Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 naar gemeenteraad voor besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 vastgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad, ter besluitvorming. Afgelopen zomer kon iedereen die dat wilde reageren op het concept van de Omgevingsvisie USP 2040. Aan de hand van de reacties heeft de gemeente de omgevingsvisie op een aantal punten aangepast.

Het Utrecht Science Park is van (inter)nationale betekenis door de bijzondere concentratie van kennis en innovatie. Ook wonen er ruim 2500 studenten. In de Omgevingsvisie USP 2040 staat welke ruimte er de komende 20 jaar is voor groei van wonen, werken, sporten, verblijven en recreëren, terwijl natuur en landschap worden versterkt. Nieuwe en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en goed openbaar vervoer zorgen dat het USP bereikbaar blijft voor iedereen. Ook zijn er verkeersmaatregelen nodig, zoals het afsluiten van de Leuvenlaan en Cambridgelaan voor doorgaand autoverkeer (knips) door het USP. Parkeren gebeurt in de toekomst hoofdzakelijk aan de rand van het gebied. Ambities om lokaal duurzame energie op te wekken hebben een plek gekregen in de visie.

Toekomstvisie

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) is blij met de omgevingsvisie: “We hebben hiermee een mooie toekomstvisie voor het Utrecht Science Park. Dat is een uniek deel van Utrecht, waar nog ruimte is voor ontwikkeling, maar dat moet wel in goede banen worden geleid. Deze omgevingsvisie is daarvoor het kader.”

Samenwerking, participatie en inspraak

De gemeente heeft deze omgevingsvisie gemaakt aan de hand van gesprekken met vele gebruikers en bewoners en in nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en de stichting Utrecht Science Park. Het participatietraject begon in september 2019 en bestond uit een online enquête en meerdere grote en kleine bijeenkomsten, eerst fysiek en later online. In de zomer van 2021 was de inspraakperiode. Er zijn 85 inspraakreacties binnengekomen, zowel van individuen als van groepen. De reacties gaan onder meer over verkeer en parkeren, een supermarkt en andere voorzieningen, sport, windmolens en zonnevelden, de effecten van hoogbouw, behoud van natuur en groen en de zoeklocatie voor het Ronald McDonald Huis.

Aanpassingen en verduidelijkingen

Naar aanleiding van de inspraakreacties heeft de gemeente de Omgevingsvisie en de plan-MER op meerdere punten aangepast of verduidelijkt. Het gaat onder meer om de volgende punten. In de reactienota staan alle inspraakreacties met het antwoord van de gemeente.

- Parkeerhubs voor het USP komen in het USP zelf; de zoeklocatie in de woonwijk Rijnsweerd staat er niet meer in.

- Vooralsnog komen er alleen knips voor autoverkeer in de Leuvenlaan en Cambridgelaan. Deze zijn nodig om meer ruimte voor de fietser en voetganger te maken én de bereikbaarheid van het USP te kunnen garanderen bij groei van de werkgelegenheid. De hoeveelheid verkeer in de woonwijk Rijnsweerd neemt hiermee nauwelijks toe. Over een knip in de Weg tot de Wetenschap en inrichting als fietsstraat valt pas later een besluit. De verkeerseffecten van die knip in de wijk Rijnsweerd zijn groter. Daarom moet deze worden afgewogen in relatie tot de ontwikkeling van het fietsverkeer.

- Voor het Ronald McDonald Huis is een voorkeurslocatie bekend: nabij de huidige locatie, hoogstwaarschijnlijk uit te werken als onderdeel van het beoogde nieuwe entreegebouw van het UMC Utrecht, op loopafstand van het Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hierover wordt vandaag ook meer bekend gemaakt.

- In de omgevingsvisie is sprake van een zoeklocatie voor één of twee windmolens. Naar aanleiding van de inspraakreacties staat er explicieter bij dat onderzoek naar gezondheidseffecten én maatregelen om hinder tot een minimum te beperken bij de verdere uitwerking en besluitvorming moeten worden meegenomen.

- Bij inpassing van zonnevelden in de weilanden rondom de bebouwing van het USP staat kleinschaligheid voorop en is het de uitdaging om landschappelijke kwaliteiten te behouden en versterken.

Het Utrecht Science Park

Utrecht Science Park is het grootste science park van Nederland: een innovatieve science community voor de versnelde ontwikkeling van een gezonde, duurzame samenleving. Op loopafstand van elkaar werken hier ruim 75.000 studenten, wetenschappers en medewerkers van gerenommeerde medische centra, kennisinstellingen en bedrijven intensief samen aan het ontwikkelen en toepassen van baanbrekende wetenschap en oplossingen op het gebied van gezondheidzorg, life sciences en duurzaamheid, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Hoe kan dit gebied, dat erg belangrijk is voor de stad en de regio, zich de komende jaren verder ontwikkelen? Daarover gaat de omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040, die deel uitmaakt van de Omgevingsvisie Utrecht.

Wat is een omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie USP 2040 is onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht, waarin al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving staat. De leefomgeving is de openbare ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en recreëren. Het gaat om de wijken en buurten, maar ook het winkelcentrum en het park. In de omgevingsvisie staat wat we willen verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. Toekomstige plannen en ontwikkelingen moeten passen binnen de omgevingsvisie.

Meer informatie

Op www.utrecht.nl/usp staat alle informatie over de Omgevingsvisie USP 2040 en de stukken die zijn aangeboden aan de gemeenteraad. Iedereen die een inspraakreactie heeft gegeven, krijgt een bericht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht