Maatregelen leiden tot schonere lucht in Utrecht

Het pakket luchtkwaliteitsmaatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht 2013-2015 werpt zijn vruchten af. De lucht wordt schoner, zoals met het coalitieakkoord is afgesproken. Dit betekent overigens niet dat de lucht nu gezond is. De huidige concentraties van stikstofdioxide en fijnstof (o.a. roet) vormen nog steeds een blijvend risico op gezondheidsschade. Fijnstof veroorzaakt luchtwegklachten en heeft negatieve effecten op het hart-vaatsysteem.

Minder roet door weren van oude diesels
Sinds 1 januari 2015 is de milieuzone in het centrum van Utrecht van kracht. Diesel personen- en bestelauto’s van voor 2001, worden geweerd uit de binnenstad. Sinds de invoering van deze maatregel is het wagenpark in de binnenstad flink schoner: er is een daling van 82% diesel personenauto’s en een daling van 72% van diesel bestelauto’s voor 2001. Alle geweerde voertuigen hebben nog geen roetfilter. Het effect van deze maatregel is dat de roet-uitstoot van het lichte verkeer met 29% is gedaald. De milieuzone, als onderdeel van het maatregelenpakket, is effectief stelt TNO. Bovendien blijken er ook buiten de milieuzone positieve effecten op de luchtkwaliteit en daarmee de volksgezondheid. Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht, is niet verbaasd over deze conclusie: “Het is, met name in Duitsland, bekend dat de milieuzones de luchtkwaliteit in steden verbeteren.”
 
Schonere bussen dragen bij aan lagere stikstofdioxideconcentraties
Sinds 2011 vinden er metingen naar stikstofdioxideconcentraties plaats. De metingen laten een positieve trend zien. De grootste afnames van schadelijke stoffen worden gemeten langs straten waar relatief veel bussen rijden. Zoals het Vredenburg en de Nobelstraat. Hieruit blijkt dat de inzet van schonere bussen effect heeft.
 
Ambitie: gezonde lucht voor  een aantrekkelijke stad
Wethouder Lot van Hooijdonk: “Voor ons betekent werken aan luchtkwaliteit dat we niet stoppen bij het halen van een Europese grens. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat ook lage concentraties al gezondheidseffecten kunnen  veroorzaken. Daarom blijft het verbeteren van de luchtkwaliteit voorlopig een opgave.” De gemeente Utrecht zet vol in op maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Dit past binnen de ambitie  van ‘Healty Urban Living’: gezond wonen, werken en recreëren in de stad. Andere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn bijvoorbeeld het doseren van verkeer en het stimuleren van fietsen en lopen, schone bevoorrading van winkels en elektrisch rijden. Daar zet ook het verkeersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen op in.
 
Vervolgstappen: meer onderzoek en Europese kennisdeling
De gemeente wil een beter beeld te krijgen van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging in onze stad. Daarover treedt zij in  overleg met het Kenniscluster Utrecht: TNO, RIVM, Universiteit Utrecht, KNMI en Deltares. Daarnaast vraagt de gemeente het RIVM verschillende varianten in reikwijdte van de milieuzone te onderzoeken op effectiviteit en efficiëntie . Aangezien luchtvervuiling geen grenzen kent, heeft Utrecht ook een internationaal partnerschap Luchtkwaliteit. Binnen dit verband vindt kennisuitwisseling tussen steden plaats over effectieve lokale maatregelen en reken- en meetmethoden.

Kijk op de website voor meer informatie.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht