Verkeersprojecten ’t Goylaan: verkeersonderzoek

‘t Goylaan heeft in 2016 een nieuwe inrichting gekregen. De straat is daardoor aantrekkelijker en groener geworden. Maar bewoners zijn bezorgd over de verkeersveiligheid, vooral bij het voorrangsplein op ‘t Goylaan.

Met omwonenden hebben we daarom afgesproken om de verkeerssituatie met camera’s te laten bekijken door een onafhankelijk bureau. Deze camera’s hebben in december 2018 2 weken de situatie gemonitord.

Het onderzoek laat zien dat de verkeerssituatie op het voorrangsplein ’t Goylaan niet voor alle gebruikers duidelijk is. Dat komt overeen met wat bewoners en weggebruikers ons vertellen.

Wat gaat de gemeente doen?

 • Zo snel mogelijk brengen we pijlen aan op de fietsoversteken en extra markering op het voorrangsplein. Hierdoor wordt het duidelijker dat het plein geen rotonde is. En ook dat er dus andere voorrangsregels gelden, bijvoorbeeld dat ’t Goylaan een voorrangsweg is. Op de afbeeldingen hieronder ziet u de extra markeringen.
 • We stellen het doseerlicht opnieuw in om onder meer de doorstroming van bussen te verbeteren. 
 • We willen het voorrangsplein aanpassen op basis van de aanbevelingen. Maar daar is meer tijd en onderzoek voor nodig.
 • We gaan ook aan de slag met de aanbeveling om plateaus aan te brengen op de fietsoversteken. Daardoor zijn auto’s gedwongen rustiger aan te doen.
 • Hetzelfde geldt voor de aanbevelingen over de drukte en doorstroming op ’t Goylaan.

Wat is eraan vooraf gegaan?

Op verschillende momenten is de nieuwe verkeerssituatie geëvalueerd. Hieronder kort op een rij:

 • De doorstroming van het verkeer op ’t Goylaan is meerdere keren gemeten. Lees in het rapport uit juni 2018 over de eindmeting welke effecten de nieuwe inrichting heeft op de doorstroming.
 • In juni 2017 hebben Royal Haskoning DHV en een verkeerspsycholoog gekeken hoe het verkeer zich in de praktijk gedraagt. Na deze dag heeft Royal Haskoning DHV opgeschreven wat zij van de nieuwe inrichting vond. Dit leest u in het rapport Verkeersveiligheidsaudit ’t Goylaan.
 • Begin 2017 hebben omwonenden en gebruikers hun ervaringen gedeeld in een bijeenkomst met de klankbordgroep en in een huiskamergesprek met actief betrokken. Ook kregen we reacties via e-mail.
 • Er is in december 2016 een evaluatieonderzoek uitgevoerd. 4.600 bewoners uit de wijken Hoograven, Lunetten, Tolsteeg en Rivierenwijk hebben een online enquête ingevuld. En er zijn interviews gehouden met onder andere leden van de klankbordgroep, Qbuzz, basisscholen en hulpdiensten. De uitkomsten leest u in het rapport van I&O Research van februari 2017.

Wat hebben we na de herinrichting al aangepast?

We hebben:

 • het middeneiland, de verlichting en bebording op het voorrangsplein aangepast
 • zwerfkeien neergelegd
 • de verkeerslichten beter ingeregeld
 • zebrapaden aangelegd om voorrang voor voetgangers te regelen
 • enkele maatregelen genomen om de doorstroming van het busverkeer te verbeteren, waaronder het langer maken van het rechtsafvak op de zuidelijke afrit van de Waterlinieweg
 • 2 parkeerplekken aan het voorrangsplein opgeheven, zodat er voor automobilisten meer zicht is op de fietsers wat de verkeersveiligheid bevordert

Waarom is ’t Goylaan opnieuw ingericht?

In 2016 hebben we 't Goylaan opnieuw ingericht om een aantrekkelijkere, groenere straat te maken. Waar het gemakkelijker is om over te steken. Er is meer ruimte gekomen voor fietsers en voetgangers en minder voor auto’s. Ook zijn de verkeerslichten beter afgesteld. De herinrichting is onderdeel van het mobiliteitsplan. Door de uitvoering van de maatregelen uit dit plan houden we uw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar.

Hulp en contact verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

Uw mening