Informatie en voorwaarden rioolaansluiting

Algemene Voorwaarden rioolaansluiting

Voor het aansluiten op de openbare riolering gelden in ieder geval de volgende algemene regels:

 • De aansluiting op de openbare riolering mag u niet zelf maken, tenzij de gemeente anders beslist. Dit geldt ook voor wijzigingen aan bestaande perceel aansluitleidingen.

Voor het aanbieden van een leiding voor aansluiting op de openbare riolering geldt altijd:

 • Het achterliggende leidingwerk voldoet aan het Bouwbesluit (NEN 3215)
 • De lozing(en) van afvalwater voldoen aan de Wet Milieubeheer en de, door de Rijksoverheid op de activiteit betrekking hebbende algemene lozingsregels.
 • De leidingsystemen voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater zijn gescheiden van elkaar uitgevoerd tot buiten het perceel, tenzij de gemeente anders beslist.
 • Aanbieden tot op 50 cm uit de kadastrale eigendomsgrens, tenzij de gemeente op grond van Bouwbesluit artikel 6.18 een ander punt aanwijst.
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding(en) wordt/worden bij de kadastrale eigendomsgrens uitgevoerd in PVC stijfheidsklasse SN8 (klasse 34).
 • Bij de afvoer van huishoudelijk afvalwater in de kleur roodbruin RAL 8023.
 • Bij de afvoer van hemelwater in de kleur grijs RAL 7037, tenzij de gemeente anders beslist.
 • Bij de afvoer van hemelwater in de kleur groen RAL 6024, alleen in Leidsche Rijn of tenzij de gemeente anders beslist.
 • Aanbieden met een diameter van tenminste 125 mm, tenzij de gemeente op grond van Bouwbesluit artikel 6.18 anders beslist.
 • De aanlegdiepte bedraagt 60 a 65 cm onder maaiveld (gronddekking op bovenkant buis) tenzij de gemeente op grond van Bouwbesluit artikel 6.18 anders beslist.
 • De op de openbare riolering aan te sluiten leiding wordt star aangeboden, en niet met flexibele aansluitstukken zoals slangen of polderexpansiestukken.
 • Nadat door de tijdelijke aard van de aansluiting deze niet meer nodig is, wordt deze voor rekening van rechthebbende aanvrager door de gemeente verwijderd of afgedopt.

Termijn voor aanleg en aansluiting riolering

Uw volledig ingevulde aanvraag voor een rioolaansluiting moet minstens 6 weken voordat begonnen wordt met de aanleg en aansluiting ingediend.
Deze termijn is nodig om (eventueel) noodzakelijke vooronderzoeken te verrichten en de werkzaamheden in te plannen.

Kosten voor aanleg en aansluiting riolering

De kosten voor aanleg en aansluiting komen voor rekening van rechthebbende aanvrager van de aansluiting(en)

Bij (grootschalige) nieuwbouwprojecten worden in exploitatieovereenkomsten of in gronduitgifte- en koopovereenkomsten de kosten van de aanleg van riolering en van riool aansluitleidingen verhaald op de exploitant  dan wel de erfpachter/koper.
U overlegt een afschrift van deze overeenkomst bij de aanvraag.

Wanneer er geen sprake is van een exploitatie-, gronduitgifte of koopovereenkomst dan sluit de gemeente met u een individuele overeenkomst af waarin de kosten voor de aanleg en aansluiting staan. Voor het sluiten van de overeenkomst krijgt u een offerte.
Nadat de aanleg en aansluiting zijn uitgevoerd ontvangt u een factuur.

Onder kosten voor aanleg en aansluiting riolering wordt verstaan:

Alle te maken kosten welke voor het realiseren van aansluitingen op de openbare riolering nodig zijn.

Hieronder behoren:

 • eventuele onderzoeks- en (her)ontwerpkosten
 • toeslagen
 • tijdelijke grondwaterverlagingen (bemalingen)
 • tijdelijke verkeersmaatregelen
 • herstel van tijdelijke of permanente verhardingen
 • de kosten voor het aanvragen van (al dan niet tijdelijke) overige toestemmingen
 • de kosten voor het verwijderen of afdoppen van (tijdelijke) riool aansluitleidingen

Begripsomschrijvingen

 • Perceel aansluitleiding: buiten het perceel gelegen leiding die de particuliere riolering vanaf de kadastrale eigendomsgrens verbindt met de openbare riolering.
 • Aansluitpunt: het punt, gelegen in de perceel aansluitleiding, waar de particuliere riolering aansluit op de perceel aansluitleiding van het openbaar riool. Dit punt ligt op of binnen 0,5 meter afstand van de kadastrale eigendomsgrens van het aan te sluiten perceel. Hiervoor worden de gegevens van het Kadaster aangehouden. Bij openbare drukriolering is dit het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput.
 • Particuliere riolering: alle riolering, als bedoeld in de bouwregelgeving, gelegen in particuliere grond tot en met de kadastrale eigendomsgrens.
 • Openbare riolering: het systeem voor de inzameling, transport of verwerking van afvalwater dat bij de gemeente of diens rechtspersoon in beheer is, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen, installaties van overeenkomstige aard en perceel aansluitleidingen.

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van riolering is verdeeld in 2 delen; een particulier deel en een openbaar deel.
De grens van deze 2 delen is gelijk aan het aansluitpunt.

De eigenaar of gebruiker van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de eigen riolering tot en met het aansluitpunt op de openbare riolering.
Onderhouds-, dan wel herstelwerkzaamheden aan het particuliere deel van de riolering tot en met het aansluitpunt zijn voor rekening van de eigenaar of gebruiker.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare riolering. Dit is inclusief perceel aansluitleiding tot aan het aansluitpunt. Het onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceel aansluitleiding wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente. Tenzij blijkt dat de betreffende onderhouds-, dan wel herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd omdat er sprake is van een onjuist gebruik van het particulier riool. In dit laatste geval komen de kosten voor rekening van de aanvrager of veroorzaker.

Definities riolering en rioolaansluiting Gemeente Utrecht versie 2016