Bouwprojecten Strosteeg

Fase project

In voorbereiding

Geplande uitvoer

Onbekend

Rondom de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 zijn meerdere bouwplannen. De gemeente maakt een visie over dit gebied zodat deze plannen getoetst kunnen worden.

Aanleiding

De gemeente gaat eerst een visie voor de Strosteeg opstellen. We hebben daarvoor meerdere redenen:

  • de erfpachtovereenkomst van de parkeergarage loopt af in 2022
  • we hebben de ambitie om onder andere de Oudegracht parkeervrij te maken
  • er dienen zich diverse ruimtelijke initiatieven aan in het gebied rondom de parkeergarage

We willen een samenhangende visie ontwikkelen die als basis kan dienen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Veldexcursie

Op 23 april 2019 heeft het projectteam een veldexcursie rond de bouwprojecten in het gebied georganiseerd. Samen met omwonenden en overige betrokkenen werden de belangrijkste elementen en kwaliteiten van het gebied rondom de garage besproken. Ook kwamen de positie en waarde van dit gebied voor het historisch centrum aan de orde. Na deze veldexcursie is initiatiefnemer Renac (de eigenaar van Strosteeg 18-36) gestart met een onderzoek naar de realisatie van woningen ten zuiden van de parkeergarage. Dit onderzoek zal voor de zomer van 2020 afgerond worden.

Toekomst parkeergarage Springweg

De gemeente Utrecht staat op dit moment voor de keuze hoe de toekomst van parkeergarage Springweg er uit kan gaan zien vanwege het aflopen van het erfpachtcontract medio 2022. Hiervoor zijn 3 scenario’s (pdf, 1 MB) ontwikkeld. In het voorjaar zal het college van B en W een scenario-keuze voorleggen aan de gemeenteraad. Verschillende onderzoeken liggen ten grondslag aan dit besluit. Ook Klépierre heeft een toekomstbeeld (pdf, 630 kB) voor de Springweggarage opgesteld.

Mobiliteitsonderzoek

Uit het mobiliteitsonderzoek van Royal Haskoning DHV (pdf, 778 kB) dd. 24 mei 2019 blijkt dat de garage een duidelijke functie in het parkeersysteem van de Utrechtse binnenstad heeft. Voor vergunninghouders is echter voldoende ruimte in gemeentelijke en belanghebbenden garages. Voor bezoekers is voldoende ruimte in andere particuliere garages. Kortom, de Springweggarage is wel nuttig, maar niet noodzakelijk.

Onderzoek naar Economische impact

Uit onderzoek van BRO (pdf, 3,5 MB) dd. 22 januari 2020 naar de economische impact van de garage blijkt dat een mogelijke sloop van de Springweggarage wel negatieve financiële gevolgen heeft voor de ondernemers, maar dat de impact naar verwachting beperkt zal zijn. Uit interviews door BRO is gebleken dat slecht 1,3 % van de geïnterviewden in het onderzoeksgebied in parkeergarage Springweg geparkeerd staat.

Vervolg

De toekomst van de parkeergarage Springweg is bepalend voor de visie Strosteeg. Als duidelijk is voor welk scenario het college kiest, komt dan ook de visie voor de Strosteeg in zijn geheel aan de orde. Het is de verwachting dat de visie Strosteeg in het najaar wordt afgerond en ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt aangeboden

Hulp en contact Strosteeg

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad@utrecht.nl