Bodem Wettelijke procedures

Besluit Uniforme Saneringen

Minder regels, sneller saneren. Het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) is een landelijke regeling voor eenvoudige, gelijksoortige en kortlopende saneringen. Omdat het om simpele kleinschalige saneringen gaat, is er geen saneringsplan nodig maar is een melding voldoende. De procedure is hierdoor korter.

De 3 situaties zijn:

  • tijdelijk uitplaatsen (procedure 5 werkdagen of 5 weken)
  • immobiel (procedure 5 weken)
  • mobiel (procedure 5 weken)

Als uw bodemverontreiniging en sanering aan de voorwaarden voldoen, kunt u met deze regeling saneren. De voorwaarden staan beschreven in het besluit, de regeling en de handreiking, op de website van Rijkswaterstaat. Hier vindt u ook de meldingsformulieren en evaluatieformulieren, en u kunt er meer informatie lezen, bijvoorbeeld over het digitaal invullen van het formulier, nadat u bepaalde software gedownload hebt.

Doe een BUS-melding

Bodem, complexe sanering melden

Wilt of moet u werkzaamheden verrichten in de bodem volgens de Wet bodembescherming? Dan moet u bepaalde stappen ondernemen. In dit informatieschema (pdf, 40 kB) leest u welke stappen dit zijn. Dit schema is bedoeld voor professionele partijen. Bent u een particulier en wilt u saneren? Stuur dan een mail naar bodeminfo@utrecht.nl.

Als u wilt saneren moet u een saneringsplan aan de gemeente sturen. In dit plan omschrijft u hoe u wat en hoe wilt saneren. De gemeente beslist of het een goed plan is en omwonenden kunnen hun mening geven. Dit duurt ongeveer 15 weken.
Saneringsplannen of bodemonderzoeken worden beoordeeld op gemeentelijk initiatief of op verzoek van een derde partij. Dit gaat als volgt:

  • De aanvraag of melding komt binnen bij de gemeente.
  • Het besluit wordt digitaal gepubliceerd en omwonenden en belanghebbenden krijgen een brief.
  • Het besluit ligt 6 weken ter inzage waarbij er bezwaar gemaakt en beroep ingesteld kan worden. Reageert niemand binnen deze termijn? Dan is het besluit onherroepelijk en mag er gesaneerd worden.

Na een sanering stuurt u een verplicht evaluatieverslag over de uitgevoerde sanering aan de gemeente. Naast dit evaluatieverslag wordt in het geval van een achtergebleven restverontreiniging ook een nazorgplan meegestuurd. De goedkeuring van dit evaluatieverslag en het nazorgplan verloopt hetzelfde als bij een saneringsplan. Deze plannen kunt u tegelijkertijd indienen. Bij een evaluatieverslag duurt de procedure ongeveer 8 weken en bij een nazorgplan maximaal 6 maanden.

Bedrijfsterrein saneren

Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met ernstige bodemverontreiniging? Als u zich heeft aangemeld vóór 1 januari 2008 en bij de melding een bodemonderzoek heeft ingediend, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor subsidie van de overheid. De hoogte van de bijdrage is onder andere afhankelijk van uw betrokkenheid bij de oorzaak van de verontreiniging en/of van het moment waarop u het verontreinigde terrein verwierf. Door uw aanmelding kunt u ook na 1 januari 2008 een beroep blijven doen op de subsidieregeling.