Jan van Galen en Huizingalaan: opnieuw ontwikkelen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Zomer 2025

Op de hoek Jan van Galenstraat en de Kardinaal de Jongweg willen we nieuwe woningen bouwen. De bestaande gebouwen zijn uit 1964 en zijn verouderd en toe aan vervanging. Opknappen van deze gebouwen bleek niet rendabel en duurzaam.

Wat komt er?

Het programma bestaat uit:

  • 94 woningen waarvan 40 sociaal
  • een supermarkt met een bruto-vloeroppervlakte van ongeveer 1.200 m²
  • 6 dagwinkels van samen 630 m² oppervlakte
  • Een gezondheidscentrum van 650 m2 oppervlakte
  • een parkeergarage onder de gebouwen
  • opnieuw inrichten van openbare ruimte

Waar staan we nu?

De Commissie Ruimtelijke ordening en Grondzaken behandelde het project op 12 januari 2023. Tijdens deze vergadering is besloten een paar andere mogelijkheden voor het plan te onderzoeken. Deze mogelijkheden staan in een raadsbrief

Tijdens een technische bijeenkomst op 13 april 2023 werden de woordvoerders van verschillende partijen bijgepraat. De gemeente vertelde over de voor- en nadelen van de scenario’s en gaf antwoord op de vragen.

De gemeenteraad behandelde in de raadsvergadering van 11 mei 2023 het project. In de raadsvergadering van 16 mei 2023 koos de gemeenteraad een scenario voor de herontwikkeling.

Gekozen scenario

De raadsleden hebben gekozen voor een herontwikkeling met de volgende aanpassingen in het plan:

Bevoorraden van de supermarkt via andere straat

De bevoorrading van de supermarkt gaat via de Kardinaal de Jongweg in plaats van via de Huizingalaan. Hierbij spant de gemeente zich maximaal in om de bomen aan de Kardinaal de Jongweg te sparen door slimme, creatieve inpassingen. Als dit niet kan dan verplaatsen we bomen.

Inzetten op een ‘mandjessupermarkt'

De supermarkt mag een bruto-vloeroppervlakte hebben van maximaal 1200 m2 (= circa 850 m2 winkelvloeropvlak) of een bruto-vloeroppervlakte dat dicht rond de 1200 m2 zit.

Zorgen dat zoveel mogelijk mensen OV of fiets gebruiken

We willen dat zoveel mogelijk bezoekers van de supermarkt en de winkels het OV of de fiets gebruiken. Dit doen we door:

  • te zorgen voor genoeg mogelijkheden om de fiets goed te kunnen parkeren; 
  • te zorgen dat het ondergrondse autoparkeren alleen voor bewoners en hun bezoekers is;
  • te zorgen dat de supermarkt hier maatregelen voor neemt. Dit willen we via een contract verplicht maken voor de supermarkt.

Vervolg

Nu de raad een keuze heeft gemaakt kunnen we het document met eisen en wensen voor het gebied afmaken. Dit document noemen we het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Als het klaar is dan maken we het document openbaar. U kunt er dan op reageren. We verwachten dat dit na de zomervakantie 2023 is. 

We zoeken naar een zo groen mogelijke inpassing van het gebouw in de buurt, de uitstraling van de winkels en de vormgeving van de openbare ruimte, inclusief de speeltuin. Dit doen we samen met de buurtvereniging, winkeliers, huidige huurders en eigenaar Kerckebosch Ezelsdijk B.V.

Waar helpt dit project aan mee?

Utrecht is in ontwikkeling. De stad groeit naar ongeveer 430.000 inwoners rond 2040. Dit zal het aanzien en het gebruik van de stad sterk veranderen. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 staat dat we deze groei opvangen door geschikte woningen te bouwen in de stad. En door in te zetten op meer aandacht voor groen, werken, mobiliteit en voorzieningen.

Ook zetten we in op een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Menging van verschillende woonvormen (zoals huur-koop, prijsklassen) is hierbij belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen meegroeien met de groei en verandering van de stad.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Na de zomer 2023SPvE openbaar en mogelijkheid om te reageren
Eind 2023besluitvorming SPvE
Begin 2024openstellen bestemmingsplan
Na de zomer 2024inspraakperiode  bestemmingsplan
Eind 2024besluitvorming bestemmingsplan

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Jan van Galen en Huizingalaan

Telefoon

14 030

E-mail

galenhuizingalaan@utrecht.nl