Omgevingsvisie en milieueffectrapportage Merwedekanaalzone naar gemeenteraad

De inspraak over de ontwikkelplannen voor de Merwedekanaalzone is afgerond. Op het voormalige bedrijventerrein Merwedekanaalzone wil Utrecht de komende 15 jaar 6.000 tot 10.000 woningen en bijbehorende voorzieningen realiseren. Deze grootste binnenstedelijke bouwlocatie wordt een energiezuinige, duurzame en groene stadswijk. Uit de inspraakreacties blijkt draagvlak en enthousiasme voor de ambitieuze plannen, maar er zijn ook zorgen.

De Merwedekanaalzone wordt ontwikkeld samen met de stad, onder andere in werkateliers en stadsgesprekken. Het eerste deel van de concept-omgevingsvisie (deel 1 de Ruimtelijke Agenda) en de milieueffectrapportage (MER) lagen deze zomer zes weken ter visie. De gemeente ontving 47 zienswijzen. Belangrijke onderwerpen zijn de grote woningaantallen in relatie tot de hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en energie, parkeeroplossingen en de verkeersdoorstroming. Woonbootbewoners maken zich zorgen over de nieuwe bruggen en de invloed van de plannen op hun woonomgeving. Er zijn ook reacties over het gebruik van het Merwedekanaal (route historische schepen en belang roeiers) en de schaduwwerking/hoogbouw tegenover de bestaande wijk. Verder willen de bestaande gebruikers hun activiteiten ter plaatse graag voortzetten.

Nader onderzoek
De zienswijzen, het advies van de commissie MER en de reacties uit vooroverleg met de provincie, Rijkswaterstaat en waterschap leiden op een aantal punten tot aanpassing van de omgevingsvisie en de MER. Zo worden de woonboten prominenter benoemd op kaarten. En is er meer aandacht voor bezonningstudies in de strook langs het kanaal.

Gezien de hoeveelheid woningen en voorzieningen op een beperkt oppervlak, is nog veel onderzoek nodig. De onderzoeksvragen van de commissie MER op het gebied van energie, mobiliteit en parkeren, leefbaarheid en gezondheid en klimaat zijn overgenomen  bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie. Deel 2 van de omgevingsvisie is naar verwachting in de eerste helft 2018 gereed.

Samen stad maken
De gemeente gaat de komende tijd verder in gesprek met de stad over de plannen voor de Merwedekanaalzone. Met stadsgesprekken en klankbordgroepen over zorgen, kennis en ideeën van alle  belanghebbenden. De grondeigenaren van het gebied tussen de Koningin Wilhelminalaan en City campus ‘Max’ (deelgebied 5) hebben onlangs een schetsontwerp voor een stedenbouwkundig plan aangeboden aan het college. Op 29 november is hierover een stadsgesprek. Ook komt er een klankbordgroep voor direct belanghebbenden, zoals bedrijven, bewoners en de gebruikers van het kanaal (o.a. woonbootbewoners en roeiers).

Het college heeft de omgevingsvisie en de MER vandaag ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. In samenhang hiermee gaat vandaag ook het bestemmingsplan Defensieterrein naar de gemeenteraad. Het vaststellen van de Omgevingsvisie en MER is nodig voor lopende projecten in het gebied, zoals voor de herontwikkeling van het Defensieterrein en de vestiging van Holland Casino aan de Winthontlaan. Deze projecten worden namelijk getoetst aan de omgevingsvisie en de MER. Naar verwachting besluit de gemeenteraad eind dit jaar over de plannen voor de Merwedekanaalzone.

Kijk voor meer informatie  op www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht