Bouwprojecten Musketon: gebouw moderner maken

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2020/2021

De gemeente wil multifunctionele accommodatie (MFA) de Musketon moderner maken. Ook moet het een nog fijnere ontmoetingsplek worden voor de buurt.

Wat komt er en waarom?

Om verschillende redenen willen we de Musketon moderniseren.

 • Het gebouw is bijna 40 jaar oud en heeft een grote opknapbeurt nodig.
 • De gebruikers willen dat we onderzoeken of het pand moderner kan worden ingericht. De uitstraling, de inrichting en de installaties van het gebouw zijn verouderd en er is weinig lichtinval.
 • We kunnen het gebouw duurzamer maken, slimmer inrichten en aanpassen aan de behoeften van de verschillende gebruikers.
 • Door het vertrek van de kinderopvang staat het gebouw voor een deel leeg. Leegstand is erg kostbaar. Het gezondheidscentrum wordt mogelijk de nieuwe huurder. De gemeente hoopt dat daarmee weer alle ruimten kunnen worden verhuurd.

Wat betekent dit voor de bewoners van Lunetten?

Na goedkeuring van de plannen door het college en na de verbouwing:

 • kunt u ook terecht voor een bezoek aan de huisarts, fysiotherapeut, fitness of het ophalen van een recept
 • kunt u nog steeds terecht voor de huidige activiteiten
 • kan de theaterzaal blijven en komt daar de ontmoetingsfunctie bij
 • wordt de Musketon opener, lichter en meer uitnodigend
 • wordt de Musketon een centrum voor alle bewoners van Lunetten

De Musketon blijft een plek voor ontspanning en ontmoeting. Dit wordt gewaarborgd door een centrale plek te creëren voor ontmoeting in het hart van het pand. De omliggende delen krijgen elk een specifieke functie.

Plattegrond

Op de plattegronden hieronder ziet u het voorlopige schetsontwerp.

Bekijk de plattegrond met de indeling van de begane grond (pdf, 227 kB)

Bekijk de plattegrond met de indeling van de eerste verdieping (pdf, 92 kB)

Impressietekeningen

Hieronder ziet u tekeningen van de architect. Hierin laat hij zien hoe het gebouw eruit kan komen te zien. Dit betekent niet dat het er precies zo uit komt te zien. De tekeningen van de binnenkant zijn grijs zodat u er zelf een sfeer bij kan verbeelden. De materialen en kleuren worden op een later moment in het traject gekozen. 

Ontwerpfase

In juni beslist het college over het inzetten van een onafhankelijke procesbegeleider om de gebruikers te ondersteunen. En ze beslissen over het doorgaan met het project naar de volgende fase: de ontwerpfase. In deze volgende fase worden de nodige technische onderzoeken gedaan, er wordt een gedetailleerd programma van eisen (PvE) opgesteld en er wordt een ontwerp gemaakt. Dit doen we in samenwerking met huurders en in participatie met de gebruikers en bewoners.

De ontwerpfase duurt minimaal 1,5 jaar. In deze fase presenteren we verschillende keren conceptontwerpen aan de (eind)gebruikers om te toetsen of deze voldoen aan de functionele en technische eisen van het programma van eisen.

Uitvoering

Na de fase van onderzoek en ontwerp volgt de fase van voorbereiding van de uitvoering. In deze fase wordt een aannemer geselecteerd, een omgevingsvergunning aangevraagd en tijdelijke huisvesting geregeld, pas dan kan de verbouwing starten. Het streven is medio 2020, we houden er rekening mee dat dit mogelijk een jaar later is.

Op de hoogte blijven en meedenken

Het college van B en W moet nog een besluit nemen. Er is dus nog alle ruimte voor invloed van bijvoorbeeld bewoners en betrokkenen. De plannen zijn ontstaan in overleg met de huurders. In de komende fase willen we de plannen uitwerken tot een 'definitief ontwerp'. We betrekken hierbij de huurders, de gebruikers en de bewoners.

Wilt u op de hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar musketon@utrecht.nl. Geef in uw e-mail aan of u betrokken wilt zijn bij de ontwerpfase, alleen geïnformeerd wilt worden over de voortgang of ergens op wilt reageren.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
juli 2019start verfijnen programma van eisen
september - oktober 2019Gesprek tussen gemeente en alle gebruikers over Functioneel Programma van Eisen (FPvE).
november 2019start schetsontwerp
midden 2020 of laterstart uitvoeringsfase

De afbeelding hieronder geeft het proces weer vanaf onderzoek naar haalbaarheid tot en met de uitvoering.

Wat is er al gebeurd?

Donderdag 17 oktober is gezamenlijk in de Musketon de concepttekst Programma van Eisen doorgelopen en zijn de laatste opmerkingen verwerkt en aanpassingen gedaan. Mocht u deze nog willen doorlezen, dan kunt u dit via het mailadres musketon@utrecht.nl opvragen. Eventuele belangrijke zaken die missen, die eerder zijn aangegeven, kunt u ook kenbaar maken via musketon@utrecht.nl.

Hoe nu verder?

Op dezelfde avond is gesproken over hoe bewoners/gebruikers en Maatschappelijke Ontwikkeling samen gaan optrekken in het vervolgtraject met de architect. Er worden 2 werkgroepen ingericht: 1 voor Welzijn en 1 voor de gemeenschapszaal. In deze werkgroepen wordt het programma van eisen verder uitgewerkt tot een schetsontwerp. Deze eerste fase begint in november en loopt door tot medio januari 2020.
 
Maatschappelijke Ontwikkeling zit in deze werkgroepen als hoofdhuurder Welzijn aan tafel, samen met een vertegenwoordiging van gebruikers/bewoners van de Musketon. De rol van Maatschappelijke Ontwikkeling is om bij fundamentele keuzes/wijzigingen aan het Programma van Eisen (PvE) deze met gebruikers/bewoners te bespreken aangaande het welzijnsdeel. De rol van de vertegenwoordigers van bewoners/gebruikers is om de architect te voeden met hun ervaringen en kennis over het gebruik en kwaliteit van de ruimtes en de Musketon in zijn totaliteit.
 
Het bleek tijdens de bijeenkomst lastig om een goede vertegenwoordiging van bewoners/gebruikers te vinden voor deze eerste fase. Daarom is het idee ontstaan om deze met elkaar te kiezen.

Het idee/voorstel is als volgt.

 • Iedereen kiest wie er volgens hem/haar als eerste gevraagd kan worden om in deze groep plaats te nemen.
 • In dit programma van eisen zijn de zones (A, B, C of D) opgenomen, hiervoor kunt u één persoon voordragen. Deze persoon kan bij elke zone dezelfde persoon zijn en hoeft niet bij deze zone ingedeeld zijn om hiervoor uitgekozen te worden.
 • De personen die het vaakst genoemd worden, wordt gevraagd of hij/zij in de werkgroep wil. Zo niet dan wordt de eerstvolgende gevraagd, etcetera.
 • Er wordt een onafhankelijk procesbegeleider gezocht die deze vertegenwoordiging van bewoners/gebruikers kan begeleiden in het proces. Hierover gaat Maatschappelijke Ontwikkeling in gesprek met Dock die het sociaalbeheer en sociaalmakelaarschap uitvoert in de wijk.

De aanwezigen op de bijeenkomst vonden dit een goed voorstel. Hopelijk kan iedereen zich in dit voorstel vinden. Wij vragen u om uiterlijk 1 november iemand voor te dragen op basis van bovenstaand voorstel. U kunt het formulier opvragen via musketon@utrecht.nl.

Op donderdag 3 oktober zijn de benodigde ruimtes gedefinieerd met de daarbij behorende functionele eisen.
Dit alles is verwerkt in een 'concept-Programma van Eisen'. In dit concept is de opbrengst van 19 september en 3 oktober verwerkt. 

De hoofdhuurder, Gemeente Utrecht/Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) is ook gevraagd wat zij belangrijk vinden. Zij hebben meegelezen en meeschreven aan het concept. Het is best een lijvig stuk geworden maar alle technische details en functionele eisen zijn straks belangrijk in het ontwerp proces.

 

Afgelopen donderdag 19 september verzamelden we vele kleine en grote verlangens voor de Musketon voor de toekomst. Ook maakten we samen een lange lijst van activiteiten die nu en in de toekomst een plaats vinden in de Musketon. Wij zijn erg onder de indruk van de vele mooie ideeën en activiteiten en de grote betrokkenheid van heel veel verschillende mensen bij de Musketon. Op de gang van de Musketon vindt u de oogst van de eerste dag op grote borden, met enerzijds een lange lijst met welzijns-activiteiten met bijbehorende verlangens (wat gebeurt er veel!) en anderzijds ook heel veel goede ideeën en belangrijke punten over het pand als geheel.

Hoe nu verder?

We werken in de volgende 2 dagen toe naar:
Een programma van eisen voor het Welzijnsdeel van de Musketon. Met daarin precies omschreven wat voor een soort ruimtes daarin moeten komen en waaraan die moeten voldoen (17 oktober af).

En daarnaast zetten we alle ideeën, verlangens en noodzakelijke voorwaarden - vanuit de Welzijnsgebruikers - voor het hele pand òòk op papier (tekst op 17 oktober ook af). Het sterke en eenduidige geluid van jullie over de theaterfunctie, grote zaal, buitenruimte en toegankelijkheid, zal daar onder andere een plek in krijgen. Dit wordt vervolgens na 17 oktober samengebracht met de andere 3 hoofdhuurders, die dit samen gaan vertalen naar het programma van eisen over de gezamenlijke ruimten (dit gebeurt na 17 oktober).

Op 3 oktober gaan we met elkaar puzzelen over het Welzijnsgedeelte. Kunnen we met groepen gebruikers voor specifieke ruimtes (bv dansstudio/huiskamer/atelier/keuken) de specifieke eisen benoemen (m2, sfeer, inrichting)? Passen de activiteiten er roostertechnisch in? En passen al deze ruimtes vervolgens in het beschikbare aantal welzijnsvierkante meters? Kunnen we met elkaar slimme oplossingen bedenken, waardoor de Musketon strakst mooier en minstens net zo bruisend wordt?

 

Op 9 juli was er een informatiebijeenkomst. Wethouder Van Ooijen maakte toen duidelijk dat we niet om de zorgen van de betrokkenen heen kunnen. We trekken daarom een half jaar extra uit om het ontwerp van de verbouwing van de Musketon met alle betrokkenen goed vorm te geven.

U hebt veel vragen gesteld over de toegankelijkheid van het gebouw. Daarnaast bent u bezorgd of we de theaterzaal kunnen behouden. Lees de vragen en antwoorden van deze avond terug (pdf, 124 kB).

In september en oktober gaat de gemeente in gesprek met alle gebruikers over het Functioneel Programma van Eisen (FPvE). Iedere huurder van de Musketon geeft voor zijn eigen deel aan wat er nodig is en wat de wensen zijn. Deze voegen we samen in het Programma van Eisen en verwerken we in een tijdelijk schetsontwerp.

De gemeente heeft een handtekeningenactie ontvangen over de plannen voor de theaterzaal van de Musketon. Dit zorgde voor een gesprek met de aanbieders van de handtekeningenactie en mensen die eerder hebben gezegd mee te willen denken over de theaterzaal. Wethouder Vastgoed Victor Everhardt was hierbij aanwezig.

De voornaamste wens van de betrokkenen: de theaterzaal beschikbaar houden voor buurtactiviteiten zoals deze nu gebruikt wordt. De gemeente wil ook dat de vernieuwde Musketon ruimte blijft bieden voor deze activiteiten. Hoe we dit doen, vullen we samen met de gebruikers in.

De belangrijkste adviezen van bewoners en gebruikers tijdens dit gesprek:

 • Betrek bewoners/gebruikers en vrijwilligers als gesprekspartners.
 • Zorg ervoor dat iedereen mee kan praten.
 • Zorg voor beter contact met de bewoners. Bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief.

Let bij het uitwerken van de plannen op:

 • Toegankelijkheid, zowel binnen als buiten het gebouw.
 • Privacy van bezoekers van het gezondheidscentrum.
 • Of bepaalde functies wel of niet samengevoegd kunnen worden.
 • Het indelen van activiteiten: hoe doe je dat als een aantal activiteiten van de grote zaal naar andere groepsruimten moeten verhuizen.
 • Een herkenbare, duidelijke ingang die geen tocht veroorzaakt
 • Het DOCK vanuit zijn sociale makelaarsrol meedoet.
 • De kans om een wijkcultuurcentrum te worden.

Tijdens de inloopmomenten was de projectleider van de gemeente aanwezig in de Musketon. Zij is met de omwonenden en gebruikers in gesprek gegaan over de plannen. Aanwezigen konden hun zorgen en vragen uitspreken.

We hebben bewoners en gebruikers tijdens de bewonersavond geïnformeerd over de conceptplannen. Zij stelden kritische vragen, maar er waren ook positieve reacties. In totaal hebben we 78 reactieformulieren opgehaald. In deze formulieren staan vragen, verzoeken, zorgen en ideeën. De gemeente voegt de reacties samen en gaat deze beantwoorden.

Bekijk de reacties van gebruikers en omwonenden en de antwoorden van de gemeente, bijgewerkt op 23 april (pdf, 261 kB)

Hulp en contact De Musketon

Telefoon

14 030

Uw mening