Rachmaninoffplantsoen (Weltevreden): onderzoek bouw woningen

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Nog niet bekend

We onderzoeken of er op de parkeerplaats bij het Rachmaninoffplantsoen nieuwe woningen kunnen komen. Ook kijken we naar het groener maken van het gebied. We verplaatsen de parkeerplekken daarvoor onder de grond. Hierdoor ontstaat ruimte voor groen en een verbinding met het Hommelbos.

Tussenstap in proces

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is in de zomer van 2021 opgestart. Dat is een document waarin we vastleggen binnen welke grenzen een ontwikkeling mogelijk is. De gemeenteraad neemt hier een besluit over. Op dit moment staat het SPvE op pauze.

We kijken eerst samen met de buurt naar de visie voor het grotere gebied. Hiervoor vergelijken we de plannen van de gemeente met de ideeën van de bewoners. Zodra er meer duidelijk is, houden we een bijeenkomst. Dat doen we samen met de aangesloten bewonersgroepen. Iedereen uit de buurt kan aansluiten.

Wat is het plan?

Rachmaninoffhuis B.V. en MOOI Ontwikkelt willen een woongebouw bouwen op het parkeerterrein van het Rachmaninoffplantsoen. Het plan is:

  • Een woongebouw van ongeveer 70 meter hoog.
  • Met ruimte voor ongeveer 140 huurappartementen met verschillende soorten huur (sociale huur, middenhuur en vrije sector).
  • Ruimte voor voorzieningen op begane grond.
  • Onder de grond parkeren, voor omwonenden en bewoners van het woongebouw.
  • Meer groen in de openbare ruimte.

Wat gaan we doen?

We gaan onderzoeken of het idee haalbaar en wenselijk is op het Rachmaninoffplantsoen. Dit doen we met het intentiedocument, dat het college in juni 2021 heeft vastgesteld.

In dit document staan vragen over allerlei onderwerpen, zoals stedenbouw, verkeer, een groene en gezonde leefomgeving. Al dit soort zaken moeten we verder uitwerken en onderzoeken. Daarna kunnen we antwoord geven op de vraag of het plan geschikt is en zo ja, hoe we het kunnen uitvoeren.

Waarom doen we dit?

Utrecht is in ontwikkeling. De stad groeit en het vinden van een geschikte woning is voor steeds meer mensen een probleem. In de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) staat dat we deze groei gaan opvangen door te kijken waar we in de stad woningen kunnen toevoegen. We zetten daarbij in op gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Ook willen we een inclusieve stad, waar plek is voor iedereen en waar iedereen kan meedoen. Menging van soorten woningen (bijvoorbeeld huur of koop en in verschillende prijsklassen) is hierbij belangrijk. Ook is het belangrijk dat de voorzieningen en het groen meegroeien met de ontwikkeling van de stad.

Meedenken

Meer lezen over het initiatief en de mogelijkheden om hierover mee te praten? Kijk op de website weltevreden.nl voor meer informatie over de bewonersavonden en de verslagen van de voorgaande periode. Of neem contact met ons op via weltevreden@utrecht.nl met uw vragen of ideeën.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2022Tussenstap visie voor zuidelijk Welgelegen.
Eind 2022Collegebesluit over wel of geen doorstart SPvE-traject.
2023Als uit de onderzoeken blijkt dat er een haalbaar plan mogelijk is, zal het college van B en W het concept SPvE openbaar maken voor het ophalen van reacties (inspraakperiode).
2023Het concept SPvE + inspraakreacties gaan door naar de gemeenteraad voor een besluit.
2023Bij positief besluit van de gemeenteraad: plan verder uitwerken in een definitief ontwerp en opstellen ontwerp-bestemmingsplan.
2025Start bouw.

Wat is er al gebeurd?

  • Januari 2022: 3e participatiebijeenkomst. Lees het verslag op de website weltevredenutrecht.nl onder 'Denk en praat mee'.
  • November 2021: 2e participatiebijeenkomst. Lees het verslag op de website weltevredenutrecht.nl onder 'Denk en praat mee'.
  • Juli 2021 informatiemarkt om de buurt te betrekken bij het initiatief. Lees het verslag op de website weltevredenutrecht.nl onder 'Denk en praat mee'.
  • Zomer 2021: Start onderzoeken voor het opstellen concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Dit is een document waarin we de eisen en randvoorwaarden voor een nieuwe ontwikkeling afspreken.
  • Juni 2021: Het college stelde het intentiedocument vast. In dit document staat een beschrijving van het plan, de aanleiding en de bestaande situatie. Verder staan er ook onderzoeksvragen in die we samen met de ontwikkelaar verder onderzoeken.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Jan Pieterszoon Coenstraat 62

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht