Omgevingsmanagement

Oops, an error occurred! Code: 20230923054613dac2e645

Neem uw omgeving mee

Elk plan en elk project heeft een omgeving. Het voorbereiden en uitvoeren van projecten kan niet zonder de omgeving:

 • erbij te betrekken
 • te informeren
 • rekening te houden met hun belangen en wensen

Het betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat ze hun inbreng kunnen leveren, dat ze mee kunnen denken. En dit zorgt soms voor aanpassingen die het project beter maken.

Wat gebeurt er als u de omgeving niet op tijd meeneemt in het proces?

Dan laten betrokkenen hun onvrede tegenwoordig steeds sneller en breder zien, aan burgers, politiek en pers. Onder andere via sociale media. Het herstellen van de relaties met een ontevreden projectomgeving kost vaak veel moeite.

Meer over omgevingsmanagement op Platform Omgevingsmanagement

Starten met een initiatief

Zoek op tijd als ontwikkelaar of initiatiefnemer contact met ons over de kansen, mogelijkheden en mogelijke beperkingen voor uw plannen. Dan verloopt het hele proces van ontwikkeling tot uitvoering beter. Kijk voor meer informatie op utrecht.nl/stedelijkeontwikkeling.

Vroeg in het bouwproces informatie en advies bij ons vragen helpt vooral ook om de uitvoering van de werkzaamheden soepel te laten verlopen. Zo weet u:

 • welke ontwikkelingen er nog meer in een buurt of wijk spelen
 • welke specifieke zaken u rekening mee moet houden voor de locatie waar u wilt bouwen
 • wat eventuele zorgen van omwonenden zijn.

We werken met u samen om de buurt tijdens de bouw bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Hiervoor zetten we procesbegeleiders in.

Wat is procesbegeleiding?

Voor de start van de bouw bespreekt de procesbegeleider het Utrechts bouwveiligheidsplan (BLVC) (pdf) met de aannemer. Dit gebeurt samen met de bouwinspecteur.

De procesbegeleider:

 • is op de hoogte van de op het bouwproject ingediende zienswijzen.
 • kent de eventuele knelpunten van de locatie en omgeving en de bezwaren van omwonenden.
 • benadrukt het belang van het goed en tijdig informeren van omwonenden. Zijn contactgegevens gebruikt de aannemer in de communicatie naar de omgeving.
 • is het aanspreekpunt voor aannemer of initiatiefnemer en voor vragen en klachten van bewoners. Hij heeft dus een belangrijke functie in de communicatie van een bouwproject. Hij zorgt voor het uitzetten van vragen en opmerkingen en ondersteunt de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.

Uitleg over de wet

Vaak wordt een initiatief samen met de gemeente ontwikkeld. In de meeste gevallen betrekt de initiatiefnemer de omwonenden dan al in de planvorming. De procesbegeleider geeft dan uitleg over de wetgeving, zoals artikel 8 van het Bouwbesluit en de handhavingsmogelijkheden van de gemeente.

Aannemer eerste aanspreekpunt

Elke bouwer moet zich houden aan het Bouwbesluit. Hierin staan wettelijke voorschriften en normen en richtlijnen over onder andere bouwoverlast. Werkzaamheden worden zorgvuldig voorbereid en er worden maatregelen genomen om overlast te verminderen. Toch kunnen er tijdens de uitvoering situaties voorkomen waarin omwonenden toch nog overlast ervaren.

Vinden omwonenden dat de aannemer een klacht niet, of onvoldoende oppakt? Dan kunnen zij bij de procesbegeleider van het project terecht. Hij zorgt ervoor dat klachten voldoende worden afgehandeld. Als het nodig is, kan de bouwinspecteur handhavend optreden.

Acties per ontwikkelfase

Welke acties voert u in welke ontwikkelfase van het project uit? Dit staat in de checklist Utrechts Plan Proces hieronder.

