Ivoorzwamsingel Vleuterweide: kavel Kavelpaspoort Vleuterweide, De Erven

De Erven heeft het karakter van een dorpse woonbuurt met duidelijke stedenbouwkundige patronen. De Erven bestaat uit voornamelijk rijwoningen. De gekozen stedenbouwkundige opzet maakt een autoluwe, groene omgeving mogelijk. De parkeervoorzieningen zijn grotendeels in parkeerhoven binnen de bouwblokken, zodat de woningen in een groene setting met voornamelijk voetpaden staan. De overgangen openbaar-privé zijn zorgvuldig vormgegeven. De Erven is een harmonieuze en samenhangende wijk door de eenduidige vormentaal en strikte materialisatie.

Vrije kavels De Erven

De verkaveling van de vrije kavels in De Erven benadrukt de individualiteit van de woning. Voor het ontwerp van de vrijstaande woningen zijn beeldkwaliteitsregels. Naast deze regels moeten de woningen voldoen aan de eisen uit het geldende bestemmingsplan.

De architectuur

De architectuur is eigentijds. Er wordt een verhoogde tactiliteit met oog voor detail verlangd zodat de architectuur verfijnd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door bijzondere texturen in het metselwerk, door daklijsten en bijzondere hoekoplossingen. De woning moet bij voorkeur door een officieel geregistreerd architect ontworpen zijn.

Overgangen

Gebouw

In aansluiting op de bestaande woningen in De Erven moeten de overgangen openbaar - privé zorgvuldig worden vormgegeven. De voorgevel van de woning heeft een bepaalde mate aan geleding, dit kan bijvoorbeeld door verspringingen in het volume of veranda's aan de voorzijde. In de zone tussen erfgrens en voorgevel zijn geen bouwwerken toegestaan. Garages en carports zijn terugliggend ten opzichte van de rooilijn en moeten in 1 architectuur met het hoofdgebouw gerealiseerd worden.

Erfafscheidingen

Alle erfafscheidingen zijn 'groene' elementen zoals hagen of begroeide hekwerken. Gebouwde afscheidingen in bijvoorbeeld steen en hout zijn niet toegestaan. Alle erfafscheidingen tussen rooilijn of voorgevel en erfgrens aan het openbaar gebied zijn uitsluitend van beukhagen. Deze zijn verplicht op de gehele lengte van de perceelsgrens aan het openbaar (of collectief) gebied, met uitzondering van inritten en toegangspaden.

Oevers – tuin

De overgang tussen tuin en waterlijn is een natuurlijk talud. Dit geldt voor de kavels 272 t/m 275. Terrassen en beschoeiingen zijn in deze zone niet toegestaan. Op het talud van de kavels 272 en 275 worden knotwilgen geplaatst.

Materialisatie en kleuren

De gevels worden gerealiseerd in baksteen in handvorm, al dan niet met bijzondere metselwerkverbanden op bijzondere plekken zoals bijvoorbeeld hoeken of bij entrees. De gevels worden volledig met gevelstenen gebouwd, kleinschalige uitzonderingen zijn toegestaan. De baksteen is in warm rode kleur effen of licht gemêleerd of is wit gekeimd of is wit gestuct. Combinaties van deze 2 kleuren zijn niet toegestaan tenzij 1 van de kleuren een duidelijk ondergeschikte rol speelt. Hellende daken worden uitgevoerd in antraciete dakbedekking. Het is ook mogelijk om kleur en materiaal van de gevel geheel of gedeeltelijk af te stemmen op het materiaal van het dak. De gekozen materialisatie en kleurstelling van het hoofdgebouw wordt ook bij alle bij- en nevengebouwen toegepast.

Kavelinformatie

  • Type: vrijstaande woning
  • Oppervlakte kavel: 672 m2 (inclusief 50 m2 water)
  • Bouwvlak: ongeveer 18 x 15 meter
  • Max. bruto bouwvlak: 150 m2
  • Max. GBO: 450 m2
  • Functies: wonen, bedrijf aan huis

Bouwregels

Rooilijn

Als in het perceel een rooilijn is aangegeven moet de desbetreffende hoofdgevel op deze lijn liggen.

Bouwhoogte

Hoogte hoofdgebouw maximaal 12,0 m (tenzij het bestemmingsplan hier van afwijkt). Goothoogte bijgebouw maximaal 3,0 m.

Bouwvolume

Maximaal 1.600 m³. De woningen hebben minimaal 2 bouwlagen, éénlaagse bungalows zijn niet toegestaan.

Dakvorm

Zowel een kap als een plat dak is toegestaan. Een uitzondering hierop vormen de percelen grenzend aan de Bundelzwam (kavel 275) en de Paddenstoelenlaan (kavel 271), hier zijn geen platte daken toegestaan. Kilkeepers en hoekkeepers zijn niet toegestaan. Dakdoorvoeren op een schuin dak zijn in de kleur van de dakpannen en zijn niet vanuit de straat zichtbaar. Als dit niet mogelijk is worden deze gebundeld in 1 dakkap in de kleur van de dakpannen. Schoorstenen zijn in de materialisatie en kleur hetzelfde als de gevels. Eventuele zonne- en pv-panelen zijn op de dakhelling aan de straatzijde niet toegestaan, tenzij deze geïntegreerd zijn in de laag van dakpannen of niet zichtbaar zijn vanuit de straat door een extra hoge dakrand.

Toegang tot perceel

De hoofdtoegang tot een perceel ligt aan de in de plankaart aangegeven perceelszijde. De opening in de erfafscheiding is voor een toegangspad maximaal 1,5 m en voor een inrit al dan niet gecombineerd met een toegangspad maximaal 5,0 m.

Erfafscheiding

Alle erfafscheidingen zijn 'groene' erfafscheidingen. In de zone tussen rooilijn (als dat op het perceel staat) en openbaar gebied zijn deze maximaal 0,8 m hoog (beukenhagen). Op overige plekken mogen deze maximaal 1,8 m zijn. Op de overgangen van tuin naar waterpartij is geen erfafscheiding toegestaan op de taludzone.

Parkeren

Parkeren op eigen erf, minimaal 2 opstelplaatsen zijn verplicht. Garages en carports zijn toegestaan mits deze op de aangegeven bouwvlakken (al dan niet voor bijgebouwen) gerealiseerd worden en niet aan de rooilijn grenzen.

Kavelkaart

Bouwenvelop

Hulp en contact vrije kavels