Bouwprojecten Jan van Galen en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Zomer 2023

Op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg willen we nieuwe woningen bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit 1964 en zijn verouderd en toe aan vervanging. Opknappen van deze gebouwen bleek niet rendabel en duurzaam.

Waarom gaan we dit doen?

Utrecht is in ontwikkeling. De stad groeit naar circa 430.000 inwoners rond 2040. Dit zal het aanzien en het gebruik van de stad sterk veranderen. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 staat dat we deze groei gaan opvangen door te verdichten in de stad en in te zetten op gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling. Ook zetten we in op een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Menging van verschillende woonvormen ( zoals huur-koop,  prijsklassen) is hierbij belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen mee groeien met de groei en verandering van de stad.

Wat gaan we doen?

We zitten in een eerste fase van de ontwikkeling. Het gaat om de voorgenomen nieuwe ontwikkeling (sloop/nieuwbouw).

Wat komt er?

Als richtinggevend programma denken we aan:

  • ongeveer 104 (huur) appartementen waarvan 40 sociale huur
  • een (discount) supermarkt van ongeveer 1.800 m² oppervlakte
  • (2 tot 5) dagwinkels van samen 390 tot 740 m² oppervlakte
  • een parkeergarage onder de gebouwen met 95 of 120 parkeerplaatsen
  • opnieuw inrichten van openbare ruimte.

We verwachten dat de supermarkt vooral klanten zal aantrekken uit de buurten Voordorp, Voorveldsepolder, Tuindorp Oost en de Zeeheldenbuurt. Er zullen minder klanten komen uit de buurten Tuindorp West, Tuinwijk Oost en West, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Vogelenbuurt en Lauwerecht. Dit programma staat nog niet vast. Tijdens de planuitwerking kan blijken dat dit programma (deels) niet haalbaar is door een afweging van alle belangen die spelen.

Hoe ziet het er nu uit?

  • 2 woongebouwen met winkelruimte op de begane grond
  • 40 (sociale) huurwoningen en 8 winkelruimten
  • In totaal hebben de gebouwen nu 818 m² oppervlakte
  • Plus een even zo grote kelderruimte voor opslag
  • Openbare parkeerplaats met groen en een omheinde speeltuin

Waar staan we nu?

Op 15 december 2021 zijn er door de initiatiefnemer 2 online informatiemomenten voor de buurt georganiseerd. De initiatiefnemer heeft alle vragen bij elkaar gebracht en hier en daar een vergelijkbare vraag samengevoegd. De komende periode gaan we met de initiatiefnemer aan de slag met het beantwoorden van deze vragen. U kunt eind januari een reactie verwachten.

Bekijk de verslagen, presentatie die ingaat op ambities, uitgangspunten en onderzoeken én de veelgestelde vragen op de website van de initiatiefnemer

Commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Vastgoed

Op donderdag 14 oktober 2021 was het project onderwerp van gesprek in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Vastgoed. Bekijk de agendapunten. Ook zijn er voor deze vergadering een aantal onderzoeken in te zien. Bekijk de raadsbrief en de onderzoeken.

Meer tijd nodig voor de plannen

Het uitwerken van de plannen vraagt meer tijd. We dachten eerst eind oktober naar de buurt te kunnen, maar dit wordt eind november/ begin december. De ontwikkelaar wil de volgende stap in het proces goed voorbereiden, zodat ze ook haalbare plannen kunnen laten zien. En ze hierover een gesprek kunnen voeren. We verwachten u voor het einde van het jaar te kunnen bijpraten. We nodigen u op tijd uit voor deze buurtpresentatie.

Onderzoek voor aangepast ontwerp

Bewoners hebben zorgen geuit over de omvang en aard van de supermarkt en alle extra verkeersbewegingen. Daarom doen we extra onderzoek naar de mogelijkheden voor een buurtsuper. Daarnaast kijken we ook naar de toekomstige verkeerssituatie. We werken nog aan de definitieve onderzoeksrapporten. Zijn die klaar? Dan gaan we graag met de buurt in gesprek over de verschillende mogelijkheden voor de invulling van de begane grond. De reacties nemen we mee bij de verdere uitwerking van het ontwerp.

Eerder hebben we aangegeven dat we eind mei/begin juni 2021 het schetsplan zouden kunnen presenteren. We hebben toch meer tijd nodig. We verwachten nu dat we in het najaar 2021 de mogelijkheden kunnen presenteren aan bewoners.

Uitkomsten buurtgesprekken over het ontwerp

In november/december 2020 heeft de architect via open gesprekken ideeën uit de buurt opgehaald. Ruim 50 mensen hebben hun zorgen geuit en tips gegeven. Ook heeft buurtvereniging Ezelsdijk een enquête (vragenlijst) opgesteld die door 140 mensen uit de buurt is ingevuld. De belangrijkste zorgpunten zijn vrees voor meer verkeer door een nieuwe supermarkt, de grootte van de supermarkt en het type (discount), de verkeersveiligheid en het grote aantal woningen.

Raadsvragen

In maart 2021 hebben enkele raadsleden ook vragen gesteld aan het college, onder andere over de geuite zorgen door de buurt. Bekijk de vragen en antwoorden op iBabs Online

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (wensen en eisen plan)

Na het ontwerp komen we met wensen en eisen voor het plan. Wij geven dan aan waar het project allemaal aan moet voldoen. Dit staat allemaal in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. U kunt de wensen en eisen samen met het aangepaste ontwerp bekijken en hierop reageren. Hiervoor hebt u 6 weken de tijd. In deze 6 weken geeft de ontwikkelaar ook een presentatie voor mensen uit de buurt. We verwachten dat dit begin 2022 zal plaatsvinden.

De reacties verwerken we in de wensen en eisen voor het plan. Wij geven ook antwoorden op deze reacties en samen met de aangepaste wensen en eisen gaat het naar de gemeenteraad. Die mag hier uiteindelijk over beslissen. Daarna delen we de antwoorden met de mensen uit de buurt, ergens rond de zomer 2022.

Nieuw bestemmingsplan

Na het vaststellen van de wensen en eisen beginnen we met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. De buurt kan reageren op dit nieuwe bestemmingsplan. We verwachten dat dit eind 2022 is. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Het is dan nog mogelijk om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
November/december 2021Brede buurtbijeenkomst, waarin de initiatiefnemer laat zien hoe eerdere reacties zijn verwerkt en presentatie van de scenario’s, waarin de onderzoeken zijn verwerkt.
1e kwartaal 2022Bestuurlijke keuzes scenario’s en richting bepalen
1e kwartaal 2022Brede buurtbijeenkomst waarin teruggekoppeld wordt wat de bestuurlijke keuze wordt, aan de hand van de geleverde input van de buurt; tussentijds informeren van de raad.
2e kwartaalVerdere uitwerking SPvE aan de hand van de geleverde input van de buurt en vrijgave van concept SPvE voor consultatie. In de periode van consultatie brede buurtbijeenkomst.
3e kwartaal 2022Vaststellen SPvE door de raad. 3e kwartaal 2022 Opstellen van bestemmingsplan na vaststelling SPvE.
4e kwartaal 2022Bekijken en reageren op bestemmingsplan (bezwaar en beroep mogelijk).
4e kwartaal 2023Vaststelling van het bestemmingsplan door de raad.
4e kwartaal 2023Bezwaar en beroepstermijn bestemmingsplan.

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl