Herstel werven Hoe herstellen we de werven, werfkelders en wegkelders?

We hebben een nieuwe aanpak om stap voor stap een nieuw plan te maken voor het behoud en beheer van het wervengebied.

 • Tussen april 2020 tot in de eerste helft van 2021 onderzoeken we het wervengebied.
 • We bekijken ook het project wal- en kluismuren opnieuw.
 • Daarna kunnen we de werven en kelders weer in goede staat herstellen.
 • We werken samen met bewoners.

Dit plan van aanpak is er omdat het werk veel risico’s en eigenaren heeft. Daarom kijken we nu breder naar de staat van de muren, de kelders en het verkeer in het wervengebied. We bekijken de samenhang van dit alles.

Interventieteam

We hebben een interventieteam. Dat neemt besluiten en maatregelen voor situaties waar snel actie voor nodig is. Bijvoorbeeld bij onveilige situaties en aantasting van het erfgoed.

Verbeteren werven

Daarnaast werken we aan het verbeteren van de Utrechtse werven. Daar valt onder:

 • inzicht in wat ervoor zorgt dat de Utrechtse wal- en kluismuren, weg- en werfkelders achteruitgaan
 • wat het beste werkt bij het herstellen van de kelders en muren, en wie hierbij wat moet doen.

Het gaat over de wal- en kluismuren, gevels, kelders, bruggen aan de waterlopen en werven binnen de singels. Daaronder valt onder meer het beheer en gebruik van de weg, het water, de muren, kelders, gebouwen, ondergrondse infrastructuur en bomen. Ook horen de middeleeuwse wegkelders binnen de singels hier bij.

Onderzoek

Onderzoeken moeten onder andere inzicht geven in:

 • de technische staat van de kelders en de wal- en kluismuren; hoe worden ze slechter, wat is het draagvermogen, wat de invloed van zwaar verkeer en de bomen en wat moeten we doen om ze weer op orde te krijgen?
 • de samenhang van de muren met bijvoorbeeld de kelders en de bomen in het wervengebied
 • wie eigenaar is van welk deel, en welke verantwoordelijkheden daarbij horen.

Planning en besluitvorming

Aan de hand van de onderzoeken komt er halverwege 2021 een gewijzigde aanpak. Daarin staat een samenhangende aanpak voor de periode daarna. De aanpak wordt voorgefinancierd uit het project wal- en kluismuren. Het college heeft het plan van aanpak vastgesteld en het plan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Resultaten aslastonderzoek gemeentelijk wagenpark

We hebben de aslast van onze afvalinzamel- en reinigingsvoertuigen onderzocht. De invloed van het zware verkeer dat in de binnenstad rijdt en het draagvermogen van de kelders zijn 1 van de aandachtspunten binnen de aanpak. Uit het onderzoek komt naar voren dat 2 typen inzamel- en reinigingsvoertuigen de toegestane aslast van 2 ton overschrijden. We passen daarom de manier van afvalinzameling en reiniging aan.

Andere werkwijze vanaf 18 mei

 • We halen het afval in de binnenstad op met voertuigen die een lagere aslast hebben dan 2 ton. Zo blijven we het afval ophalen van ongeveer 2.600 huishoudens en 360 ondernemers. 
 • Uitzondering: ongeveer 40 ondernemers die gebruikmaken van rolcontainers. De andere voertuigen kunnen de grote rolcontainers voor bedrijfsafval niet legen. Daarom halen we deze containers eerst handmatig op. Daarna legen we ze op een straat waar een hogere aslast mogelijk is.
 • We zetten lichtere wagens in voor het schoonhouden van het wervengebied.

Deze aanpassingen gelden voor een korte termijn. Utrecht streeft naar volledig uitstootvrij transport in de binnenstad. We vervangen daarom in 2020 een deel van het wagenpark met schonere en lichtere voertuigen.

Hulp en contact Herstel werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl