Energie Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met behulp van zonne- en/of windenergie? En hoe combineren we dat met andere activiteiten in dit gebied? De gemeenteraad heeft gevraagd minimaal 4 verschillende scenario’s uit te werken met daarin verschillende varianten voor energie uit zon, wind of een combinatie daarvan.

Hoe kan het ‘energielandschap’ Rijnenburg en Reijerscop eruitzien?

Samen met initiatiefnemers, bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden hebben we 6 scenario's uitgewerkt. Het college biedt de 6 scenario’s aan de gemeenteraad aan. Ook doet het college een voorstel over de invulling van het energielandschap. Dit voorstel bestaat uit onderdelen van de verschillende scenario’s.

Buurgemeenten, de provincie, initiatiefnemers voor de energieproductie en bewoners in en om de polders kunnen reageren op het conceptvoorstel van het college. Daarna legt het college een definitief voorstel voor aan de gemeenteraad. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het vierde kwartaal 2019 een besluit.

Lees meer over hoe het energielandschap eruit kan zien

Waarom duurzame energie produceren?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. Internationaal is afgesproken dat elk land zich inspant om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul in 2050. In Nederland zorgt het opwekken van elektriciteit voor de nodige C02-uitstoot. Daarom moeten we alternatieven vinden waarmee we op een duurzame wijze, grootschalig energie kunnen opwekken.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop is de enige mogelijke locatie in Utrecht voor grootschalige energieproductie. Benutting van deze locatie is nodig om net als andere gemeenten bij te dragen aan de grote energie-opgave. De ruimte in dit gebied is minimaal 15 jaar lang beschikbaar om energie te produceren. In die periode is er namelijk geen woningbouw gepland.

Utrecht energieneutraal

  • We gebruiken als stad nu 13 petajoule (PJ) energie per jaar, waarvan 0,1 PJ duurzaam geproduceerd wordt. Een petajoule is ongeveer evenveel als 278 miljoen kilowattuur (kWh).
  • Om in 2050 energieneutraal te kunnen zijn, moet in 2050 20 PJ duurzame energie opgewekt worden.
  • Als 20% van de Utrechtse daken van huizen van zonnepanelen zouden worden voorzien, dan levert dat ongeveer 0,3 PJ per jaar op.
  • De conceptvisie voor het Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop levert ongeveer 1 PJ per jaar op. Dit is gelijk aan elektriciteit voor 96.000 woningen.

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Uw mening