Bouwprojecten Masterplan Talmalaan: ontwikkelingen Staatsliedenbuurt

Fase project
Planfase

Geplande bouw
2022-2024

Een aantal oude bouwblokken in de Staatsliedenbuurt gaan weg. Hiervoor in de plaats willen we samen met woningcorporatie Mitros nieuwe woningen bouwen. Het project heet Nieuw Buurland en ligt tussen de Troelstralaan, Kardinaal de Jongweg, Slotemaker de Bruïnestraat, Samuel Mullerstraat en Samuel van Houtenstraat. U kunt de uitgangspunten voor dit plan bekijken en hierop reageren tot en met 31 januari 2021.

Wat komt er en waarom?

De 150 sociale huurwoningen van Mitros die er nu staan zijn verouderd en worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 250 tot 285 nieuwe woningen en we richten de openbare ruimte opnieuw in. Zo willen we meer betaalbare woningen in de stad bouwen.

Uitgangspunten nieuwbouw Nieuw Buurland

Er zijn uitgangspunten gemaakt waarbinnen Mitros dit nieuwe bouwplan moet ontwerpen. Deze uitgangspunten staan in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Nieuw Buurland. De uitgangspunten gelden voor zowel de nieuwbouw als het inrichten van het openbaar gebied. In het kort geeft het SPvE de grenzen aan waarbinnen er 250 tot 285 nieuwe woningen mogen komen en de eisen voor de woningen voor wat betreft type maar ook bijvoorbeeld voor duurzaamheid. Omdat deze ontwikkeling niet past in het bestemmingsplan uit 2013 moeten we een nieuw bestemmingsplan maken. Het SPvE gebruiken we straks als basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

Bekijk de uitgangspunten voor de nieuwbouw in het voorlopige SPvE Nieuw Buurland (pdf, 10,8 MB)

Voor de inrichting van de openbare ruimte is een functioneel ontwerp (FO) gemaakt dat onderdeel uitmaakt van het SPvE.

De openbare ruimte in het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit woonstraten. Aan de noordoostzijde van het plangebied ligt een groen plantsoen dat meer een verblijfskarakter gaat krijgen.

Woonstraten

De hoofdopzet van de woonstraten zal zo veel mogelijk gelijk zijn aan elkaar; een rijbaan met aan 1 of 2 zijden langsparkeren, bomen in een groenstrook en aan weerszijden trottoirs.

Nolenslaan

De bestaande bomen in de Nolenslaan worden ingepast in het profiel. De bomen komen in een groenstrook te staan tussen de rijbaan en het trottoir. Aan de oostzijde van de rijbaan liggen de langsparkeerplaatsen.

Samuel Mullerstraat

De bestaande bomen in het noordelijke deel van de straat worden ingepast in het profiel. De bomen komen in een groenstrook te staan. In het zuidelijke deel worden in dezelfde structuur als de bestaande bomen nieuwe bomen toegevoegd. De parkeerplaatsen liggen in deze straat aan de zijde van de nieuwbouw. Zo blijft de straat ter hoogte van het Willem van Abcoudeplein en ter hoogte van het nieuwe plantsoen vrij van parkeren.

Slotemaker de Bruïnestraat

De bestaande bomen worden verplant. Deze komen anders te dicht op de nieuwbouw te staan. De bomen komen in de nieuwe situatie tussen de parkeervakken te staan. Buiten de vakken is helaas niet mogelijk in verband de ligging van de kabels en leidingen en de benodigde afstand tussen de nieuwe gevels en de boomkroon.

Aan weerszijden van de rijbaan liggen langsparkeervakken.

Samuel van Houtenstraat

De Samuel van Houtenstraat bestaat uit 2 delen: een deel ten oosten en een deel ten westen van de Troelstralaan. In het oostelijke deel zijn er aantal winkeltjes en is er een buurtcentrum.

In de huidige situatie liggen de 2 delen niet in elkaars verlengde. Door de as van de weg van het oostelijk deel iets omhoog te schuiven komt deze gelijk te liggen met de as van het westelijke deel. Hierdoor ontstaat er aan de zuidzijde iets meer trottoir ruimte voor de winkels. Aan weerszijden van de rijbaan liggen langsparkeerplaatsen. Alleen ter hoogte van het buurtcentrum zijn deze plekken niet aanwezig. Op deze manier ontstaat er ruimte om de entree en de voorzijde van het buurtcentrum te verbijzonderen. Bestaande bomen worden behouden en aangevuld met nieuwe.

Het westelijke deel van de straat, het deel tussen de Talmalaan en de Troelstralaan, krijgt dezelfde rijbaanbreedte als het oostelijke deel. Zo ontstaat er, samen met het verleggen van de wegas, meer eenheid in de straat. De haaksparkeervakken blijven behouden. In de groenstrook is ruimte voor een aantal nieuwe bomen.

'Dodt van Flensburgplantsoen'

Ten noordoosten van de Samuel Mullerstraat liggen in de huidige situatie 2 grasvelden met bomen. De grasvelden worden van elkaar gescheiden door de Dodt van Flensburglaan. Door deze laan iets naar het noorden te verleggen, in het verlengde van de Slotemaker de Bruïnestraat, ontstaat een grotere aaneengesloten ruimte. De precieze invulling van dit ‘Dodt van Flensburgplantsoen’ zal in de volgende fase worden bepaald in overleg met bewoners. 

Groenstructuur

Zoals aangegeven worden de bestaande bomen behouden of verplant. Aansluitend op de bestaande bomen worden nieuwe bomen toegevoegd. Alle bomen, bestaand en nieuw, komen in een brede aaneengesloten groenstrook te staan.

Bekijk het FO voor de openbare ruimte (pdf, 623 kB)

Video’s met toelichting van het plan

Door de coronamaatregelen organiseren wij geen fysieke bijeenkomst. Daarom lichten we onderstaande onderwerpen toe in een aantal video’s.Denk mee en reageer op uitgangspunten nieuwbouw Nieuw Buurland

Reageer op uitgangspunten nieuwbouw

U kunt van 24 december tot en met 31 januari 2021 de uitgangspunten voor de nieuwbouw Nieuw Buurland bekijken en hierop reageren.

Wanneer: 24 december – 31 januari 2021
Hoe:
per e-mail: nieuwbuurland@utrecht.nl
per post naar: Gemeente Utrecht, t.a.v. G. van Mossevelde, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Vragen stellen over de uitgangspunten

Hebt u vragen over de uitgangspunten voor de nieuwbouw Nieuw Buurland? Dan kunt u ons en Mitros hierover direct spreken tijdens een telefonisch spreekuur.

Wanneer: woensdag 13 en donderdag 14 januari 2021
Hoe laat: 12.30 - 15.00 uur
Telefoonnummer: 030 -286 01 01
 
Ook kunt u uw vragen mailen aan nieuwbuurland@utrecht.nl.

Planning
WanneerWat
24 december - 31 januari 2021Bekijken en reageren op uitgangspunten in SPvE
Mei/juni 2021Vaststellen uitgangspunten in SPvE in gemeenteraad
Eind 2021Bekijken en reageren op bestemmingsplan
Voorjaar 2022Begin sloop woningen
Eind 2022Begin nieuwbouw
Begin 2024Oplevering eerste woningen

Wat is al gebeurd?

  • 2019: startdocument Lauwerecht 2 en 4 (pdf, 761 kB) voor het opnieuw ontwikkelen van de complexen Lauwerecht 2 en 4 in de Staatsliedenbuurt in de wijk Noordoost vastgesteld. Met het vaststellen van het startdocument is groen licht gegeven om de sloop en nieuwbouwplannen van Mitros verder uit te werken. In het startdocument staat beschreven dat Mitros een initiatief heeft voor sloop van 150 woningen in de Staatsliedenbuurt en dat wij dit een goed initiatief vinden. Maar er moet nog een aantal vragen worden beantwoord en kaders worden gesteld voordat we hieraan kunnen meewerken. Hiervoor stellen we een stedenbouwkundig programma van eisen.

Meer informatie plannen Mitros

www.mitros.nl

Hulp en contact Wijk Noordoost

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

F.C. Dondersstraat 1

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 12.00 uur