Bodem Bodemkwaliteit en bodemsanering

In 2020 moeten alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico's (spoedlocaties) zijn gesaneerd. Of moeten in ieder geval de risico’s beheerst zijn.

Dat staat in het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020. Het gaat om humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Om dit te kunnen doen, moesten eerst alle mogelijke gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend zijn. Ernstige bodemverontreiniging is als meer dan 25 m3 grond of meer dan 100 m3 grondwater vervuild is met een concentratie boven de zogenoemde interventiewaarde. We hebben hiervoor archieven, luchtfoto's, bestanden van de Kamer van Koophandel, milieuvergunningen en andere bronnen bekeken die kunnen wijzen op bodembedreigende activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld activiteiten van bedrijven, het dempen van sloten, plekken waar de grond is opgehoogd en puinverhardingen.

In 2005 is een eerste gemeentelijk (en landelijk) beeld van de bodemkwaliteit vastgelegd en de werkvoorraad voor onderzoek en sanering bepaald. Het gemeentelijk beeld van de bodemkwaliteit wordt voortdurend bijgehouden en aangepast.  Inzichten in verontreinigingen kunnen zo worden gedeeld met direct betrokkenen. Zo komen we tot een duurzaam beheer van de Nederlandse bodem. Overheden, projectontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen zo beter anticiperen op bodemverontreiniging.

Het resultaat

  • Duizenden locaties met bodembedreigende activiteiten, vaak in aanwijsbare gebieden in de stad (bijvoorbeeld langs de Vecht en het Merwedekanaal, in industriegebieden).
  • Door ons uitgevoerd verkennend onderzoek op de meest verdachte locaties.
  • Enkele honderden verontreinigde locaties, waarbij grote diepere grondwaterverontreinigingen met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen een belangrijke rol spelen.
  • Een lijst met spoedlocaties uit 2013, waarvan 23 locaties met risico’s voor de mens en 54 locaties met risico’s op verspreiding.


De spoedlocaties zijn beschreven en worden aangepakt in het gemeentelijke Bodemsaneringsprogramma. Dit programma geeft een overzicht van de locaties waar de gemeente dat jaar de bodem wil onderzoeken of saneren. Het bodemsaneringsprogramma helpt stedelijke ontwikkelingen en neemt milieuhygiënische risico's weg. Er kan echter in bijzondere gevallen aanleiding zijn om van het bodemsaneringsprogramma af te wijken.

In 2015 is het bodemsaneringsprogramma opgenomen in het Gebiedsplan voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Van veel locaties beheersen we met de hierin beschreven aanpak de risico’s.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl