Zorg voor kwetsbare jongvolwassenen die 18 zijn geworden

Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad een analyse gemaakt van problemen waar jongeren in jeugdzorg tegen aan lopen als ze 18 zijn geworden. Met name voor jongvolwassenen die behoefte hebben aan zorg met een vorm van verblijf lijkt nog niet altijd passende zorg te zijn. Daarbij gaat het om twee groepen: jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en jongvolwassenen die op hun 18e nog niet in staat zijn op zichzelf te wonen maar al wel op zichzelf zijn aangewezen. Voor de eerste groep heeft de gemeente voor 2016 afspraken gemaakt met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zodat jongvolwassenen tijdelijk gebruik kunnen maken van het geschikte zorgaanbod zonder Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie. Voor de tweede groep werkt de gemeente aan beschikbaarheid van meer kamers waar jongvolwassenen kunnen wonen en begeleiding krijgen van het buurtteam en aan een tijdelijke uitbreiding van zorg met een vorm van verblijf. Ook worden afspraken gemaakt met buurtteams en aanbieders van jeugdhulp om meer aandacht te besteden aan het voorbereiden van zelfredzaamheid van jongeren die richting de achttien jaar gaan.

Het probleem met de Wlz-indicatie voor de eerste groep jongvolwassenen is landelijk. Het ministerie van VWS onderkent dat jongvolwassen met een licht verstandelijke beperking die behoefte hebben aan een beschermende woonvorm feitelijk thuishoren in de Wmo, maar dat die middelen niet van het rijk naar gemeenten zijn overgeheveld. Op dit moment laat het ministerie de grootte van de groep onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek worden naar verwachting verwerkt in de septembercirculaire 2016. Tot 2017 is gemeenten gevraagd in voorkomende gevallen ondersteuning te bieden.

Voor de tweede groep jongvolwassenen onderzoekt de gemeente met de buurtteams mogelijkheden om jongvolwassenen een kamer te laten huren met verdere begeleiding door een buurtteam. Hiervoor zijn dan wel voldoende geschikte kamers nodig in de stad. De gemeente spreekt met verhuurders over voor verhuur beschikbare kamers of naar mogelijk tijdelijk geschikt maken van leegstaande panden. Ook wordt gekeken of er maatwerkoplossingen zijn voor jongeren met een ontoereikend inkomen. Omdat er niet direct voldoende kamers voorhanden zullen zijn, wordt het aanbod van zorg met verblijf bij jeugdhulpaanbieders tijdelijk uitgebreid. Zo werken diverse partijen samen aan een gezonde toekomst voor kwetsbare jongeren.

Deze maatregelen (commissiebrief) zijn nodig omdat sommige jongeren die 18 worden onvoldoende zijn opgewassen tegen de hoge eisen die worden gesteld aan hun zelfredzaamheid. De problemen kunnen nog groter worden als ook het netwerk van ouderen of andere steunaanbieders ontbreekt. Grootste risico lopen jongvolwassenen die uit een residentiële instelling of detentie komen, licht verstandelijk beperkte jongvolwassenen, jongvolwassenen met psychische problemen en dak- of thuisloze jongvolwassenen.

Het onderbrengen van de zorg voor Jeugd en grote delen van de hulp en ondersteuning aan volwassenen (Wmo) bij de gemeenten biedt nieuwe mogelijkheden om de ondersteuning aan jongvolwassenen te verbeteren.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht