Beheer Inrichting Gebruik (BInG) Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte

Ontwerpen voor openbare ruimten moeten aan de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte voldoen. Op deze manier willen we de kwaliteit verbeteren en samenhang creëren tussen gebruik, inrichting en beheer van de openbare ruimte.

De gemeente controleert of uw ontwerp aan de kaders voldoet met de BinG-toets.
Lees de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (pdf, 3.8 MB).

De gemeenteraad stelde de Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte op 22 december 2016 vast. Hierin staan de inhoudelijke kaders om de regie op de openbare ruimte te verbeteren.

Verschillende regels voor openbare ruimte

In beleidsnota’s  staan de verschillende regels voor verschillende gebieden. Deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Welke beleidsregels waar gelden, staat in de kadernota . Deze vindt u op de kaart Hoofdstructuur Openbare Ruimte (pdf, 9 MB). Bijvoorbeeld het groenbeleid (bomenbeleid en groenstructuurplan) en het welstandsbeleid. Maar ook de structuurvisie ‘Utrecht en slimme routes’ en ‘slim regelen en slim bestemmen’.

3 kwaliteitsniveaus

De openbare ruimte in Utrecht is verdeeld in 3 kwaliteitsniveaus. Met elk een eigen niveau voor gebruik, inrichting en beheer:

 • Domstad
 • Domstad Bijzonder
 • Utrechtse Allure

Op de kaart de 3 Utrechtse kwaliteiten (pdf, 2.9 MB) ziet u op welk kwaliteitsniveau op welke plek geldt.

Bij het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte kijken we naar 5 principes:

 1. duurzaamheid
 2. klimaatbestendigheid
 3. gezonde verstedelijking
 4. goede toegankelijkheid
 5. meer en eerder aandacht voor de relatie tussen de bovengrond en ondergrond van Utrecht

Domstad

Kwaliteitsniveau Domstad is het basisniveau voor de openbare ruimte. Hier valt 85 procent van de openbare ruimte met een woon-, werkfunctie onder. Er geldt een standaardinrichting en basisonderhoudsniveau.

Domstad Bijzonder

Kwaliteitsniveau Domstad Bijzonder geldt voor lijnen  die een netwerk vormen van doorgaande (water)wegen en straten. En plekken met een bijzondere betekenis. Het zijn gebieden:

 • die veel gebruikt worden
 • met een bijzondere functie
 • met een historische identiteit

Hier mogen afwijkende materialen en bijzondere elementen gebruikt worden. Het is belangrijk dat er samenhang en herkenbaarheid is.

Utrechtse Allure

Kwaliteitsniveau Utrechtse Allure geldt voor gebieden die zeer bijzonder zijn en een unieke uitstraling hebben. Deze gebieden:

 • zijn (toekomstige) visitekaartjes van Utrecht
 • zijn van nationaal en internationaal belang
 • zijn onderling zeer verschillend
 • hebben uiteenlopende waarden in bijvoorbeeld gebruik en cultuurhistorische identiteit

De kwaliteit van de openbare ruimte van kwaliteitsniveau Utrechtse Allure is hoog. We stellen hoge eisen aan de uitstraling, functionaliteit en duurzaamheid. Hier moet de bestrating, het straatmeubilair en het groen aan voldoen. Deze gebieden hebben een unieke inrichting en een onderhoudsniveau dat daarbij past.

Welke kwaliteit geldt waar?

Door op deze kaart te klikken (pdf, 3.5 MB) ziet u waar de kwaliteiten Domstad, Domstad Bijzonder en Utrechtse Allure gelden. U kunt ook zien welk gemeentelijk beleid er is gebruikt om het kwaliteitsniveau te bepalen.

Resultaten onderzoek quickscan

In 2014 deden we onderzoek naar de kwaliteiten van de openbare ruimte in 99 buurten met het kwaliteitsniveau Domstad. Er werd gekeken naar gebruik, inrichting en beheer. De resultaten van deze ‘Quickscan’ worden gebruikt als:

 • basis voor de programmering
 • afwegingskader bij het bepalen van prioriteiten bij ingrepen
 • instrument om de kwaliteit van de openbare ruimte met kwaliteit Domstad te monitoren

Hoe verder?

We werken de hoofdkoers van de kadernota verder uit en nemen dit op in het Handboek Openbare Ruimte Utrecht. Zo wordt duidelijk:

 • wat het (gewenste) gebruik van het gebied is
 • hoe de inrichting eruit moet zien (paletten van materialen, principeprofielen, straatmeubilair)
 • wat de manier van beheer voor de drie kwaliteitsniveau zal zijn

Het Handboek is en blijft leidend. Als er afwijkingen noodzakelijk of gewenst zijn, dan adviseert en beslist de commissie BInG.

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030

E-mail

BInG@utrecht.nl