandelroute aan de spoorkant aantrekkelijker worden. De gemeente verwerkt dit voorstel in het Definitief Ontwerp (DO).

Keuze padenstructuur

 • De bewoners constateren dat in de huidige situatie water op de paden blijft staan bij neerslag en vragen om passende maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. De gemeente neemt dit mee in het Definitief Ontwerp (DO).
 • In verband met de sociale veiligheid verzoeken de bewoners de zitjes zodanig langs de paden te plaatsen dat deze goed zichtbaar zijn vanaf de straatkant. De gemeente verwerkt dit in het DO.
 • De locatie van de paden zoals aangegeven in het vanavond getoonde ontwerp (zie bijlage ) is akkoord voor de omwonenden. Ter hoogte van de hoek Cremerstraat/Thomas á Kempisweg wordt het pad iets aangepast en ook langs het spoor wordt het pad iets aangepast. Het pad slingert daar met het talud mee. Deze aanpassing zal de gemeente bij de volgende bijeenkomst voorleggen aan de bewoners.
 • Om de sociale veiligheid van mensen die met name in het donker, gebruik maken van het park (hond uit laten) vragen de omwonenden om er voor te zorgen dat vanaf de straatkant het wandelpad goed zichtbaar blijft. De gemeente zal hiervoor een voorstel opnemen in het ontwerp.

Bomen

 • De bewoners hebben een voorkeur voor grotere bomen ter hoogte van Cremerstraat 344. Voor alle nieuwe solitaire bomen die geplant worden geldt dat deze een omtrek hebben van 20-25 cm en op specifieke plekken 30-35 cm. De gemeente onderzoekt of we op deze locatie het grote formaat (30-35) toe kunnen passen. Indien mogelijk verwerkt de gemeente dit in het DO.

Beplanting

 • De bewoners waarderen de seringen en stellen voor deze te behouden of terug te brengen. De gemeente neemt dit op in het DO.
 • De bewoners hebben een voorkeur voor geurende beplanting. De gemeente zal hiervoor een voorstel doen en tijdens de volgende bijeenkomst voorleggen.
 • De bewoners hebben een voorkeur voor bloeiende beplanting. De gemeente zal dit uitwerken en opnemen in het DO.
 • De bewoners hebben een voorkeur voor insecten (vlinders, bijen, e.d.) aantrekkende beplanting. De gemeente zal dit uitwerken en opnemen in het DO.
 • De bewoners hebben een voorkeur voor (eetbare) vruchtdragende beplanting. De gemeente zal de mogelijkheden onderzoeken en hiervoor een voorstel maken.
 • De bewoners vragen zich af in hoeverre er binnen groenbeleid mogelijkheden zijn om ook te kiezen voor exoten. De gemeente zal dit uitzoeken en indien mogelijk een voorstel opnemen in het DO. Overige opmerkingen/verzoeken omwonenden.

Park

 • De bewoners zouden het op prijs stellen als het Cremerplein dezelfde uitstraling en parkgevoel krijgt als de parkstrook. Door de aanleg van de fietsstraat versmalt de weg en vergroot het groenoppervlak. Hierdoor wordt het Cremerplein meer met het park verbonden. Ook worden extra bomen toegevoegd op het plein.
 • De bewoners vragen om de verlagingen in maaiveld (waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren) niet in te plannen op locaties die nu worden gebruikt om te picknicken. De gemeente zal hier het ontwerp op aanpassen.
 • De bewoners vragen om optimalisatie van de opritten van de woningen in de parkstrook (Cremerstraat 299 en 301) binnen de bestaande afspraken met de bewoners van deze woningen. De gemeente zoekt uit wat de afspraken zijn en komt hier in de volgende bijeenkomst op terug.
 • Bewoners vragen om optimalisatie van de oprit van Autobedrijf Presti (Cremerstraat 259). De gemeente onderzoekt wat hiervoor de mogelijkheden zijn en nemen het voor zover mogelijk mee in het DO.
 • De bewoners vragen om hondentoiletten bij de entrees van de parkstrook en geven aan dat aanlijningsgeboden in de tussengelegen delen niet werkbaar en niet handhaafbaar zijn. Het verzoek is om geen hondenspeelweides aan te wijzen. De gemeente neemt de hondentoiletten op in het DO. In de vorige fase is door bewoners nadrukkelijk verzocht om het park voor meer dan alleen hondenbezitters aantrekkelijk te maken. Het is daarom zinvol de hondenspeelweides wel als zodanig aan te wijzen. Zo kunnen omwonenden elkaar ook aanspreken op het gewenste gebruik van het park.
 • De bewoners vragen om ‘rommelhoekjes’ van dode takken/boomstammen omdat dit goed is voor de fauna. Wij bespreken dit met de beheerder en nemen het indien mogelijk mee in het DO.

Overig

 • De bewoners vragen om een extra recyclecontainer voor plastic en karton bij het Cremerplein omdat de huidige capaciteit niet toereikend is en er daardoor regelmatig vuil op straat belandt. De gemeente neemt hierover contact op met de collega’s van de reinigingsdienst. Advies aan de omwonenden is om ook te blijven melden als de containers vol zijn via het algemene telefoonnummer 14 030 of via het Online loket.
 • De bewoners vragen om een watertappunt bij het Cremerplein ten behoeve van hardlopers en spelende kinderen. De gemeente zoekt uit of dit kan en neemt het indien mogelijk mee in het DO.
 • Eerder is door een bewoner gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor zelfbeheer van delen van het park. Indien bewoners hiervoor interesse hebben, gaat de gemeente hierover graag in gesprek met initiatiefnemers.

Vervolg

Met de bewoners is afgesproken dat de gemeente een verslag maakt van deze avond en vervolgens
voor akkoord voorlegt aan de omwonenden die hebben deelgenomen aan de werkgroep. Eventuele
reacties van bewoners verwerkt de gemeente in het verslag. De gemeente plant een
vervolgbijeenkomst in september 2016.

Uw mening