Cultuursubsidies 2017-2020 definitief vastgesteld

De Utrechtse gemeenteraad heeft donderdag de cultuurnota 2017-2020 definitief vastgesteld tijdens de behandeling van de programmabegroting. Daarmee besluit de raad welke culturele instellingen de komende vier jaar gemeentelijke subsidie ontvangen. Vijftig instellingen krijgen gezamenlijk 11,2 miljoen euro op jaarbasis voor de periode 2017 tot 2020. Er waren 85 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 16,9 miljoen euro.

Met het vaststellen van de Cultuurnota 2017-2020 heeft de gemeente veel vertrouwen in het behoud en de verdere ontwikkeling van onze goed functionerende culturele sector. De komende jaren staat Utrecht voor de uitdaging zich verder als culturele metropool te ontwikkelen. De belangrijkste thema’s die hierbij een rol spelen wil de gemeente de komende tijd bespreken met inwoners, de culturele en creatieve sector, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Over het thema diversiteit gaat de gemeente binnenkort ook in gesprek met de provincie en het Rijk.

Om een eigentijdse en vooruitstrevende programmering van niet-westerse muziek in de stad te waarborgen en een nieuwe impuls te geven stelt de gemeente daarnaast de komende twee jaar 100.000 euro per jaar beschikbaar. Het Utrechts Muziekoverleg (UMO) werkt aan een voorstel hoe hier invulling aan te geven.

Scherpe keuzes
Doordat het beschikbare budget ruimschoots werd overvraagd, waren scherpe keuzes nodig. Voor zeven instellingen met een positief oordeel van de adviescommissie Cultuurnota bleek het budget in eerste instantie ontoereikend. Het belang en de toegevoegde waarde van deze instellingen, die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het culturele leven in de stad wordt breed erkend. Besloten is om deze instellingen in ieder geval in 2017 subsidie te verlenen. Een van deze zeven instellingen, het residentieprogramma van Stichting Cultuurpromotie Utrecht, heeft inmiddels aangegeven dat ze het residentieprogramma in 2017 niet voort zal zetten. Het college zal samen met de resterende zes instellingen onderzoeken hoeveel geld er nodig is voor de jaren 2018, 2019 en 2020 en hier bij de Voorjaarsnota 2017 bij de Raad op terug te komen. Het gaat om New Dutch Connections (die voor een deel wel in de vierjarige subsidie valt), Cie Wordt Vervolgd (Metaal Kathedraal), Het Nederlands Volksbuurtmuseum, De Coöperatie, Stuim (Schweigman&) en Insomnio.

Voor het landhuis Oud Amelisweerd gaat de gemeente met alle betrokkenen bij het landgoed (zoals de provincie, de gemeenten Bunnik en Amersfoort en de stichting Museum Oud Amelisweerd) verschillende scenario’s onderzoeken voor een toekomstbestendige en realistische openstelling van het landhuis Oud Amelisweerd.

Pauwstraat
Van de 85 aanvragen worden er 28 niet gehonoreerd. Zeven instellingen verliezen hun subsidie. Eén van deze instellingen is RASA. Het stoppen van de stichting RASA, als culturele organisatie en exploitant van het pand Pauwstraat 13a, betekent dat de gemeente Utrecht, als eigenaar van het pand, op zoek gaat naar een nieuwe bestemming en huurder(s). De gemeente onderzoekt of een culturele herbestemming reëel is. Adviesbureau Blueyard voert de verkenning uit. Er zijn al verschillende culturele initiatieven bekend bij de gemeente. Initiatiefnemers die zich nog niet gemeld hebben, kunnen uiterlijk woensdag 23 november contact opnemen met Geert Boogaard van Blueyard.

Klik hier voor meer informatie over de cultuurnota (met het adviesrapport van de adviescommissie Cultuurnota en de Nota subsidievoorstellen Cultuurnota van het college).

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht