Nieuwkomers vanaf dag één actief met inburgering

Utrecht zet vaart achter het beleid en de ambities rond de inburgering van nieuwkomers. Doel is om nu al vooruitlopend op het nieuwe inburgeringsstelsel in 2021 te zorgen dat alle nieuwkomers zich kunnen ontplooien en een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Utrecht gaat onder meer het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) verder ontwikkelen met Vluchtelingenwerk en het COA. Ook start Utrecht met een pilot inburgering integrale leer-werktrajecten en voert daarvoor overleg met werkgevers in de bouw, horeca en zorg. Deze pilot moet lopen tot de start van het nieuwe inburgeringsstelsel in 2021.

Wethouder Maarten van Ooijen: “Uitgangspunt is en blijft dat in Utrecht iedereen vanaf dag één mee kan doen en in Utrecht niemand tussen wal en schip valt. Met investeren in activering vanaf de eerste dag en een doorgaande lijn van huisvesting en integratie.  We gaan de huidige groep inburgeraars daarnaast 3 jaar maatschappelijke begeleiding geven om zeker te stellen dat zij sociaal en maatschappelijk volwaardig mee kunnen doen en dat zij hun inburgering ook halen.”

Doorgaande lijn en leer-werktrajecten
De doorgaande lijn voor vluchtelingen is in 2016 ingezet met Plan Einstein in Overvecht. Dat principe wordt nu voortgezet en verder ontwikkeld op de nieuwe locatie van Plan Einstein aan de Joseph Haydnlaan. Daar zijn in oktober en november 2018 de eerste cursussen gestart.

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie
In de doorgaande lijn wordt vanaf dag één geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwkomers. Ook in het nieuwe inburgeringsstelstel (dat ingaat in 2021) is dit het uitgangspunt en wordt uitgegaan van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).  Utrecht werkt nu al samen met Vluchtelingenwerk en biedt nieuwkomers een brede intake. In een assessment worden taalniveau, opleiding, werkervaring, gezondheid, talenten en kwaliteiten getest en uitgevraagd. Dit resulteert in een persoonlijk plan van aanpak met afspraken over de persoonlijke ontwikkeling van de nieuwkomer.

Pilot leer-werk en verlenging maatschappelijke begeleiding
Utrecht biedt Utrechters met een taalachterstand vervolgens een extra aanbod met taal en ondersteuning, waarin ze Nederlands oefenen in praktijksituaties. De maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt verlengd naar 3 jaar (was 1,5 jaar) om ook de huidige groep in staat te stellen het inburgeringsexamen te halen en volwaardig Utrechter te worden.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht