Rijnenburg en Reijerscop Wat is er gedaan?

Rijne energie mag plan uitwerken (collegebesluit 16 februari 2021)

Rijne Energie is geselecteerd als initiatiefnemer voor windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Het door Rijne Energie ingediende plan voor 3 windmolens en 7 hectare zonneveld voldoet aan het uitnodigingskader dat in juli 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Plan Rijne Energie

Energiecoöperatie Rijne Energie werkt samen met energiecoöperatie Windvogel, windmolenontwikkelaar Eneco en zonneveldontwikkelaar BHM Solar. Deze partijen krijgen nu de tijd om hun plan uit te werken. Het voorstel van Rijne Energie omvat 1 windmolen in Reijerscop, 2 windmolens in Rijnenburg, 2 zonnevelden (totaal 6 hectare) en 20 hectare zonnepanelen op de Nedereindse Plas. Rijne Energie zorgt ervoor dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van de windmolens en zonnevelden en mee kunnen delen in de winst.

Indienen plannen zonnevelden tot 16 mei 2021

Er is nog ruimte voor energieproductie dus nodigen we grondeigenaren uit zich aan te sluiten bij het plan van Rijne Energie. Daarnaast is het tot 19 mei 2021 mogelijk voor nieuwe initiatiefnemers van zonnevelden in Rijnenburg om hun plan bij ons in te dienen. Komt uit deze ronde een 2e initiatiefnemer? Dan zal het college van burgemeester en wethouders daarover besluiten.

Zonnepanelen op Nedereindse plas

Op de Nedereindse Plas komen zonnepanelen. Sunrock en energiecoöperatie E-Lekstroom hebben een pland ingediend dat hiervoor voldoet, ook Rijne Energie heeft dit gedaan. De selectie van 1 van deze initiatiefnemers voor de Nedereindse Plas gebeurt in overleg met Provincie Utrecht en recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Het besluit over de Nedereindse Plas is losgekoppeld van het besluit over de rest van het energielandschap. Zo voorkomen we dat mogelijk het ene project moet wachten op het andere. Voor de Nedereindse Plas kunnen geen nieuwe initiatiefvoorstellen worden ingediend. De beschikbare ruimte op de Nedereindse Plas wordt al volledig benut door de 2 gekwalificeerde initiatiefnemers.  

Gemeenteraad neemt besluit (9 juli 2020)

Het college heeft op 16 januari 2020 het definitief voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Samen met de onderzoeksrapporten en reacties.

De raad heeft daarna op 18 februari 2020 een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. Het voorstel van het college werd daar toegelicht. Ook konden inwoners, omwonenden, initiatiefnemers en andere belanghebbenden hun mening geven en vragen stellen.

Op 5 maart, 19 mei en 25 juni 2020 heeft de Commissie Stad & Ruimte vergaderd over het energielandschap.

De raadsinformatiebijeenkomst en de commissievergaderingen hebben nog geleid tot een aantal wijzigingen in het voorstel. De belangrijkste zijn:

 • de minimale afstand tot de lintbebouwing in Reijerscop (circa 20 woningen) is vergroot tot 500 meter
 • initiatiefnemers voor windenergie moeten aangeven welke afspraken zij met omwonenden kunnen maken om hinderlijke slagschaduw tot bijna nul te beperken
 • initiatiefnemers voor windenergie moeten via het omgevingsfonds budget beschikbaar stellen voor isolatie van woningen
 • de gemeente gaat er op toezien dat door direct omwonenden gewenste woningisolatie daadwerkelijk gerealiseerd wordt door deel te nemen aan de organisatie die over het ondernemersfonds gaat

Op 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad een besluit over het energielandschap genomen.

Van concept naar definitief voorstel (2019-2020)

Reacties en onderzoeken

Het college is sinds de presentatie van het conceptvoorstel in 2 stappen tot een definitief voorstel gekomen.

 1. Buurgemeenten, bewoners, omwonenden, grondeigenaren en initiatiefnemers konden reageren op het conceptvoorstel. De reacties staan in het reactiedocument (pdf, 1 MB) en daarin staat ook wat de gemeente met de reacties heeft gedaan.
 2. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar geluid en slagschaduw, de business case, aanvoerroutes van windmolen en de juridische haalbaarheid. Ook is het voorkomen van beschermde plant en diersoorten onderzocht.

Wijzigingen

Op basis van de uitkomsten van de aanvullende onderzoeken en de reacties, zijn ten opzichte van het conceptvoorstel een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het zoekgebied voor windmolens is verkleind. Windmolens zijn alleen nog mogelijk in het noorden en niet meer in het midden van het gebied.
 • Bij knooppunt Oudenrijn is een stukje zoekgebied toegevoegd met ruimte voor 1 windmolen.
 • In plaats van 11 windmolens, kunnen er maximaal 8 windmolens komen.
 • Er wordt voor minimaal 20 jaar ruimte geboden voor het energielandschap, in plaats van 15 jaar.

Conceptvoorstel college (2019)

In april 2019 presenteerde het college een conceptvoorstel met daarin ruimte voor 11 windmolens en 230 hectare zonnevelden.
Het conceptvoorstel bestaat uit een visie en een uitnodigingskader.

De conceptvisie op het energielandschap is een combinatie van de meest waardevolle en kansrijke onderdelen uit de scenario’s voor het energielandschap.

Conceptvisie energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (pdf, 2,3 MB)

Het concept uitnodigingskader bevat op hoofdlijnen de spelregels voor initiatiefnemers die de windmolens en/of zonnevelden gaan bouwen.

Concept uitnodigingskader op hoofdlijnen (pdf, 1,3 MB)

Buurgemeenten, provincie, bewoners, omwonenden, grondeigenaren en initiatiefnemers konden reageren op het conceptvoorstel.

Uitwerken van scenario’s (2017-2018)

Vanaf november 2017 hebben we samen met initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden verschillende scenario’s uitgewerkt voor het ‘energielandschap’ in Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente heeft de regie over het proces.

Het ontwerpproces is nu afgerond. Het ontwerpproces heeft 6 uitgewerkte scenario’s opgeleverd:

 • De Ring
 • Nieuw Rijnenburg
 • De Kreek
 • Energie Voorop
 • Zon Voorop
 • Polderscenario

Bekijk de scenario’s (pdf, 8,5 MB)

Hoe hebben we de verschillende scenario’s uitgewerkt?

Het ontwerpproces bestond uit 2 soorten bijeenkomsten die elkaar steeds opvolgden: ontwerpateliers en werkbijeenkomsten. Daarnaast werd na iedere werkbijeenkomst gesproken met diverse belangengroepen.

Werkbijeenkomsten

Tijdens werkbijeenkomsten konden bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de scenario’s voor een energielandschap. Zij konden ideeën meegeven en op voorstellen reageren.

Gesprekken met belangengroepen

Na iedere werkbijeenkomst sprak de gemeente met verschillende belangengroepen, zoals:

 • bewonersorganisaties van de omliggende wijken uit Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht,
 • belangengroepen bestaande uit bewoners en omwonenden, zoals de Buren van Rijnenburg en bewonersgroepen die ideeën inbrengen, en
 • andere belanghebbenden zoals stichting Watersportbaan Midden-Nederland (SWMN), Modelvliegclub Midden Nederland, Leger des Heils, Fietsersbond, Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), de vereniging voor veldbiologie (KNNV).

Ontwerpateliers

In de ontwerpateliers werkten leden van de uitwerkingsgroep, ontwerpbureau Bosch Slabbers, initiatiefnemers en ambtenaren van de gemeente Utrecht samen de scenario’s van het energielandschap uit. Zij gebruikten hierbij de input die werd opgehaald tijdens de werkbijeenkomsten en de gesprekken met de belangengroepen.

Terugkoppelingen van de bijeenkomsten

Bekijk de terugkoppelingen van de werkbijeenkomsten en de ontwerpateliers

Startnotitie (2016-2017)

 • In 2016 hebben zich verschillende initiatiefnemers gemeld met ideeën voor de productie van zonne- en windenergie. De gemeenteraad had hiervoor een oproep gedaan.
 • In het voorjaar van 2017 spraken we in stadsgesprekken met bewoners, gebruikers en betrokkenen uit de regio. We hebben besproken hoe en onder welke voorwaarden de ideeën kunnen worden uitgewerkt. De uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (pdf, 934 kB).
 • De Utrechtse gemeenteraad heeft in juli 2017 de startnotitie vastgesteld. Op basis van deze startnotitie zijn verschillende varianten voor het energielandschap ontworpen.

  De gemeenteraad heeft gevraagd om minimaal 4 scenario’s uit te werken:
  • Een scenario dat geen windmolens bevat.
  • Een scenario waarbij windmolens niet voor slagschaduw op de gevels van woningen zorgen. Ook mag in dit scenario als gevolg van windmolens bij woningen in de omliggende woonwijken geen geluidstoename plaatsvinden ten opzichte van het wegverkeersgeluid dat nu al aanwezig is.
  • Een scenario met een combinatie van een zo hoog mogelijke energieopwekking en rendement voor omwonenden. In dit scenario is er weinig hinder.
  • Een scenario met alleen de wettelijke normen als beperking.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop