Elektrisch vervoer Eigen laadpaal op erfpachtgrond

Staat uw woning of appartementencomplex op erfpachtgrond van de gemeente? Dan hebt u misschien toestemming van de gemeente nodig voor het plaatsen van een laadpaal.

Een groot aantal woningen in de gemeente Utrecht is gebouwd op grond die door de gemeente in erfpacht is uitgegeven. Op grond in erfpacht zijn erfpachtvoorwaarden van toepassing. In deze erfpachtvoorwaarden is onder andere vastgelegd waarvoor de grond mag worden gebruikt. Als u de grond voor iets anders wilt gebruiken dan is vastgelegd, dan hebt u toestemming van de gemeente nodig als eigenaar van de grond.

Laadpalen op erfpachtgrond bij woningen

Voor het plaatsen van een laadpaal (en de aanleg van de bijbehorende kabels en leidingen) op/in de erfpachtgrond is geen toestemming van de gemeente als eigenaar van de grond nodig, zolang in de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat de grond bedoeld is voor een woning met een eigen (auto)parkeerplaats. Houdt u bij het (laten) graven in eigen-/erfpachtgrond rekening met de regels van het Kadaster. Een laadpaal ondersteunt het gebruik van de parkeerplaats, zeker in een tijd waarin duurzaamheid een steeds grotere rol speelt en elektrische auto’s de norm lijken te gaan worden. Het plaatsen en houden van een laadpaal met bijbehorende kabels en leidingen hoort dus bij het gebruik van een parkeerplaats zoals vastgelegd in de erfpachtvoorwaarden.

Hierbij gelden nog wel 2 voorwaarden:

  • de parkeerplaats kan nog steeds worden gebruikt nadat de laadpaal is geplaatst (de laadpaal mag dus bijvoorbeeld niet te veel ruimte innemen);
  • de laadpaal is voor eigen gebruik en mag dus niet gebruikt worden om geld mee te verdienen.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan hebt u voor het plaatsen van de laadpaal wel toestemming van de gemeente nodig. U kunt daarvoor contact opnemen met erfpacht@utrecht.nl.

Verder is het belangrijk dat u bij het plaatsen van de laadpaal rekening houdt met belangen van anderen, bijvoorbeeld uw buren.

Laadpalen op erfpachtgrond bij wooncomplexen

Voor het plaatsen van een laadpaal bij wooncomplexen (zoals appartementen) met een gezamenlijk parkeerterrein is ook geen toestemming van de gemeente nodig, zolang het gebruik voor parkeerplaatsen in de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd en wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden (de laadpaal is voor eigen gebruik en vormt geen belemmering voor het gebruik als parkeerplaats). Let er op dat de grond van het parkeerterrein in dit geval vaak is gesplitst in appartementsrechten of wordt beheerd door een bewonersvereniging. Voor het plaatsen van de laadpaal hebt u dan meestal wel toestemming nodig van de bewonersvereniging of de Vereniging van Eigenaren (VvE). U vraagt dit zelf bij de bewonersvereniging of VvE na en regelt deze toestemming zo nodig.

Afspraken met de aanbieder van de laadpaal

U bent zelf verantwoordelijk voor het contractueel vastleggen van de afspraken met de aanbieder van de laadpaal over het gebruik van de laadpaal (zoals koop of bruikleen, tarieven, looptijd, onderhoud).

Hulp en contact Elektrisch vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtelektrisch@utrecht.nl