Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

In poldergebied Rijnenburg en Reijerscop werkt initiatiefnemer Rijne Energie aan een plan voor een energielandschap. Voor de eerste 4 windmolens heeft Rijne Energie een vergunning aangevraagd.

Met deze 4 windmolens worden de nu beschikbare grondposities maximaal benut. Utrecht wil in Rijnenburg zoveel mogelijk schone energie opwekken om de energie- en klimaatcrisis tegen te gaan. In een 2e plan kan het aantal windmolens uitgebreid worden tot maximaal 8 en kan er ook plek zijn voor zonnevelden.

Initiatief van Rijne Energie

Rijne Energie maakte eerder een initiatiefvoorstel voor een energielandschap. Op dat moment waren er 2 grondposities beschikbaar voor 2 windmolens in polder Rijnenburg en 1 in Reijerscop.

Bekijk het initiatiefvoorstel van Rijne Energie

Het initiatiefvoorstel past binnen de voorwaarden die eerder zijn bepaald in het uitnodigingskader waaronder:

  • Toepassen van geluidarme windmolens
  • Tot een minimum beperken van hinderlijke slagschaduw
  • Bewoners profiteren mee van de opbrengsten
  • Natuurzones in en rond de zonnevelden
  • Behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen

Van initiatief naar voorontwerp

In mei 2022 heeft Rijne Energie bekendgemaakt dat ze 4 windmolens kunnen aanleggen. Daarna hebben ze het initiatiefvoorstel uitgewerkt naar een concreter ontwerp. In juli hebben ze voor de eerste 4 windmolens de omgevings- en natuurvergunning aangevraagd. De windmolens worden maximaal 270 meter hoog en leveren stroom op voor 27.000 huishoudens.

Dat is een verdubbeling van de hoeveelheid groene stroom die we op dit moment in Utrecht produceren met zonnepanelen op daken. Rijne Energie wil nog steeds ook zonnevelden ontwikkelen, maar wacht met het indienen van een vergunningaanvraag hiervoor in de verwachting dat meer grondeigenaren interesse tonen in een zonneveld.

Bekijk het voorontwerp van Rijne Energie

Wat is Rijne Energie?

Rijne Energie is een samenwerking tussen de 2 energiecoöperaties Rijne Energie en De Windvogel, energiebedrijf Eneco en de Utrechtse zonneveldontwikkelaar BHM Solar.

Onderzoek geluid, slagschaduw en natuur

De gemeente en Rijne Energie laten onderzoek doen naar effecten op geluid, slagschaduw en natuur. De resultaten komen in het rapport over de gevolgen voor het milieu (milieueffectrapport, MER) te staan. Dit rapport is nodig om verdere plannen te maken en besluiten te nemen.

Eerst bepalen we wat we precies laten onderzoeken. Dat staat in de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 1.7 MB). Dit is een soort uitgebreide inhoudsopgave voor het milieueffectrapport. Hierover kon u tot en met 21 januari 2022 uw mening geven.

Bekijk de reacties op de zienswijzen op de site van de gemeenteraad

Opbrengsten voor de omgeving

Rijne Energie houdt bijeenkomsten met haar leden en met inwoners en omwonenden van Rijnenburg en Reijerscop. Het doel hiervan is om samen te besluiten hoe de mensen in de omgeving van het energielandschap voordeel hebben van de opbrengsten van het energielandschap.

Hoe gaat het verder?

De gemeente en de provincie beoordelen nu de vergunningenvragen. Voor de eerste 4 windmolens verwachten we eind 2022 het ontwerpbesluit over de vergunningen en een wijziging van het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Hierop kunnen inwoners een zienswijze indienen, waarop de gemeente reageert.

In 2023 leggen we het voorstel voor bestemmingsplanwijziging voor aan de gemeenteraad. Tegen dit besluit kunnen inwoners bezwaar maken en bij de Raad van State in beroep gaan. De windmolens kunnen op z’n vroegst in 2026 draaien.

Bekijk wat de vervolgstappen zijn

Hoe kan het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop er uitzien?

Er kunnen in totaal maximaal 8 windmolens en ongeveer 230 hectare met zonnepanelen komen. Met de eerste 4 windmolens wordt nu gestart. Het ontwerp moet voldoen aan het door de gemeenteraad vastgestelde uitnodigingskader.

Bekijk de visie en het uitnodigingskader voor het energielandschap

Zonnepanelen op Nedereindse Plas

Op de Nedereindse Plas komen ook zonnepanelen. Hiervoor hebben 2 partijen hun plannen ingediend. De gemeente bepaalt in de loop van 2022 wie dat mag gaan doen en welke voorwaarden daarvoor gelden. Dat doet de gemeente in overleg met Provincie Utrecht en recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Waarom is duurzame energie nodig?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. Internationaal is afgesproken dat elk land zijn best doet om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul in 2050. Nederland zorgt met het opwekken van elektriciteit voor CO2-uitstoot. In het nationale klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat elke regio aangeeft hoeveel duurzame energie geproduceerd kan worden.

Een stad als Utrecht gebruikt veel energie. Dus hebben we straks ook veel duurzame energiebronnen nodig om schone energie te leveren. Onze gemeente wil dan ook binnen de regio U16 een belangrijke bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie U16. Met het energielandschap kunnen we een grote bijdrage leveren. Het energielandschap kan maximaal 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Dat is 20% van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

Het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop is een van de weinige locaties in Utrecht waar grootschalige energieproductie mogelijk is. Utrecht wil een maximale bijdrage leveren aan de energietransitie. Het gebruiken van deze locatie is nodig om net als andere gemeenten bij te dragen aan de grote energie-opgave.

In juni presenteerde het college van burgemeester en wethouders hun coalitieakkoord met daarin de ambitie om een permanent energielandschap te realiseren in het noorden van Rijnenburg en woningen in het zuidelijk deel. Dat betekent dat het college zich volledig zal inzetten op zoveel mogelijk schone energie op te wekken in Rijnenburg.

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de snelweg A12 en aan de westkant van de snelweg A2 bij knooppunt Oudenrijn.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden