Toegankelijkheid Toegankelijkheidsverklaring voor rijksoverheid

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Utrecht streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websiteutrecht.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website utrecht.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeente Utrecht is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

gemeente Utrecht verklaart dat de website utrecht.nl gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Zie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 03-02-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van gemeente Utrecht, Linda Voortman (wethouder).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website utrecht.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens gemeente Utrecht dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee][toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen
 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Strong-code in tekst.
  • Gevolg: Dubbele nadruk op tekst.
  • Alternatief: ---
  • Maatregel: Codes weggehaald.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-12-2019
 2. SC 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA]
  • Beschrijving: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.
  • Oorzaak: Autocomplete niet toegevoegd.
  • Gevolg: Gebruiker moet zelf alles invullen.
  • Alternatief: ---
  • Maatregel: Autocomplete toevoegen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 14-12-2020
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Kleur knoppen onvoldoende contrast.
  • Gevolg: Kleurenblinden zien geen focus.
  • Alternatief: ---
  • Maatregel: Kleuren aangepast op focus
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-12-2019
 4. SC 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA]
  • Beschrijving: De visuele weergave van componenten en grafische objecten heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.
  • Oorzaak: Randen invoervelden hebben te laag contrast met achtergrond.
  • Gevolg: Niet goed zichtbaar
  • Alternatief: ---
  • Maatregel: Kleur randen aangepast.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-12-2019
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Blok met skiplinks was verkeerd geplaatst.
  • Gevolg: Bij zoomen naar 200% met een resolutie van 1024x768 zijn op de sites geen skiplinks meer aanwezig.
  • Alternatief: ---
  • Maatregel: Blok met links verplaatsen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 16-12-2019
 6. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Bij het zoomen naar 200% met een resolutie van 1024x768 zijn het hamburgermenu en de zoekfunctie niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Gevolg: Bij het zoomen naar 200% met een resolutie van 1024x768 zijn het hamburgermenu en de zoekfunctie niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Alternatief: ---
  • Maatregel: Code mobiel menu aanpassen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 14-12-2020
 7. SC 3.3.1 - Fout identificatie [niveau A]
  • Beschrijving: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Verkeerde formulering foutmeldingen bij invullen formulieren: is nu instructie in plaats van foutmelding.
  • Gevolg: Gebruiker weet niet wat hij verkeerd heeft ingevuld.
  • Alternatief: ---
  • Maatregel: Teksten foutmeldingen aanpassen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 13-07-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/6.generiek/over-deze-website/toegankelijkheid-2019.pdf
  • onderzoeksdatum: 27-11-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel