Ockhuizen: nieuwe inrichting gebied

Fase project
In voorbereiding

Planning
Besluit: eerste helft 2023

We onderzoeken hoe we het gebied rond Ockhuizen opnieuw kunnen inrichten. Het gebied ligt ten noorden van Haarzuilens. We kijken of we ruimte kunnen maken voor de ontwikkeling van natuur, een bos, een zonneveld en wandel- en fietspaden. Ook willen we het open uitzicht behouden.

Wat gaan we doen?

We willen schone energie opwekken, meer openbaar groen (bos) en natuur- en recreatiemogelijkheden ontwikkelen. Het gebied rond Ockhuizen lijkt hiervoor geschikt, en dit gaan we nu onderzoeken.

Uitgangspunten

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 8 maart 2022 de uitgangspunten vast voor de ontwikkeling van het gebied. Het gebied is ongeveer 170 hectare. De uitgangspunten zijn:

 • ongeveer 50 hectare openheid en middeleeuwse sloten en stukken grond
 • 15,4 hectare bos
 • ongeveer 30 hectare van het gebied is voor natuur
 • 35 tot 40 netto hectare voor een zonneveld (zonnepanelen en transformatorhuisjes)
 • uitbreiding van recreatiemogelijkheden en toegankelijkheid

Lees ook de raadsbrief over de uitgangspunten (pdf op de site van de gemeenteraad)

Nu we de uitgangspunten weten, kunnen we samen met de omgeving aan de slag met de nieuwe inrichting. En kunnen we de gevolgen van verschillende opties onderzoeken. De gemeenteraad beslist in de eerste helft van 2023 over het plan voor de nieuwe inrichting.

 

Utrecht heeft de opdracht om een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Dit is vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Om dit doel te behalen, moet in dit gebied een zonneveld komen van 35 tot 40 netto hectare. Netto betekent dat de oppervlakte helemaal gebruikt wordt voor de opstelling van het zonneveld. Denk aan de zonnepanelen, ruimte tussen de panelen en de transformatorhuisjes. De sloten en groene paden tussen de zonnepanelen tellen niet mee in deze 35 tot 40 hectare.

Het plan voor een zonneveld is een idee van grondeigenaren. Maar ook de gemeente wil graag schone energie opwekken en zoekt ruimte om dat te doen. Komt er een zonneveld, dan willen we dat het gebied er mooi uit blijft zien. Bijvoorbeeld door bomen, heggen en struiken rond het zonneveld te zetten.

Gebied zonnevelden

In het gebied ten noorden van Ockhuizen, tot aan de A2, zien wij de meeste kans voor de zonnepanelen: Bekijk de kaart van het gebied voor zonnepanelen. Op deze kaart komen de zwarte randen en lijnen van de bestaande structuren in het gebied. Dit zijn de grenzen van groepen bomen als het Kasteelbos, de eendenkooi, het tankstation, Ockhuizen en een paar stukken grond met bos. Ook laten ze bestaande en mogelijke singels voor de toekomst zien en de bestaande fietspaden en wegen.

Het gebied valt binnen het Rijksbeschermd dorpsgezicht Haarzuilens. Daarom moet de structuur van het landschap en de cultuurhistorische waarden van het gebied zo veel mogelijk blijven. We willen 50 hectare in het gebied open houden en de sloten en stukken grond beter zichtbaar maken. Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe ontwikkelingen in het historische landschap passen. Maar wel op een bepaalde manier. Het onderzoek is gedaan door een gespecialiseerd onderzoeksbureau en de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Dit onderzoek (de waardenstelling) kunt u opvragen via ockhuizen@utrecht.nl.

Cultuurhistorie Haarzuilens

Er zijn belangrijke cultuurhistorische onderdelen in het landschap. Bekijk de kaart van de cultuurhistorie Haarzuilens. De zwarte randen en lijnen zijn van de bestaande structuren in het gebied. Dat zijn het Kasteelbos, Ockhuizen en de eendenkooi. De dunne zwarte lijnen lopen van noord naar zuid en laten de verkavelingsstructuur (de verdeling van boerengrond) zien. Deze zijn goed herkenbaar en nog aanwezig in het gebied rondom Ockhuizen, ten noorden van de Polderweg. De witte dunne lijnen zijn de zichtlijnen vanuit het Kasteel. Deze lopen van het noordoosten tot het oosten. Hierboven, ten noorden van Ockhuizen, is een groot open gebied, aangegeven met een witte pijl.

We kijken of we 15,4 hectare bos kunnen aanleggen. De bomen in dit bos plaatsen we in ruil voor de bomen die we moeten kappen voor andere projecten. Dit is de enige geschikte plek in Utrecht waar we zoveel bomen kunnen planten. Het bos is er ook voor recreatie of voor de ontwikkeling van natuur.

Gebied bossen

Er zijn mogelijkheden voor het plaatsen van bomen in het gebied. Bekijk de kaart met de opties voor bomen. De groene vlakken laten de bestaande bossen en groepen bomen zien. Dit zijn: het Kasteelbos, de bossen rond Ockhuizen, de bossen rond het tankstation langs de A2, de bossen rond de eendenkooi en kleine bossen langs de A2. In het noorden langs de A2 en rond Ockhuizen zijn groene cirkels met een stippellijn getekend. Hier willen we mogelijk nieuwe bomen planten. Direct ten noorden van Ockhuizen staan van noord naar zuid stippellijnen. Hier willen we mogelijk de historische singels weer terugbrengen.

In het gebied komen planten- en diersoorten voor die kenmerkend zijn voor dit gebied. Bijvoorbeeld de haas en verschillende vleermuizen. Uit onderzoek blijkt dat het gebied aantrekkelijker wordt voor bepaalde dieren als we 30 hectare natuur aanleggen. Zoals de bever en de otter. Ook verbeteren we de verbinding voor planten en dieren tussen het Groene Hart en de Haarrijnse Plas. Wilt u het onderzoek lezen? U kunt de natuurtoets opvragen via ockhuizen@utrecht.nl.

Gebied natuur

Bekijk de kaart met het natuurgebied. Deze kaart laat de bestaande natuurlijke onderdelen en het bodemreliëf (bodemhoogte) in het gebied zien. De donkergroene vlakken zijn bestaande groepen bomen en natuurgebieden. Dit zijn stukken grond in het noordoosten van het plangebied, de eendenkooi en de Haarrijnse Plas. De bodemhoogte loopt af richting het noorden. Rond Ockhuizen ligt de bodem hoger dan bij de A2. In het noorden, tussen het tankstation en de Haarrijnse Plas, is een pijl getekend. Hier willen we een verbinding tussen natuurgebieden aanleggen. Die verbindt het Groene Hart met de Haarrijnse Plas.

Als er een zonneveld komt, kunnen bewoners meedelen in de opbrengsten. Bijvoorbeeld door te investeren in het zonnepark. Hier maken we een plan voor als we weten of het zonnepark er komt.

Eerder waren er al plannen om het gebied rond Kasteel de Haar anders in te richten. Dit staat in het Landinrichtingsplan Haarzuilens. Het plan is nooit helemaal uitgevoerd, omdat er niet genoeg geld beschikbaar was. We onderzoeken of we met de mogelijke komst van een bos en zonneveld ook een deel van het Landinrichtingsplan alsnog kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden aan te leggen.

Gebied recreatie

Er zijn mogelijkheden voor nieuwe routes voor recreatie te zien. Bekijk de kaart met mogelijkheden tot recreatie. Vanuit Haarzuilens loopt 1 fietspad richting het noorden en 1 fietspad richting het noordwesten over de Polderweg. Dit zijn bestaande paden en wegen. Hier kunnen we routes toevoegen die over de Thematerkade lopen. Ook willen we een verbinding van oost naar west toevoegen in het noorden van Ockhuizen.

Gezonde stad voor iedereen

Utrecht wil een gezonde stad zijn van en voor iedereen. Met genoeg energie en groen voor de bewoners nu én in de toekomst. Daarom werken we de komende jaren aan de overstap naar schone energie en meer groen. Als onderdeel hiervan onderzoeken we in welke gebieden we met zonnevelden veel schone energie kunnen opwekken. Alle daken van Utrecht volleggen met zonnepanelen is namelijk niet genoeg. Ook kijken we waar we kunnen zorgen voor meer groen in en rond de stad.

Lees meer over Utrecht: gezonde stad voor iedereen

Wie zijn er betrokken?

De ideeën voor een bos, zonneveld en het verbeteren en behouden van bestaande natuur, recreatie en cultuurhistorie hangen met elkaar samen. We willen het gebied namelijk als 1 geheel aanpakken. Daarom betrekken we alle belanghebbenden van de verschillende onderdelen bij de ideeën. De resultaten gebruiken we in Integraal Programma van Eisen (beschrijving van toegestane nieuwe ontwikkelingen) voor het gebied. Hierin staan de voorwaarden voor het aanleggen van het zonneveld, nieuwe natuur en recreatievormen en bos. Omwonenden mogen meedenken over het programma. De gemeenteraad beslist of ze het programma goedkeurt.

We werken samen met verschillende partijen.

Grondeigenaren

Een paar grondeigenaren hebben het initiatief voor een zonneveld bedacht. We vragen hen of we de zonnepanelen en bos op hun grond mogen plaatsen.

Natuurmonumenten

Bezit veel grond in het gebied en beheert deze grond op een natuurvriendelijke manier. Afhankelijk van de inrichting van het gebied zien zij een rol voor zichzelf voor het beheer van de (nieuwe) natuurgrond en het bos.

Provincie Utrecht

Bezit grond in het gebied en vindt het belangrijk dat we het gebied als 1 geheel ontwikkelen.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Bekijkt of en hoe het zonneveld en bos in het Rijksbeschermd dorpsgezicht Haarzuilens passen.

Energiecoöperatie Zon op Ockhuizen

Denkt mee over hoe inwoners van Haarzuilens mee kunnen delen in de opbrengst van de zonnepanelen, en aan welke uitgangspunten het zonneveld moet voldoen.

Daarnaast luisteren we graag naar de ideeën van omwonenden en andere belanghebbenden.

Op de hoogte blijven

Blijft u graag op de hoogte van de plannen? Dat kan op verschillende manieren:

 • Houd deze webpagina in de gaten.
 • Schrijf u in voor de Nieuwsbrief Utrecht – wijk Vleuten-De Meern.
 • Stuur een e-mail naar ockhuizen@utrecht.nl als u een vraag of opmerking heeft. Hier kunt u ook verslagen van eerdere bijeenkomsten opvragen.

Omwonenden krijgen een wijkbericht als er nieuws is over het project of als er een meedenksessie is.

Reactie geven

Begin 2023 is er een informatiebijeenkomst voor bewoners over het Integraal Programma van Eisen. Hier kunt u reactie op de plannen geven. De gemeenteraad besluit dan in de eerste helft van 2023 of de nieuwe inrichting van het gebied doorgaat. Als dit doorgaat starten we met het aanpassen van het bestemmingsplan en een vergunningsaanvraag.

Wat gebeurt wanneer?

We kijken eerst wat we willen en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren. Dat schrijven we op in een Integraal Programma van Eisen (beschrijving van toegestane nieuwe ontwikkelingen). De gemeenteraad beslist daarna over het plan. Pas als de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd, het bestemmingsplan is aangepast en er een vergunning is, gaan we het plan uitvoeren.

Planning
WanneerWat
Eerste helft 2023Gesprekken met bewoners over de plannen
Eerste helft 2023Plan naar de gemeenteraad
Eerste helft 2023Informatiebijeenkomst over het Integraal Programma van Eisen en het geven van een reactie.
Eerste helft 2023Gemeenteraad besluit of de nieuwe inrichting van het gebied doorgaat. Zo ja, dan starten we met het wijzigen van het bestemmingsplan en een vergunningaanvraag.

Wat is al gedaan?

 • Eind 2022: gesprekken met grondeigenaren over de plannen.
 • April 2022: we hebben met inwoners van Haarzuilens en Ockhuizen gesproken over de inrichting en de voorwaarden. Ook hebben we grondeigenaren gesproken over hun ideeën.
 • April 2022: we hebben met betrokken partijen en grondeigenaren gesproken over de plannen.
 • Maart 2022: het college heeft een ‘programmatisch vertrekpunt’ vastgesteld met daarin de aantallen hectares voor de verschillende opgaven in het gebied.
 • Januari 2022: we hebben met inwoners van Haarzuilens en Ockhuizen gesproken over de plannen. Ook was er een informatiemarkt voor omwonenden.
 • Februari 2021: startdocument. In dit startdocument staat onder andere de aanleiding van het plan en de voorwaarden hiervoor.

U kunt de verslagen van de bijeenkomsten opvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar ockhuizen@utrecht.nl.

Waar ligt het?

 • Noordkant: de A2 met geluidswal
 • Oostkant: recreatiegebied Wielrevelt en de Haarrijnse plas
 • Zuidkant: Parkbos Haarzuilens
 • Westkant: open weidegebied

Hulp en contact Ockhuizen

Telefoon

14 030

E-mail

ockhuizen@utrecht.nl