Reageren op een vergunningaanvraag

In veel gevallen kunt u uw mening geven over de aanvraag van een vergunning. Of bezwaar maken tegen het besluit dat de gemeente over de aanvraag heeft genomen.

In de bekendmaking staat of en hoe u kunt reageren. Daar staat ook bij binnen hoeveel weken u dit moet doen. U kunt dan:

  • reageren per e-mail (uw mening geven bij een plan met de normale aanpak)
  • uw zienswijze doorgeven (uw mening geven bij een plan met de uitgebreide aanpak)
  • bezwaar maken (tegen een genomen besluit)

Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 aanpakken: normaal ('reguliere procedure') en uitgebreid ('uitgebreide procedure'). Bij de normale aanpak gaat het om eenvoudige aanvragen. De gemeente neemt dan meestal binnen 8 weken een besluit. De uitgebreide aanpak geldt in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij grote afwijkingen van het bestemmingsplan. Een besluit van de gemeente kan dan 6 maanden of zelfs iets langer duren.

Reageren per e-mail (op aanvraag met normale aanpak)

Volgt een aanvraag de normale aanpak ('reguliere procedure')? Dan kunt u direct na bekendmaking van de aanvraag een reactie geven per e-mail.

U kunt reageren door een e-mail te sturen naar vooroverleg@utrecht.nl.

Heeft iemand een aanvraag voor een vergunning gedaan die klopt met het bestemmingsplan en de 'eisen van welstand' en die technisch in orde is? Dan zal de gemeente de vergunning normaal gesproken geven. Bent u tegen een besluit dat net genomen is, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Lees verderop hoe u dit kunt doen.

Zienswijze doorgeven (op aanvraag met uitgebreide aanpak)

Heeft iemand een omgevingsvergunning aangevraagd waarvoor wij de uitgebreide aanpak moeten volgen? Dan zal de gemeente een 'ontwerpbesluit' nemen. Dat is een voorlopig besluit: het kan nog veranderen.

Dit betekent dat u kunt reageren vóórdat we een blijvend besluit nemen. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u namelijk een 'zienswijze' doorgeven. Dat betekent dat u uw mening over het ontwerpbesluit geeft. In uw zienswijze legt u uit waarom u voor of tegen het geven van de vergunning bent, of voor of tegen het ontwerpbesluit.

Geef uw zienswijze door

De gemeente bekijkt de voor- en nadelen van de uitvoering van het besluit. Maar ook de voor- en nadelen van wat in de binnengekomen zienswijzen staat. Daarbij telt ook mee wat belangrijk is voor de mensen die ermee te maken hebben. Bij het nemen van het uiteindelijke besluit kijkt de gemeente goed naar al deze kanten van het plan. Of een zienswijze echt leidt tot een ander besluit, is niet van tevoren te zeggen.

Bezwaar maken (tegen besluit)

In veel bekendmakingen staat dat u bezwaar kunt maken tegen een besluit. In uw bezwaar laat u weten waarom u tegen het besluit bent.

Gaat het om een omgevingsvergunning waarvoor wij de normale aanpak ('reguliere procedure') hebben gevolgd? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar maken.

Geef uw bezwaar door

Gaat het om een omgevingsvergunning waarvoor wij de uitgebreide aanpak hebben gevolgd? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit in beroep gaan bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen