Leidsche Rijn Bewonersinitiatief en projecten Bernstein- en Musicalkade

Naar aanleiding van een initiatief van bewoners die meer groen wilden in de omgeving van de Bernsteinkade en Musicalkade, is er een totaalontwerp Vergroenen kades voor uw buurt gemaakt. Dit is in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers, een stadsecoloog, een verkeerskundige, een stedenbouwkundige en een landschapsontwerper gedaan. Eind 2019 is hier een bewonersavond over georganiseerd. Reacties van toen zijn zo goed mogelijk verwerkt.

Half maart hebt u een wijkbericht ontvangen over de voortgang van de projecten. Een informatieavond is nu niet mogelijk vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. We willen graag dit voorjaar nog starten met het planten van groen. Daarom kon u van 1 tot en met 8 april 2020 digitaal reageren op de nieuwe plannen.

Vervolgstappen

We verzamelen en beoordelen nu alle reacties en verwerken deze in een nieuw ontwerp. Bij het bepalen van het draagvlak wegen de reacties van bewoners die uitkijken op de Leonard Bernstein- en, Musicalkade zwaarder dan de mensen die verder weg wonen. Dit zijn de adressen Bernstein- en Musicalkade, C.  Porterstraat 2, H. Banninkstraat 4 t/m 18, J Bockstraat 21 – 23 en F Loewestraat 29 – 31.
We informeren iedereen over de uitkomst via een wijkbericht, met een toelichting waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Het definitieve ontwerp voeren we in stappen uit en waarschijnlijk verspreid over meerdere jaren. Er is mogelijk niet genoeg budget om alles (tegelijk) uit te voeren. Samen met de initiatiefnemers zoeken we naar oplossingen. U kunt ook een bijdrage leveren in de vorm van geld, kennis of advies of beheer van onderdelen. Meer hierover vindt u op www.utrecht.nl/initiatief 

Achtergrond

In het voorjaar 2019 dienden initiatiefnemers, ondersteund door 30 omwonenden van de Bernstein- en Musicalkade, een plan in bij het Initiatievenfonds van de gemeente om de kades te vergroenen. Ook kreeg de gemeente verzoeken om de verkeerssituatie op de Bernsteinkade duidelijker te maken. In het najaar 2019 organiseerde de gemeente met de initiatiefnemers een informatiebijeenkomst. Reacties die we op deze avond van bewoners hebben gekregen, zijn verwerkt in het nieuwe ontwerp. Op deze bijeenkomst bleek in elk geval dat er veel steun is voor het extra groen op de kades en de komst van een hellingbaan. We hebben de wens om de havensfeer te behouden meegenomen. Ook maken we zoveel mogelijk gebruik van terugkerende materialen en groensoorten voor een eenduidig beeld.

Totaalontwerp Vergroenen kades (versie april 2020)

In het totaalontwerp Vergroenen kades wordt veel steen verwijderd en vervangen door groen. Meer groen toevoegen heeft een aantal doelen:

  • Door klimaatverandering zullen we vaker hardere regenbuien en hetere zomers krijgen. Meer groen zorgt ervoor dat het regenwater in de grond wegzakt en dat het in de zomer koeler blijft.
  • Meer groen zorgt voor meer leefruimte voor planten en dieren. Door een lange, groene verbinding te maken tussen de Liesveldsewetering en de Rijnkennemerlaan/het Waterwinpark, kunnen dieren veilig tussen groene leefgebieden bewegen.
  • Groene perken zorgen ervoor dat het verkeer snelheid mindert en voorkomen dat op die plek auto’s geparkeerd worden.

Hieronder ziet u het totaalontwerp en een toelichting per onderdeel.

 

Wat komt waar?

Het ontwerp van de speelplek Harry Banninkstraat is al definitief. De geplande beukenhaag is vervangen door andere haagsoorten met meer voedselwaarde voor vogels en vlinders. Op verzoek van omwonenden wordt extra groen toegevoegd aan de speelplek. Ook vergroten we de ruimte rondom bomen (zogenaamde boomspiegels) zodat de bomen beter kunnen groeien.

Bij de noordelijke entree van de Leonard Bernsteinkade voegen we een plantvak toe met bloemrijke en wintergroene heesters rondom de bestaande bomen.

Halverwege de Leonard Bernsteinkade wordt het plantvak dat er al is vervangen met bloeiende en wintergroene heesters en eventueel een meerstammige boom ter vergroening. Optioneel kunnen over de gehele lengte plantvakken worden toegevoegd op gewenste locaties. In het overzichtsplaatje ziet u een impressie met gestippelde plantvakken met de kanttekening dat voor de exacte vorm en locatie nog nadere uitwerking nodig is. Door de keuze voor lage plantvakken blijft het zicht op de haven behouden.

Bewoners kunnen zelf ook de straat vergroenen door geveltuintjes te maken. Het plaatsen van palen waar klimplanten langs omhoog groeien vermindert ook het klankkast effect rond de kades.

Meer informatie over geveltuintjes

Bij de zuidelijke entree van de Leonard Bernsteinkade voegen we een royaal plantvak toe rondom de bestaande bomen. Dit zaaien we in met een bloemrijk zaaimengsel van onder andere madeliefjes, klaver en brunel. Ook voegen we meerstammige bomen toe. Waar mogelijk planten we om de bomen middelhoge beplanting zoals de zwarte bes. In het midden houden we ruimte open om te zitten. Door het plantvak kunnen auto's niet per ongeluk op deze plek parkeren.

Aan de noordzijde voegen we naast de trap een hellingbaan toe nabij F. Loewestraat, zodat men ook hier met een wandelwagen, rollator of rolstoel langs het water kan lopen. Aan de noordkop voegen we een plantvak met een boom toe. Het plantvak wordt ingevuld met bloeiende en wintergroene heesters. Langs een hoek van het plantvak komt een bank van beton en hout.

Over de gehele lengte verrijken we de bestaande grasstrook met een meerjarig bloemrijk grasmengsel aangevuld met slingers van diverse soorten en kleuren bloembollen onder de bomen die ieder voorjaar terugkomen. Afhankelijk van de boomwortels voegen we waar mogelijk ook heesters toe. Daarnaast voegen we bankjes toe. U ziet op het kaartje over de gehele lengte de locaties van de bankjes aangegeven met rode balkjes.

Aan de zuidzijde voegen we een vak met een boom en bloeiende en wintergroene heesters toe. Langs een hoek van het plantvak komt een bank van beton en hout.

We maken de bestaande zitplek tussen de Harry Banninkstraat en de Rijnkennemerlaan aantrekkelijker om te zitten door een ruim plantvak met bloeiende en wintergroene heesters toe te voegen. We voegen betonnen zitpoefs toe, zodat mensen tegenover elkaar kunnen zitten. De groenstrook langs de Musicalkade trekken we door en vullen we met een bloemrijk grasmengsel. Hier komt ook een slinger van bloembollen onder de bestaande 2 bomen.

Rond de voetbalkooi voegen we rond de bestaande bomen plantvakken toe, zodat regenwater beter weg kan en de bomen beter kunnen groeien. Het plantvak dat grenst aan de voetbalkooi vullen we in met een bloemrijk grasmengsel van onder andere madeliefjes, klaver en brunel. We planten een nieuwe boom. Hier en daar planten we meerstammige bomen of heesters. Op verzoek van bewoners trekken we het plantvak met gras door over de helling tot vlakbij het water. In dit vak planten we ook een nieuwe boom. Hierbij moet de helling voor het ter water laten van boten wel bereikbaar blijven.

Onderdeel van het ontwerp is het idee is om oeverplanten in vaste stroken in het water te laten groeien. Dit zorgt voor minder geluidsoverlast. Ook is het positief voor natuur: watervogels kunnen een nest bouwen, vissen kunnen er schuilen, vlinders en wilde bijen hebben de bloemen nodig als voedsel, libellen krijgen een plek om te leven. Deze strook kunnen we wel als gemeente aanbrengen, maar we onderhouden het niet. Bewoners moeten dit zelf beheren (snoeien). Hierbij kunnen we wel ondersteuning bieden. We onderzoeken of hier voldoende animo voor is. Daarna moet het idee verder worden uitgewerkt in afstemming met omwonenden.

De huidige verkeerssituatie op de Bernsteinkade is voor sommige gebruikers niet helder. In april konden bewoners reageren op onderstaande 2 scenario’s. We nemen deze reacties mee in een nieuw voorstel.

Scenario 1: voetgangersgebied Leonard Bernsteinkade

In dit scenariois rijden met gemotoriseerd verkeer niet meer toegestaan op de Leonard Bernsteinkade. De situatie verduidelijken we met een verkeersbord (voetgangersgebied/fietsers toegestaan/ uitzondering hulpvoertuigen, vuilnisdiensten) aan beide zijden van de Leonard Bernsteinkade.

De entrees van de Leonard Bernsteinkade vergroenen en versmallen we met plantvakken. Optioneel kunnen we over de gehele lengte plantvakken met bloemrijk gras, heesters en meerstammige kleine bomen plaatsen.

Mochten er klachten binnen blijven komen over het autoverkeer, dan kunnen er met deze status en in navolging van een eerder wijkbericht uit januari 2014 paaltjes geplaatst worden. De ondergrondse containers bij het Cole Porterplantsoen zijn dan niet meer bereikbaar voor de vrachtwagens van inzameling en komen te vervallen. Overige ondergrondse containers in de buurt zijn nog steeds binnen de wettelijke loopafstand van 125 meter van elk huis bereikbaar.

Scenario 2: woonerf Leonard Bernsteinkade

In dit scenario is de Leonard Bernsteinkade een woonerf. Rijden met gemotoriseerd verkeer is hier toegestaan met een maximumsnelheid van 15 km per uur. De entrees van de Leonard Bernsteinkade vergroenen en versmallen we met plantvakken. Optioneel kunnen we over de gehele lengte plantvakken met bloemrijk gras, heesters en meerstammige kleine bomen toevoegen.