Plannen en rapporten bij project herstel werven

We doen onderzoek, maken plannen en informeren over het werk aan de werven. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste stukken. Zo kan iedereen deze stukken inzien.

De persoonsgegevens in rapporten zijn onleesbaar gemaakt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. De plannen en rapporten die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een e-mail naar werven@utrecht.nl en wij helpen u verder.

Op deze pagina:

Plannen

Uitvoeringsprogramma 2023-2026

13 april 2023. Het Uitvoeringsprogramma 'Werk aan de Werf' 2023-2026 is nu bij de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het programmaplan 'Werk aan de Werf' voor de komende 4 jaar. Wij maken dit programma ieder jaar weer actueel. Wij herstellen jaarlijks 100 meter wal- en kluismuren en 35 kelders in het historische wervengebied. In dit tempo is het hele gebied over 30 jaar hersteld. Naast het herstel werken we aan maatregelen om schade aan muren en kelders te voorkomen. Denk aan het weren van zwaar verkeer en betere samenwerking met keldereigenaren, bewoners, ondernemers en andere partijen in het gebied.

In de begeleidende brief informeerden we de raad ook over de adviescommissie herstel kelders wervengebied en het Utrechts Wervenfonds. Bij dit fonds kunnen keldereigenaren een lening met lage rente afsluiten voor het herstellen van hun kelders. Dit is naast de subsidie. Zo zorgen we er met elkaar voor dat dit unieke Utrechtse erfgoed voor toekomstige generaties behouden blijft.

Lees het Uitvoeringsprogramma 'Werk aan de Werf' 2023-2026

Lees de raadsbrief

Voortgangsrapportage september 2022-maart 2023

13 april 2023. Daarnaast geven we in de Voortgangsrapportage september 2022 – maart 2023 een overzicht van onze groei. We liggen op schema voor het herstellen van 100 meter muur en 35 kelders per jaar. Sinds november 2022 is er een subsidieregeling waarmee de gemeente flink bijdraagt aan de kosten voor onderhoud en herstel van schade aan kelders.

Lees de voortgangsrapportage

Tijdelijke subsidie herstel werfkelders

4 november 2022. Het college van B en W stelt tijdelijk geld beschikbaar voor kelders in het wervengebied. Hiermee kunnen keldereigenaren hun werfkelder onderhouden, repareren en waterdicht te maken.

Lees de raadsbrief van 4 november 2022

Lees meer over de subsidie

Voortgangsrapportage augustus 2022

8 september 2022. Voortgangsrapportage van het programma wervengebied over de periode 1 maart 2022 tot 1 augustus 2022.

Lees de voortgangsrapportage wervengebied 2022

Financiële regeling voor keldereigenaren wervengebied

5 juli 2022. De gemeente werkt aan een financiële regeling voor keldereigenaren. De regeling gaat dit najaar in en geldt tot midden 2024. Daarna komt er een definitieve regeling.

Lees de raadsbrief van 5 juli 2022

Lees de uitgangspunten van de financiële regeling

Uitvoeringsprogramma Werk aan de Werf 2022-2025

22 april 2022. Het uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het programmaplan ‘Werk aan de Werf’ voor de komende 4 jaar. De gemeente Utrecht gaat jaarlijks 100 meter wal- en kluismuren en 35 kelders in het historische wervengebied herstellen. In dit tempo kan het hele gebied over 30 jaar zijn hersteld. Naast het herstel werkt de gemeente aan maatregelen om schade aan muren en kelders te voorkomen. Zoals het weren van zwaar verkeer, en betere samenwerking met keldereigenaren, bewoners, ondernemers en andere partijen in het gebied, met de wervenmeester als vooruitgeschoven post. Zo zorgen we er met elkaar voor dat dit unieke Utrechtse erfgoed voor toekomstige generaties behouden blijft.

Lees het Uitvoeringsprogramma ‘Werk aan de Werf’ 2022-2025

Voortgangsrapportage voorjaar 2022

8 april 2022. Voortgangsrapportage van het programma wervengebied over de periode 1 juli 2021 tot 1 maart 2022.

Lees de voortgangsrapportage voorjaar 2022

Voortgangsrapportage zomer 2021

30 september 2021. Voortgangsrapportage van het programma wervengebied over de periode 1 juli 2020 tot 1 maart 2021.

Lees de voortgangsrapportage zomer 2021

Lees de samenvatting in de raadsbrief

Programmaplan Werk aan de Werf

15 juli 2021. In het programmaplan staat de aanpak voor het herstel en behoud van de Utrechtse werven tot 2050 en het uitvoeringsprogramma tot 2024.

Lees het programmaplan Werk aan de Werf

Lees het voorstel aan de gemeenteraad

Plan van aanpak programma wervengebied

9 juli 2020. In mei 2019 werd het het herstel van de wal- en kluismuren waar mogelijk stilgelegd of uitgesteld, omdat de planning niet werd gehaald en het herstel duurder was dan voorzien. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad besluiten in november 2019 dat een nieuwe aanpak van het project wal- en kluismuren noodzakelijk is.

Lees het plan van aanpak

Lees het voorstel aan de gemeenteraad

13e voortgangsrapportage wal- en kluismuren

9 juli 2020. Deze 13e jaarlijkse voortgangsrapportage project wal- en kluismuren is anders van opzet dan vorige jaren. De rapportage gaat in op de 3 werken die nog in uitvoering zijn. Ook gaat het over de uitvoering van de aanbevelingen van de Antea Group en de concept Regeling Risicovolle Projecten. Deze voortgangsrapportage bevat nu alleen het project wal- en kluismuren. In de volgende rapportages is het onderdeel van de complete voortgangsrapportage van het programma wervengebied.

Lees de 13e voortgangsrapportage wal- en kluismuren

Raadsinformatiebijeenkomst (RiB) over het plan van aanpak

16 juni 2020. Raadsleden laten zich informeren over het concept plan van aanpak programma wervengebied en gaan in gesprek met bewoners en keldereigenaren. Tijdens de RiB werden niet alle vragen beantwoord. In de raadsbrief van 19 juni gebeurt dat alsnog.

Bekijk de raadsinformatiebijeenkomst van 16 juni 2020

Lees de raadsbrief van 19 juni 2020

Raadsbrief Samenhangende aanpak Wal- en Kluismuren, Werfkelders en Weren te zwaar verkeer

20 december 2019. De opgaven op wal- en kluismuren, werfkelders en weren te zwaar verkeer vragen om een totaalaanpak. Op 1 januari 2020 start de programmamanager. Hij krijgt als opdracht een programmatische aanpak en organisatie neer te zetten om zo een samenhangend plan van aanpak te maken.

Lees de raadsbrief van 20 december 2019

Eindrapportage Onderzoek Wal- en Kluismuren van Antea Group

14 november 2019. Op 31 december 2018 was het budget voor ongeveer 84% besteed, terwijl ongeveer 63% van het werk gedaan was. De gemeente vraagt de Antea Group in juni 2019 onderzoek te doen naar de projectaanpak en projectorganisatie tot nu toe (deel 1). En een advies te geven voor het vervolg in de vorm van de uitwerking van enkele scenario’s (deel 2). In de eindrapportage staan de resultaten van dit onderzoek.

Lees de eindrapportage Onderzoek Wal- en Kluismuren van Antea Group

Lees de raadsbrief van 28 november 2019

Raadsbrief Stand van zaken project wal- en kluismuren

27 september 2019. Met deze brief informeert het college van B en W de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking tot de 3 eerder genomen maatregelen.

Lees de raadsbrief van 27 september 2019

Raadsbrief Voortgang wal- en kluismuren

10 mei 2019. Het college van B en W concludeert dat er niet genoeg geld is om de herstelwerkzaamheden zoals voorzien te voltooien. Ook de beoogde planning is niet langer haalbaar. Deze situatie leidt tot  3 maatregelen: het laten uitvoeren van een extern onderzoek, waar mogelijk stilleggen of uitstellen van het werk en het nemen van enkele directe maatregelen ten aanzien van de projectbeheersing.

Lees de raadsbrief van 10 mei 2019

Naar boven

Schade en schadeoorzaken

Kelders Wervengebied Utrecht

28 januari 2022. In de raadsbrief van 8 juni 2021 is een overzicht geven van mogelijke schadeoorzaken. Maar het onderzoek was toen nog niet was afgerond en het beeld van mogelijke schadeoorzaken zou nog kunnen veranderen. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd en een overzicht gemaakt van schades en mogelijke oorzaken. In combinatie met de voorlopige expertbeoordeling belastbaarheid kelders (januari 2021) en de berekening belastbaarheid kelders en bepaling aslastbeperking (september 2021), is het onderzoek nu voltooid.

Lees de inventarisatie en oorzaken van schade aan kelders (pdf, 4 MB)

Samenvatting belastbaarheid kelders Utrecht

22 september 2021. In 2014 was de conclusie van een bureaustudie (op basis van toen beschikbare inspectierapporten) dat het beperken van de aslasten tot maximaal 2 ton voldoet om schade aan kelders te voorkomen. Voor het opstellen van het programmaplan Werk aan de Werf is dit verder onderzocht. Dit gebeurde in 2 fasen: 1 - een voorlopige expertbeoordeling belastbaarheid kelders (januari 2021) en 2 - de berekening belastbaarheid kelders en bepaling aslastbeperking. Dit rapport gaat over de berekening.

Lees de samenvatting belastbaarheid kelders Utrecht

Rapportage Hemelwaterafvoer Choorstraat

21 september 2021. Eigenaren en gebruikers van de Choorstraat ervaren vochtproblemen en lekkages in de werfkelders. De gemeente heeft Witteveen+Bos gevraagd onderzoek te doen naar de afvoer van het regenwater rond deze kelders.

Lees de rapportage Hemelwaterafvoer Choorstraat

Rapportage Hemelwaterafvoer Oudegracht

21 september 2021. Bewoners aan de Oudegracht ervaren vochtproblemen en lekkages in de werfkelders. De gemeente heeft Witteveen+Bos gevraagd onderzoek te doen naar de afvoer van het regenwater rond deze kelders.

Lees de rapportage Hemelwaterafvoer Oudegracht

Overzicht en vergelijking van mogelijke oorzaken van schade aan middeleeuwse kelders in het wervengebied

8 juni 2021. Dit is een schematisch overzicht als bijlage bij de raadsbrief schadeoorzaken en financiële vertaling bewijsvermoedens van 8 juni 2021.

Lees de raadsbrief van 8 juni 2021

Lees de bijlage Mogelijke schadeoorzaken kelders wervengebied

Samenvatting technische onderzoeken herzien herstellen wal- en kluismuren

12 maart 2021. In de 2e helft van 2020 en in het voorjaar van 2021 werd een reeks onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken van schade aan wal- en kluismuren. En naar de samenhang tussen de muren en andere elementen in het wervengebied. De conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeken worden gebruikt bij het opstellen van het Programmaplan Wervengebied. Dat programmaplan wordt in de zomer van 2021 aan de raad voorgelegd. Deze samenvatting hoort bij de conceptrapporten van de technische onderzoeken, die horen bij herstel van de wal- en kluismuren, in samenhang met andere elementen op de werven. Dit zijn de rapporten: wal- en kluismuren en belendingen, waterlopen, bomen.

Lees de samenvatting technische onderzoeken herzien herstellen wal- en kluismuren

Voorlopige expertbeoordeling belastbaarheid middeleeuwse kelders

26 januari 2021. Antea Group, Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV deden onderzoek naar de belastbaarheid van metselwerk kelders in de historische binnenstad van Utrecht. Het eerste deel van dit onderzoek is een expertbeoordeling op basis van beschikbare informatie. De eerste voorlopige resultaten van deze bureaustudie staan in dit rapport.

Lees de voorlopige expertbeoordeling belastbaarheid middeleeuwse kelders

Naar boven

Weren te zwaar verkeer

Raadsbrief Ontheffingsbeleid te zwaar verkeer wervengebied

17 maart 2022. Het weren van te zwaar verkeer uit het wervengebied is een belangrijke maatregel om schade aan het erfgoed te voorkomen. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de effecten van deze maatregelen. Er ligt een voorgenomen besluit tot wijziging van de Beleidsregel verkeersontheffingen gemeente Utrecht ter inzage voor reacties.

Lees de raadsbrief van 17 maart 2022

Lees het voorgenomen besluit tot wijziging

Raadsbrief Weren vrachtwagens in grachtengebied

6 juli 2021. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het plaatsen van tijdelijke breedtebeperkingen, zodat vrachtwagens niet meer in het wervengebied kunnen rijden.

Lees de raadsbrief van 6 juli 2021

Eindrapport weren te zwaar verkeer binnenstad Utrecht

31 maart 2021. Er zijn verschillende maatregelen genomen om te zwaar verkeer op de straten met kelders te weren. In 2021 zijn daar vrachtwagenverboden en breedtebeperkingen aan toegevoegd. Aanvullend hierop brengt dit onderzoek verschillende structurele oplossingen in kaart voor het weren van te zwaar verkeer, en de (economische) effecten van deze oplossingen.

Lees het eindrapport Weren te zwaar verkeer binnenstad Utrecht

Actieplan weren te zwaar verkeer Kromme Nieuwegracht

24 oktober 2019. Het actieplan weren te zwaar verkeer Kromme Nieuwegracht bestaat uit 2 onderdelen: verkeersmaatregelen en een communicatieaanpak.

Lees het actieplan

Lees de raadsbrief 31 oktober 2019

Verkeersonderzoek Kromme Nieuwegracht

26 september 2019. Op en rond de Kromme Nieuwegracht wordt de aslastbeperking niet altijd nageleefd. Te zwaar verkeer zou schade kunnen veroorzaken aan de werfkelders. Het onderzoeksbureau heeft een analyse gemaakt van de situatie en geeft oplossingsrichtingen voor de naleving van aslastbeperking.

Lees het verkeersonderzoek Kromme Nieuwegracht

Naar boven

Commissie van wijzen

Bijlage beantwoording vragen RIB Wervengebied

2 juni 2021. Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van 18 mei 2021 over het programma wervengebied gaf de commissie van wijzen wervengebied aan dat haar advies op een aantal punten onjuist is weergegeven in het raadsvoorstel en programmaplan. Het gaat om 6 punten. Naar aanleiding van de vraag van de heer Isik wordt in deze bijlage schriftelijk gereageerd op deze punten.

Lees de raadsbrief van 2 juni 2021

Lees de bijlage beantwoording vragen RIB Wervengebied

Raadsinformatiebijeenkomst (RiB) wervengebied

18 mei 2021. Raadsleden laten zich informeren over het advies van de commissie van wijzen en gaan in gesprek met bewoners en keldereigenaren.

Bekijk de raadsinformatiebijeenkomst van 18 mei 2021

Eindadvies commissie van wijzen ‘De vergeten Burenplicht’

12 april 2021. In oktober 2020 heeft het college van B en W, samen met eigenaren van werfkelder en in opdracht van de gemeenteraad, de commissie van wijzen voor het wervengebied ingesteld. Dit is het definitieve rapport.

Lees het eindadvies De vergeten burenplicht

Lees het raadsvoorstel programmaplan wervengebied

Raadsbrief reactie conceptadvies commissie van wijzen wervengebied

24 maart 2021. Op 1 maart 2021 heeft de commissie van wijzen haar conceptadvies naar het college van B en W gestuurd om erop te reageren. Dat is gedaan met deze brief. De commissie presenteert begin april 2021 haar definitieve advies.

Lees de raadsbrief van 24 maart 2021

Lees de collegereactie op het conceptadvies aan de commissie van wijzen

Conceptadvies commissie van wijzen ‘De vergeten Burenplicht’

1 maart 2021. In oktober 2020 heeft het college van B en W, samen met eigenaren van werfkelder en in opdracht van de gemeenteraad, de commissie van wijzen voor het wervengebied ingesteld. Dit is het concept advies, waarop alle belanghebbenden kunnen reageren voordat de commissie van wijzen het definitieve advies uitbrengt.

Lees het conceptadvies (pdf, 2 MB)

Informatie commissie van wijzen

November 2020. De gemeente heeft op verzoek van de commissie van wijzen documentaten toegestuurd. Voor een deel zijn dit voortgangsrapportages, plannen, onderzoeksrapporten en raadsbrieven die al in dit overzicht staan. Voor een deel is dat achtergrondinformatie, bijvoorbeeld het bestemmingsplan binnenstad (2010), de ruimtelijke strategie (2016) en overzichtskaarten met hoofdroutes en aslastbeperkingen voor zwaar verkeer. Wilt u alle documenten hebben waarover de commissie van wijzen beschikt? E-mail dan naar werven@utrecht.nl.

Opdracht commissie van wijzen Wervengebied Utrecht

30 oktober 2020. De selectie van de commissie van wijzen en het opstellen van de opdracht en vraagstelling zijn tot stand gekomen samen met 3 keldereigenaren.

Lees de opdrachtbeschrijving

Lees de bijbehorende raadsbrief van 2 november 2020

Naar boven

Beoordeling en advies

Rapport beoordeling en advies (Gateway Review) 2022

In 2021 heeft de gemeenteraad het programmaplan Werk aan de Werf vastgesteld. Een jaar later heeft de gemeente gevraagd om te laten beoordelen:

  • of de uitgangspunten en randvoorwaarden van het programmaplan worden waargemaakt
  • of de doelen worden gehaald die in het plan staan

Dit is onderzocht door Bureau Gateway. Dat is een team van experts en ervaringsdeskundigen. Zij zijn onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van hun beoordeling en het advies over het plan hebben zij een rapport gemaakt. Dat heet een Gateway Review.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de gemeente kan en moet starten met het herstellen van kelders. Dit zal ook positief zijn voor de samenwerking en de relatie tussen de gemeente en keldereigenaren. Verder zijn er acht adviezen. De gemeente herkent deze en neemt alle adviezen over. Met de uitvoering daarvan zijn we direct gestart. Onze hele reactie op het advies staat in de voortgangsrapportage van augustus 2022.

Lees het rapport Gateway Reviewrapport Programma Wervengebied Utrecht (pdf, 315 kB)

Lees de voortgangsrapportage wervengebied 2022

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl