Ondernemen Beleidsuitgangspunten opbreekvergunning

Beleidsuitgangspunten bij ondergrondse kabels / leidingen en opbrekingen

Kabels en leidingen met nutsfunctie

De volgende kabels en leidingen hebben een nutsfunctie tenzij duidelijk is dat ze geen publieke functie hebben: elektra, gas, water, stadsverwarming, CAI, telecom, riolering, OV en VRI.

Gedogen

De gemeente gedoogt kabels en leidingen met een nutsfunctie in de ondergrondse, openbare ruimte, en indien de ruimte er is, ook kabels en leidingen zonder nutsfunctie.

Om niet liggen

Kabels en leidingen met nutsfunctie liggen om niet.

KLIC

De aanvrager moet geregistreerd zijn als kabeleigenaar bij het KLIC regio West, tel. 0800 - 0080, en bij het Kadaster (als netbeheerder).

Bescherming openbare ruimte

Het opbreken van de openbare ruimte t.b.v. aanleg, onderhoud, vervanging, verlegging en/of verwijdering van ondergrondse kabels en leidingen leidt tot zo min mogelijk publieke overlast, vermindering van de veiligheid, vermindering van de bereikbaarheid, verstoring van de openbare orde en verstoring van de ondergrondse ordening.

M.b.t. enkele aspecten van de openbare ruimte geldt, in volgorde van maximale naar mindere bescherming:

  • soort gebied: rijksmonumenten (bijvoorbeeld: Zocherplantsoen, Wilhelminapark, begraafplaats Soestbergen), parken en plantsoenen (zie voor een overzicht www.utrecht.nl/parken) en archeologisch bodemarchief > binnenstad > parkmanagement-gebied > overig gebied
  • soort verharding: HOV > asfalt > open verhardingen, niet ouder dan 3 jaar > oudere open verhardingen 
  • soort groen: bomen met stamdiameter vanaf 40 cm (gemeten op 1,3 m + maaiveld (mv) > overige bomen > Stinzenplanten en andere bijzondere planten > heesters > overig groen. De keuze tussen openbreken van verharding of opengraven van groen wordt per tracé bekeken.

Duidelijke aanvragen

Bij vergunningaanvragen (niet-telecombedrijven) dan wel instemmingsverzoeken (telecombedrijven) mag geen onduidelijkheid bestaan over de vraag hoe het tracé loopt ten opzichte van de soorten verharding (inclusief onderscheid of het onder trottoir, fietspad of rijbaan gaat), en het aanwezige groen (met daarin de verticale projecties van boomkronen en heesters ingetekend).

Vooroverleg

Bij voorkeur worden aanvragen eerst in vooroverleg met de projectcoördinator nutsbedrijven (Stadswerken, afd. Uitvoering) besproken. Complexe aanvragen worden zonder vooroverleg niet in behandeling genomen. Een complexe aanvraag betreft b.v. een tracé van 1km of meer, een tracé door de binnenstad of door gebied met monumentale bomen en/of bomen met stamdoorsnede v.a. 40 cm (op 1,3 m + mv). Bij het vooroverleg worden de uitgangspunten voor vooroverleg aangehouden.

Proefsleuven

Als naar het oordeel van de projectcoördinator nutsbedrijven proefsleuven noodzakelijk zijn, kan een vergunning pas worden aangevraagd als deze proefsleuven vooraf zijn gegraven in aanwezigheid van de projectcoördinator nutsbedrijven. In ieder geval in de binnenstad (zie definitie hierna, onder binnenstad) en in geval van handholes zijn proefsleuven vooraf verplicht.

Voorschriften

Voor vergunningen gelden in ieder geval de algemene voorschriften voor opbrekingen; zo nodig worden aanvullende voorschriften opgenomen.

Vergunningen versus vereenvoudigde vergunningprocedure

Voor tracés van minder dan 25 m lengte (uitgezonderd gestuurde boringen, persingen en handholes) bestaat een vereenvoudigde vergunningprocedure.

Voorschriften voor calamiteiten

Calamiteiten zijn situaties waarin de veiligheid geen uitstel van de opbreking duldt. Afhandeling van calamiteiten worden gezien als vergunningen in de zin van de APV, c.q. als instemmingsbesluiten vanwege de Telecomverordening. Voor calamiteiten gelden op voorhand de algemene voorschriften voor opbrekingen.

Termijnen voor aanvraag

Daarnaast geldt dat meldingen uiterlijk 2 werkdagen voor uitvoering van het werk gedaan moeten worden, bij de projectcoördinator nutsbedrijven (zie algemene voorschriften voor opbrekingen), bij voorkeur per fax. Calamiteiten moeten uiterlijk 1 werkdag na herstel van de calamiteit gemeld worden bij de projectcoördinator nutsbedrijven.

Vorst

Bij vorst wordt niet opgebroken. De afhandeling van calamiteiten is hiervan uitgezonderd.

Binnenstad

In de binnenstad zijn grootschalige opbrekingen in de maanden juli, augustus en december en tijdens feest- en gedenkdagen in beginsel niet toegestaan. Onder de binnenstad wordt verstaan het gebied binnen de singels, incl. het groen aan de buitenzijde van deze singels.

Herstraten

De gemeente heeft het primaat van het definitief herstraten van opgebroken verharding en herstellen van opengelegd groen.

Herstel nieuwe verharding

Bij opbreken van open verharding die niet ouder is dan 3 jaar, wordt in beginsel herstel van band tot band in rekening gebracht.

Verwijderen buiten gebruik gestelde kabels en leidingen

Kabels en leidingen dienen zo snel mogelijk na buitengebruikstelling te worden verwijderd. In gevallen waarin de schade door verwijdering erger uitpakt dan het verwijderen, dit te beoordelen door de gemeente, mag deze infrastructuur blijven liggen tot zich een moment voordoet waarop de bedoelde schade niet meer van belang is. Tot dat moment blijft het nutsbedrijf eigenaar/beheerder en moet dat bedrijf de gegevens over ligging en gebruik bij blijven houden.

Hulp en contact Opbreekvergunning

Telefoon

14 030

WhatsApp voor ondernemers

logo van whatsapp 06 - 22 09 84 78
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

E-mail

kabels.en.leidingen@utrecht.nl

Bezoekadres

(alléén op afspraak)
Stadskantoor:
Stadsplateau 1
3521 AZ  Utrecht

Uw mening