Checklist omgevingsmanagement Utrechts Plan Proces

(Eindproduct startdocument)

Stakeholdersmanagement

 • Krachtenveldanalyse
 • Afsprakenoverzicht stakeholders
 • Strategisch relatiemanagement
 • Gebiedsafbakening
 • Start interne communicatie
 • PvA inspraak en participatie

Bestuurlijke besluitvorming omgeving

 • Besluitvormingsdossier
 • Bestuurlijke planning

Communicatie

 • Communicatie- en participatieplan (met mediastrategie)

BLVC

Vastgoed en grondverwerving

 • Grondposities, areaalgegevens, analyse grondeigendom en recht van opstal
 • Deelplan vastgoed en verwerving
 • Kostenraming vastgoed- en grondverwerving

Vergunningenbeheer

 • Bestemmingsplantoets

Claims

 • Inventarisatie mogelijke claims

(Eindproduct Programma van Eisen)

Stakeholdersmanagement

 • Krachtenveldanalyse
 • Afsprakenoverzicht stakeholders
 • Strategisch relatiemanagement
 • Klachtenoverzicht
 • Eisenoverzicht eindgebruikers

Bestuurlijke besluitvorming omgeving

 • Besluitvormingsdossier
 • Bestuurlijke planning
 • Inspraakprocedures

Communicatie

 • Communicatiekalender en -middelen
 • Communicatie- en participatieplan (met mediastrategie)
 • Uitvoering plan

BLVC

 • BLVC-notitie + raming
 • Aanmelden project bij kernteam
 • Bereikbaarheid
 • Behandeling project in kernteam
 • Bereikbaarheid

Vastgoed en grondverwerving

 • Overeenkomsten en koopaktes
 • Stukken voor gerechtelijke onteigening
 • Verwervingsplan
 • Kostenraming vastgoed- en grondverwerving

Vergunningenbeheer

 • Deelplan conditionering
 • Vergunningeninventarisatie
 • Wettelijke onderzoeken voor vergunningverlening binnen de WRO (bijv. archeologie, bodem, geluid, luchtkwaliteit)
 • Overige vergunnings- en ontheffingsaanvragen en –verleningen
 • Bestemmingsplan + procedures

Claims

 • Planschadeclaim
 • Nadeelcompensatieclaim
 • Voortgangsrapportage
 • Kosten/baten afweging beheersing claims

(Eindproduct definitief ontwerp)

Stakeholdersmanagement

 • Krachtenveldanalyse
 • Afsprakenoverzicht stakeholders
 • Strategisch relatiemanagement
 • Klachtenoverzicht
 • Eisenoverzicht eindgebruikers

Bestuurlijke besluitvorming omgeving

 • Besluitvormingsdossier
 • Inspraakprocedures

Communicatie

 • Communicatie- en participatieplan (met mediastrategie)
 • PvA uitvoeringscommunicatie + raming

BLVC

 • Definitief BLVC-plan

Vastgoed en grondverwerving

 • Voortgangsrapportages
 • Verwervingsplan
 • Onteigeningsplan

Vergunningenbeheer

 • Wettelijke onderzoeken voor vergunningverlening binnen de WRO (bijv. archeologie, bodem, geluid, luchtkwaliteit)
 • Overige vergunnings- en ontheffingsaanvragen en –verleningen

Claims

 • Planschadeclaim
 • Nadeelcompensatieclaim
 • Voortgangsrapportage
 • Juridisch dossier

(Technische voorbereiding)

Stakeholdersmanagement

 • Krachtenveldanalyse
 • Afsprakenoverzicht stakeholders
 • Strategisch relatiemanagement
 • Klachtenoverzicht

Bestuurlijke besluitvorming omgeving

 • Besluitvormingsdossier

Communicatie

 • Communicatiemiddelen + raming
 • Plan uitvoeringscommunicatie

BLVC

 • BLVC-detailplan
 • Draaiboek BLVC

Vastgoed en grondverwerving

 • Onteigeningsprocedure

Vergunningenbeheer

 • Overige vergunnings- en ontheffingsaanvragen en –verleningen

Claims

 • Nadeelcompensatieclaim
 • Juridisch dossier

(Technische voorbereiding)

Stakeholdersmanagement

 • Overdracht gebruiker

Bestuurlijke besluitvorming omgeving

 • Besluitvormingsdossier

Communicatie

BLVC

Vastgoed en grondverwerving

Vergunningenbeheer

Claims

 • Bouw- en heischadeclaim
 • Juridisch dossier

Boombescherming op bouwplaats

Tijdens de bouw en verbouw kan veel schade aan bomen ontstaan. Daarom is boombescherming belangrijk. Wanneer moet u een boom beschermen? Wat zijn de gevolgen zijn als u dat niet doet?
Lees meer over boombescherming

Hulp en contact Ondernemen

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur