Bouwprojecten Lombokplein: herinrichting Westplein en Graadt van Roggenweg

Het Westplein is nu nog een plek waar veel auto’s, asfalt, fietsen en fietsklemmen zijn. Maar over enkele jaren is deze plek helemaal opnieuw ingericht. Dan kunt u er wonen en genieten van water en groen. Dit nieuw ingerichte deel van de stad noemen we voorlopig het Lombokplein. Het herinrichten en verleggen van de Graadt van Roggenweg hoort ook bij het project.

Wat komt er?

Het Westplein is een zeer druk verkeersplein. De komende jaren willen we hier een stukje stad maken, met:

 • 2 woongebouwen, een op de Kop van Lombok en een aan de Leidseweg, voor in totaal ongeveer 350 tot 400 woningen.
 • Nieuwe bebouwing bij het NH-hotel aan de Leidseweg voor uitbreiding van het hotel en ateliers en kleinschalige kantoorunits voor lokale ondernemers.
 • Een bevaarbare en doorgetrokken Leidse Rijn.
 • Een park aan het water van de Leidse Rijn.
 • 2 semi-openbare tuinen tussen de nieuwe gebouwen aan de Leidseweg.
 • Een snelle fietsroute langs de Leidse Rijn naar de binnenstad en het Centraal Station.
 • Een stadsstraat in plaats van het huidige verkeersplein.

Verkeersstudie noordwestelijk Utrecht

We willen het Westplein prettiger, beter over te steken, verkeersveiliger en groener maken. Hiervoor moet het autoverkeer hier flink minder worden. Daarom heeft de gemeente een verkeersstudie gedaan waarbij er verschillende scenario’s zijn onderzocht. Dit onderzoek gaat ook over verbetering van de Amsterdamsestraatweg en de straten tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug (Westelijke Stadsboulevard). De gemeente heeft nog geen keuze gemaakt of en welke onderzochte maatregelen we gaan uitvoeren. Begin 2020 doen we samen met betrokkenen verder onderzoek naar de effecten van de scenario’s.

Meer informatie over het verkeersonderzoek

Gevolgen verkeersonderzoek voor het Lombokplein

De resultaten van de verkeersstudie vormen een belangrijke onderbouwing voor het project Lombokplein. Pas als het voorstel voor verkeerscirculatie in het noordwestelijke deel van de stad klaar is ,kunnen we het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein presenteren. We organiseren dan ook een bijeenkomst voor bewoners en andere belanghebbenden.

Onderzoek ander reisgedrag

Ook doen we op dit moment onderzoek onder automobilisten die over het Westplein rijden. Dit onderzoek moet inzicht geven of deze automobilisten op een andere manier willen en kunnen reizen, en welke maatregelen we kunnen nemen om het autoverkeer op Westplein te verminderen. Het gaat bij dit onderzoek niet om fysieke verkeersmaatregelen, maar om gedragsverandering. De uitkomsten van dit onderzoek zijn naar verwachting begin 2020 gereed en worden nog toegevoegd aan het concept Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein.

Hoofdlijnen van de plannen in de omgevingsvisie

In de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein staan de hoofdlijnen van de plannen.

Bekijk de omgevingsvisie en de bijhorende documenten

Er komen ongeveer 150 minder woningen dan in de omgevingsvisie staat vermeld, zodat er meer ruimte is voor groen.

Programma van eisen en functioneel ontwerp

De omgevingsvisie werken we verder uit in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en een Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de openbare ruimte (IPvE/FO). We presenteren deze plannen zodra het voorstel voor verkeerscirculatie in het noordwestelijke deel van de stad klaar is. U hebt er dan ook inspraak op.

In een SPvE en IPvE/FO staat onder andere:

 • Hoeveel woningen er gebouwd worden en hoeveel huur- en/of koopwoningen dit zijn.
 • Hoe het parkeren voor auto’s en fietsen wordt geregeld.
 • Hoeveel ruimte de verschillende functies – zoals wonen, werken en groen – krijgen.
 • Wat de eisen zijn voor de inrichting van de openbare ruimte, zoals de breedte van trottoirs, fietspaden, waar er groen komt en waar verharding.
 • Eisen aan bruggen.
 • Eisen op gebied van diervriendelijk bouwen, duurzaamheid, energie, etcetera.

Stadsstraat en kruising fietsroute

Bij het opnieuw inrichten van het Westplein leggen we een zogeheten stadsstraat aan. De stadsstraat is een normale, maar wel drukke straat met 2 rijbanen waar je 30 km per uur mag rijden. Hiervoor maken we een deel van de Graadt van Roggenweg smaller tot 2 rijbanen en verleggen we de weg om het NH hotel heen. Via deze straat kan het autoverkeer straks van en naar de binnenstad rijden.

Bij de Leidseweg/Van Sijpesteijnkade kruist de stadsstraat de drukke fietsroute van de Leidseweg. In het voorjaar 2018 hebben we samen met betrokken partijen (Klépierre, Centrummanagement, fietsersbond, bewoners, eigenaar NH Hotel) gekeken of dit een gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruising moet worden. Beide mogelijkheden werken we verder uit als onderdeel van het Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) Lombokplein.

Over de keuzes die de gemeente voor het verkeer maakt leest u meer in het verkeersbeleid.

Lombokpark

Er komt een park aan de noordkant van de Leidse Rijn. Het park krijgt een paviljoen en een vlonder aan het water. Het water van de Leidse Rijn gaat voor een deel het park in.
Aan de andere kant van het water komen 2 openbaar toegankelijke tuinen, als onderdeel van de nieuwe bebouwing.

Lees meer in de Stedenbouwkundige uitwerking Amendement van Lombokplein naar Lombokpark (pdf, 8 MB).

Tijdelijke invulling Westplein

Het duurt nog een paar jaar voordat de eerste schop de grond in gaat. Tot die tijd maken allerlei activiteiten vanuit de buurt het Westplein groener en leuker. Een voorbeeld is de oude treinwagon van bewonerscollectief Stichting Perron West, die nu gebruikt wordt als ontmoetingsruimte en vergaderlocatie. Informatie over activiteiten en huren van de ruimte vindt u op www.perronwest.nl.

Lombokplein maken we samen

Bewoners en andere belanghebbenden betrekken we bij het ontwerpen en inrichten van het nieuwe woon- en werkgebied Lombokplein.

 • We hebben op 5 april 2018 ideeën en wensen opgehaald over het groen voor het Lombokplein. Er is toen een plan gemaakt om aan de noordkant van de Leidse Rijn een park te maken op de plek waar eerst een plein zou komen: het Lombokpark. Aan de andere kant van het water komen 2 (semi-)openbaar toegankelijke tuinen, als onderdeel van de nieuwe bebouwing. Tijdens een vervolgsessie in november 2018 is er getekend en gediscussieerd over het ontwerp van het Lombokpark. De ideeën die we meenemen in het (concept)ontwerp zijn:
  • Het water wordt het park ingetrokken.
  • Er komt een vlonder, waardoor er meer plekken zijn om aan het water te zitten.
  • Het paviljoen krijgt daarom een plek aan de andere kant van het water, zodat er zoveel mogelijk open ruimte bij de waterkant ontstaat
  • Ook het advies om het Voorlopig Ontwerp voor het park niet al in 2019 te maken samen met omwonenden, maar dichter tegen de realisatie van het park, nemen we over.
 • We hebben samen met betrokken partijen (Klépierre, Centrummanagement, fietsersbond, bewoners, eigenaar NH Hotel) bekeken of de kruising stadsstraat-fietsroute Leidseweg gelijkvloers of ongelijkvloers  moet worden. Besloten is om beide mogelijkheden verder uit te werken als onderdeel van het SPvE en IPvE/FO.
 • Bewoners van de Graadt van Roggenweg konden in oktober 2018 hun wensen aangeven voor de herinrichting van hun straat als de ventweg komt te vervallen. De reacties hebben we verwerkt in een proefontwerp, dat we tijdens een vervolgsessie op 13 december met de betrokken bewoners hebben besproken. Op 13 december 2018 zijn we als gemeente naar bewoners toegegaan om het proef-ontwerp voor de Graadt van Roggenweg te bespreken tijdens een ‘portiek-inloop’. Op basis van deze gesprekken hebben we een paar aanpassingen gedaan, onder andere:
  • Op het deel tussen de Sowetobrug en de Koningsbergerstraat komt  een fietsstraat waar ook auto’s mogen rijden en kunnen parkeren (in plaats van alleen een fietspad).
  • Op de stoep tussen de Koningsbergerstraat en het Leidsepoort gebouw komt extra groen.
  • Ook werken we de bereikbaarheid van taxi’s verder uit, die anders wordt vanwege het vervallen van de ventweg.
 • Tijdens een sessie in november 2018 konden betrokkenen meedenken over het programma van de toekomstige bebouwing. Deelnemers van de sessie reageerden positief op de gepresenteerde plannen van de gemeente. Zij waardeerden met name de kleinschaligheid van zowel de voorzieningen als de uitstraling van de gebouwen:
  • Er komt in de nieuwe woongebouwen een divers woonprogramma voor zowel studenten, starters en senioren in verschillende prijsklassen (huur) en een klein percentage koop. 
  • Er is plek is voor uitbreiding van het NH Hotel met kamers en een (openbaar) restaurant, en voor ateliers en kleinschalige kantoren voor lokale ondernemers.
  • Op de begane grond van het woongebouw op het Westplein (kop van Lombok) is ruimte voor kleinschalige dienstverlening en horeca.

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief Lombokplein

Planning

Wat gebeurt wanneer?
wanneerwat
2020Inspraak tegelijk met consultatie over verkeersmaatregelen in noordwestelijk Utrecht. U kunt dan reageren op het concept Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO).
 Na de inspraakperiode wordt het PvE/FO eventueel aangepast op basis van de inspraakreacties. Daarna worden de plannen ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze besluitvorming kan niet los gezien worden van de besluitvorming over de verkeersmaatregelen in noordwestelijk Utrecht.
 Na besluitvorming over de verkeersmaatregelen en het PvE/FO Lombokplein wordt het bestemmingsplan opgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Ook wordt het Functioneel Ontwerp voor de openbare ruimte verder uitgewerkt in een Voorlopig en Definitief Ontwerp.

Wat is er al gedaan?

 • In maart 2019 opende Perron West een tijdelijke ontmoetingsplek voor de buurt in een opgeknapte treinwagon.
 • Op 20 september 2018 is de is de gemeenteraad akkoord gegaan om het plan voor het Lombokpark verder uit te werken en is de omgevingsvisiekaart Lombokplein (zie pagina 8) (pdf, 8,1 MB) aangepast.
 • Van april tot en met december 2018 was de participatie over de onderwerpen wonen en leven, doortrekken Leidse Rijn en inrichten van de bruggen, inrichten openbare ruimte, kruising stadsstraat-fietsroute, inrichten stadsstraat,  vergroenen van de Graadt van Roggenweg, het Lombokpark en het programma van de nieuwe bouwblokken.
 • In Juli 2018 hebben we  de helft van de tijdelijke fietsenstalling op het Westplein verwijderd om plaats te maken voor tijdelijke initiatieven.
 • In december 2017 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein vastgesteld.

Hulp en contact Beurskwartier en Lombokplein

Telefoon

14 030

E-mail

lombokplein@utrecht.nl

Uw mening