Rijnenburg en Reijerscop Wat is er gedaan?

Uitwerken van scenario’s (2017-2018)

Vanaf november 2017 hebben we samen met initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden verschillende scenario’s uitgewerkt voor het ‘energielandschap’ in Rijnenburg en Reijerscop. De gemeente heeft de regie over het proces.

Inmiddels is het ontwerpproces afgerond. Het ontwerpproces heeft 6 uitgewerkte scenario’s opgeleverd:

 • De Ring
 • Nieuw Rijnenburg
 • De Kreek
 • Energie Voorop
 • Zon Voorop
 • Polderscenario

Bekijk de scenario’s (pdf, 8,5 MB)

Hoe hebben we de verschillende scenario’s uitgewerkt?

Het ontwerpproces bestond uit 2 soorten bijeenkomsten die elkaar steeds opvolgden: ontwerpateliers en werkbijeenkomsten. Daarnaast werd na iedere werkbijeenkomst gesproken met diverse belangengroepen.

Werkbijeenkomsten

Tijdens werkbijeenkomsten konden bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden meedenken over de scenario’s voor een energielandschap. Zij konden ideeën meegeven en op voorstellen reageren.

Gesprekken met belangengroepen

Na iedere werkbijeenkomst sprak de gemeente met verschillende belangengroepen, zoals:

 • bewonersorganisaties van de omliggende wijken uit Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht,
 • belangengroepen bestaande uit bewoners en omwonenden, zoals de Buren van Rijnenburg en bewonersgroepen die ideeën inbrengen, en
 • andere belanghebbenden zoals stichting Watersportbaan Midden-Nederland (SWMN), Modelvliegclub Midden Nederland, Leger des Heils, Fietsersbond, Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), de vereniging voor veldbiologie (KNNV).

Ontwerpateliers

In de ontwerpateliers werkten leden van de uitwerkingsgroep, ontwerpbureau Bosch Slabbers, initiatiefnemers en ambtenaren van de gemeente Utrecht samen de scenario’s van het energielandschap uit. Zij gebruikten hierbij de input die werd opgehaald tijdens de werkbijeenkomsten en de gesprekken met de belangengroepen.

Terugkoppelingen van de bijeenkomsten

Bekijk de terugkoppelingen van de werkbijeenkomsten en de ontwerpateliers

Startnotitie (2016-2017)

 • In 2016 hebben zich verschillende initiatiefnemers gemeld met ideeën voor de productie van zonne- en windenergie. De gemeenteraad had hiervoor een oproep gedaan.
 • In het voorjaar van 2017 spraken we in stadsgesprekken met bewoners, gebruikers en betrokkenen uit de regio. We hebben besproken hoe en onder welke voorwaarden de ideeën kunnen worden uitgewerkt. De uitkomsten van de gesprekken zijn verwerkt in de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (pdf, 934 kB).
 • De Utrechtse gemeenteraad heeft in juli 2017 de startnotitie vastgesteld. Op basis van deze startnotitie zijn verschillende varianten voor het energielandschap ontworpen.

  De gemeenteraad heeft gevraagd om minimaal vier scenario’s uit te werken:
  • Een scenario dat geen windmolens bevat.
  • Een scenario waarbij windmolens niet voor slagschaduw op de gevels van woningen zorgen. Ook mag in dit scenario als gevolg van windmolens bij woningen in de omliggende woonwijken geen geluidstoename plaatsvinden ten opzichte van het wegverkeersgeluid dat nu al aanwezig is.
  • Een scenario met een combinatie van een zo hoog mogelijke energieopwekking en rendement voor omwonenden. In dit scenario is er weinig hinder.
  • Een scenario met alleen de wettelijke normen als beperking.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Uw mening